BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilch Piotr (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola polityki organizacyjnej w zarządzaniu kapitałem społecznym organizacji
The Role of Organizational Policy within Social Capital Management in Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 308-324, tab., bibliogr. 48 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Zarządzanie wiekiem, Zarządzanie różnorodnością, Pokolenia, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Generation Y, Age management, Diversity management, Generation, Human Capital Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu poświęconego problematyce zarządzania wiekiem jest przedstawienie potencjalnych reakcji w zakresie polityki organizacyjnej na pokoleniową odmienność pracowników. Szczególna uwaga zostanie poświęcona pokoleniom, które potraktowane łącznie dominują obecnie na rynku pracy, a które z ogólnie przyjętą terminologią należy nazwać X i Y. Charakterystyka pierwotnych i wtórnych procesów socjalizacyjnych tych generacji stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych rozważań. Następnie przedstawiony zostanie profil psychologiczny generacji Y i proponowane przez naukowców i praktyków strategie postępowania w zakresie zarządzania tą generacją. Omówione zostaną różnorodne podejścia w obszarze polityki organizacyjnej będące reakcjami na zmienność w zasobach pracy wynikającą z przynależności do różnych grup wiekowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article, dedicated to the problem of age management, is to introduce potential reactions to the generational diversity of the employees in organization policy. In particular, the article will focus on two jointly regarded generations, which currently dominate the labor market: generations X and Y. The characteristics of primary and secondary socialization of the abovementioned generations will be the starting point for a more detailed analysis. Subsequently, the psychological profile of generation Y will be presented altogether with management strategies proposed by scholars and practitioners. The article will also focus on defining different approaches regarding organization policy, which respond to variations in labor resource resulting from the generational diversity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J.S., Equity theory - toward a general theory of social interaction, Academic Press, New York 1976.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Barwińska-Małajowicz A., "Y Generation" on the contemporary labour market - dark fiction or completly new quality?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2011, t. 22, s. 301-309.
 4. Bolesta-Kukułka K., Filozofia zarządzania personelem, [w:] Najnowsze tendencje w zarządzaniu potencjałem społecznym, materiały z konferencji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1995a, s. 9-19.
 5. Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1995b.
 6. Boni M., Raport Młodzi 2011, KPRM, Warszawa 2011.
 7. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 8. Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Helion, Gliwice 2006.
 9. Consumers_of_Tomorrow, 2013, http://www.grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Consumers_of_Tomorrow_Insights_and_Observations_About_Generation_Z.pdf (dostęp: 05.04.2013).
 10. Czapiński J., Młodzi Polacy na progu dorosłości - czy dadzą sobie radę?, materiały konferencyjne: Generacja Y - szansa czy konflikt, GM Solution, Warszawa 2012.
 11. Czerniachowicz B., Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego tom 34, USz, Szczecin 2013, s. 53-67.
 12. Cwalina W., Generacja Y - ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Wydawnictwo św. Pawła, Częstochowa 2001.
 13. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badania studentów i absolwentów, Deloitte 2013,
 14. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf (dostęp: 05.04.2014).
 15. De Meuse K.P., Mlodzik K.J., Second Look at Generational Differences in the Workforce: Implications for HR and Talent Management, "People & Strategy" 2010, tom 33, nr 2, s. 50-58.
 16. Eisner S., Managing Generation Y, "SAM Advanced Management Journal" 2005, tom 70, nr 4, s. 4-15.
 17. Fazlagić J., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 25, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 (dostęp: 05.04.2014).
 18. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2000.
 19. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2003.
 20. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie; zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwers, Warszawa 2011.
 21. Hersey P., Blanchard K.H., Management of organizational behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs--New York 1997.
 22. Kozłowski M., Emoployer branding, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 23. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 24. Litwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa 2010.
 25. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo ,,Mimex", Wrocław 1993.
 26. Mamet P., Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 27. Marston C., Motivating the "what's in It for Me?" Workforce, John Wiley & Sons, New York 2007.
 28. Mendryk I., Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, 2013, tom XLVII, nr 2, s. 103-112.
 29. Recruiting & Managing the Generations, NAS Recruitment Communications, 2007, http://www.nasrecruitment.com/uploads/files/recruiting-managing-the-generations-white-paper-65.pdf (dostęp: 05.04.2014).
 30. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 31. Samul J., Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, tom 23, UP-H, Siedlce 2013, s. 195-203.
 32. Smolbik-Jęczmień A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, "Nauki o Zarządzaniu" 2013, t. 14, nr 1, s. 89-97.
 33. Solska J., Młodość idzie w klapkach. Raport: Pokolenie Y na rynku pracy, "Polityka" 2009, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read (dostęp: 05.04.2014).
 34. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 35. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 36. Świeszczak K., Ziemba M., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - szansa czy zagrożenie?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, tom XIV, zeszyt 12, s. 57-66.
 37. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 38. Tyc W., Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych, [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 39. Walker A., The emergence of age management in Europe, "International Journal of Organizational Behaviour" 2005, tom 10, 1, s. 685-697.
 40. Whitaker D., Human capital: Management or measurement?, "Personnel Today" 2007, vol. 2, nr 13.
 41. Wrzesień W., Jednostka-rodzina-pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 42. Wrzesień W., Żurek A., Przybył I., Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 43. Wrzesień W., Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, "Nauka" 2007, nr 3, s. 131-151.
 44. Wrzesień W., Europejscy poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, PWN, Warszawa 2009.
 45. Wrzesień W., Dziś prawdziwej młodzieży już nie ma, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, t. LXXIII, nr 2, s. 359-370.
 46. Włudarczyk A., Zarządzanie wiekiem koniecznością firm, http://manager.nf.pl/zarzadzanie-wiekiem-koniecznoscia-firm,,13552,16 (05.04.2014).
 47. Wziątek-Staśko A., Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
 48. Zbiegień-Maciąg L., Nurty przyszłościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku, red. L. Zbiegień-Maciąg, Poltext, Kraków-Kry- nica 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu