BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Pomiar poczucia satysfakcji zawodowej. Wyniki badań pilotażowych
Measurement Sense of Job Satisfaction. The Results of the Pilot Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 46-62, tab., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Badanie satysfakcji, Kapitał ludzki, Pomiary, Badania ankietowe
Satisfaction research, Human capital, Measurement, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba weryfikacji przyjętego przez autorkę modelu koncepcji pomiaru ilościowego poczucia satysfakcji. Szczegółowym celem badań jest z kolei weryfikacja ilościowego wskaźnika obrazującego umowny poziom satysfakcji, a tym samym ewaluacja przyjętej skali odniesienia pomiaru oceny (poziom rozrzutu ocen). Drugim zamierzeniem metodycznym przeprowadzenia opisywanego pilotażu była weryfikacja zależności wyników uzyskanych w kontekście przyjętej konfiguracji poszczególnych atrybutów. Analiza zmiennych w tym zakresie ma na celu zdiagnozowanie zasadności wygenerowania przyjętych czynników poczucia satysfakcji zawodowej. Celem pilotażu jest zatem próba oceny zależności między czynnikami, które determinują bezpośrednio poziom odczuwania satysfakcji (atrybuty obiektywne), a zmiennymi sytuacyjnymi (dane z metryczki), mogącymi mieć charakter atrybutów subiektywnych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is an attempt to verify the model adopted by the author of the concept of quantization sense of satisfaction. The specific objective of presented in a paper was to verify the quantitative index reflecting the contractual level of satisfaction, and thus evaluation of measurement adopted reference scale evaluation (assessment scatter level). The second, methodical aim of described study according to the pilot was to verify the results obtained in the context of each attribute in the configuration. Analysis of the variables in this regard is to diagnose the validity of the adopted generate a sense of job satisfaction factors. The aim of the pilot is therefore an attempt to assess the relationship between the factors that determine the right level of feeling of satisfaction (attributes objective), and situational variables (data from the specifications), which may be of subjective attributes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellfield C.R., Harris R.D.F., 2002, How well do theories of job matching explain variations in job satisfaction across education levels?, Applied Economics, vol. 34, s. 535-548.
 2. Bender K.A., Donohue S.M., Heywood J.S., 2005, Job satisfaction and gender segregation, Oxford Economic Papers, vol. 57.
 3. Borowska-Pietrzak A., 2013, Atrybuty satysfakcji pracowniczej jako składowe pomiaru kapitału ludzkiego, [w:] Juchnowicz M. (red.), Edukacja ekonomistów i menedżerów, Problemy, Innowacje, Projekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Borowska-Pietrzak A., 2014, Dezagregacja czynników modelu poczucia satysfakcji zawodowej, PN Nauki o Zarządzaniu, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 5. Bryson A., Cappellari L., Lucifora C., 2004, Does union membership really reduce job satisfaction, British Journal of Industrial Relations, vol. 42.
 6. Clark A., 1997, Why are women so happy at work?, Labour Economics, vol. 4.
 7. Clark A., Oswald A., 1996, Satisfaction and comparison income, Journal of Public Economics, vol. 61.
 8. Durka J., 2003, Wstęp do współczesnej statystyki, Wyd. Adamantan, Warszawa.
 9. Eskildsen J.K., Kristensen K., Westlund A.H., 2004, Work motivation and job satisfaction in the nordic countries, Employee Relations, vol. 26, iss. 2.
 10. García-Bernal J., Gargallo-Castel A., Marzo-Navarro M., Rivera-Torres P., 2005, Job satisfaction: empirical evidence of gender differences, Women in Management Review, vol. 20, iss. 4.
 11. Gros U., 2003, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Juchnowicz M., 2012, Satysfakcja z pracy w sektorze usług w realiach polskiej gospodarki, [w:] Juchnowicz M. (red.), Edukacja ekonomistów i menedżerów, Problemy, Innowacje, Projekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 13. Juchnowicz M., 2014, Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Kline J.B., Boyd J.E., 1991, Organizational structure, context, and climate: their relationships to job satisfaction at three managerial level, Journal of General Psychology, vol. 118, no. 4.
 15. Luchak A.A., Gellatly I.R., 2002, How pension accrual affects job satisfaction, Journal of Labor Research, vol. 23.
 16. Mazurek-Kucharska B., 2012, Wybrane problemy pomiaru satysfakcji, [w:] Juchnowicz M. (red.), Edukacja ekonomistów i menedżerów, Problemy, Innowacje, Projekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 17. Oshagbemi T., 2003, Personal correlates of job satisfaction: empirical evidence from UK universities, International Journal of Social Economics, vol. 30, iss. 12.
 18. Pearson D.A., Seiler R.E., 1983, Environmental satisfiers in academe, Higher Education, vol. 12.
 19. Porter L.W., Lawler E.E., Hackman J.R., 1975, Behaviour in Organisations, McGraw-Hill, New York.
 20. Renaud S., 2002, Rethinking the union membership/job satisfaction relationship, International Journal of Manpower, vol. 23.
 21. Rodriguez-Pose A., Vilalta-Bufi M., 2005, Education, migration, and job satisfaction, Journal of Economic Geography, vol. 5.
 22. Rogozińska-Pawelczyk A., 2012, Wpływ płci na poziom satysfakcji z pracy nauczycieli łódzkich szkół podstawowych, [w:] Juchnowicz M. (red.), Edukacja ekonomistów i menedżerów, Problemy, Innowacje, Projekty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 23. Santhapparaj A.S., Alam S.S., 2005, Job satisfaction among academic staff in private universities in Malaysia, Journal of Social Sciences, vol. 1, no. 2.
 24. Savery L.K., 1996, The congruence between the importance of job satisfaction and the perceived level of achievement, Journal of Management Development, vol. 15, iss. 6.
 25. Schultz S.E., 2002, Satysfakcja z pracy a zachowania pracowników. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Sekuła Z., 2012, Prestiż zawodu, Personel i Zarządzanie, nr 5.
 27. Sousa-Poza A., Sousa-Poza A.A., 2003, Gender differences in job satisfaction in Great Britain, 1991-2000: permanent or transitory, Applied Economic Letters, vol. 10.
 28. Testa M.R., 1999, Satisfaction with organizational vision, job satisfaction and service efforts: an empirical investigation, Leadership & Organization Development Journal, vol. 20, no. 3.
 29. Vila L., Garcia-Mora B., 2005, Education and the determinants of job satisfaction, Education Economics, vol. 13.
 30. Zeffane R., 1994, Computer usage and job satisfaction: an empirical exploration, Information Management & Computer Security, vol. 2, iss. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu