BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola i miejsce rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
Cost Accounting within an Enterprise - Its Role and Applicability
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2006, vol. 40, s. 395-405, rys.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Funkcje kontrolne rachunku kosztów, Informacyjna funkcja rachunku kosztów, System informacyjny przedsiębiorstwa
Cost accounting, Control functions of cost accounting, Cost accounting information function, Information system of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące znaczenie informacji kosztowej dla współczesnej organizacji przejawia się w coraz większym zainteresowaniu zagadnieniami odpowiedniego pomiaru i ujęcia kosztów w rachunku kosztów, którego zadaniem jest już nie tylko sprostanie wymogom sprawozdawczości zewnętrznej, ale także dostarczenie informacji do podejmowania decyzji i wypełniania innych funkcji zarządzania. W artykule dokonano próby określenia znaczenia i miejsca rachunku kosztów w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowano, na podstawie studiów literatury przedmiotu, jak zmieniło się podejście do definiowania rachunku kosztów oraz funkcji i zadań jemu przypisywanych. (abstrakt oryginalny)

Cost accounting plays major role in the corporate information system due to its significance in relation to decision taking parameters. Cost accounting, though indirectly excluded from information system category, is closely related to some information subsystems in an enterprise, i.e. financial accounting or management accounting. Cost accounting is also the sustaining pillar to all management functions, i.e. controlling, motivation, planning and organization, as it is a basic information source to those dimensions. Changing management needs and the new tasks in front of controlling shape cost accounting itself that is treated as an instrument as well as the object of controlling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Controlling sensu largo i sensu stricte, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 12-14.
 2. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s. 40.
 3. Fedak Z., Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWE, War-szawa 1962, s. 8-9.
 4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, War-szawa 2002, s. 382.
 5. Gierusz J., Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 19.
 6. Hopej M., Struktura organizacji uczącej się, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2000, s. 127-128.
 7. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990, s. 54.
 8. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986, s. 43.
 9. Malc W., Zadania rachunku kosztów, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 5, Wrocław 1959.
 10. Marzec J., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Towarzystwo Eko-nomiczne Oddział Warszawski, Warszawa 1999, s. 7.
 11. Maszczak T., System informacyjny rachunkowości, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 120.
 12. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 1998, s. 7-8.
 13. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2001, s. 15.
 14. Nowak E., Rachunkowość jako system informacyjny, [w:] Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 1996, s. 33.
 15. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 200l,s. 20.
 16. Rachunek kosztów, t. 1, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 33.
 17. Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, red. D. Sołtys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 22.
 18. Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 1996, s. 9.
 19. Raport of the Committe on Fondations of Accounting Measurement, "Accounting Review", Supplement to vol. XLVI, 1971, s. 5-11, [za:] A. Jarugowa, W. Malc, K. Sawicki, Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990, s. 58-59.
 20. Ronek H., Rachunkowość jako źródło informacji ekonomicznej, [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, red. E. Nowak, M. Urbanek, Norbertinum, Lublin 1995, s. 94.
 21. Rubik J., Rachunek kosztów - instrument i obiekt controllingu, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 333.
 22. Schmalenbach E., Kostenrechnung und Preispolitik, Westdeutscher Verlag, Köln und Opla-den 1963, s. 15-24 (tłum. własne).
 23. Sobańska I., Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze 'Rafib', Łódź 1998, s. 8-10.
 24. Sołtys D., Rachunek kosztów a controlling, [w:] Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 1996, s. 69.
 25. Witt F.J., Aktivitätscontrolling und Prozesskostenmanagement, C.E. Poeschel, Verlag, Stuttgart 1991, s. 42, [za:] J. Rubik, Rachunek kosztów - instrument i obiekt controllingu, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu