BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
The Concept of Multifuncionality as an Element of Sustainable Development of Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 11-38, tab., bibliogr. 63 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural areas, Rural development, Sustainable development, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na prezentacji najważniejszych kwestii i kluczowych informacji dotyczących koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne uwarunkowania, sposoby i efekty wdrażania koncepcji. Autorzy omówili także wybrane powiązania występujące pomiędzy modelem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The report concentrates on the presentation of major facts and crucial information concerning the concept of multifunctional development of rural areas. In the paper the attention was specially paid to theoretical and practical circumstances, methods and executing effects of the conception. The authors also discuss selected connections existing between the model of multifunctional development and sustainable development of rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA, T. II, Z.1, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
 2. Adamowicz M.: Strukturalne zmiany obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty Europejskiej, Człowiek i Środowisko, T. 18, Nr 1, IGPiK,1994.
 3. Adamowicz M.: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa [w:] M. Adamowicz (red.): Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW, Warszawa 2004
 4. Bajerowski T., Suchta J.: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych [w:] W. Kamińska (red.): Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow. Naukowe, Kielce 2002.
 5. Bański J., Stola W.: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, T. 3, KOW PTG, ZBTOW, IGiPZ PAN, Warszawa 2002.
 6. Bednarek A., Majewski E.: Środowisko w polityce rolnej [w:] E. Majewski, G. Dalton (red.): Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, Warszawa 2000.
 7. Czarnecki A.: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć [w:] A. Rosner (red.): Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN Warszawa 2005.
 8. Degórska B.: Rola obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego [w:] A. Stasiak, W. Zgliński (red.): Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, PAN, IGiPZ, Warszawa 1997.
 9. Dietl J., Gregor B.: Funkcje obszarów wiejskich i ich wpływ na obsługę handlową [w:] PAN, KPZK, Biuletyn, Z. 101, Warszawa 1979.
 10. Domański R.: Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1989.
 11. Duczkowska-Małysz K.: Rolnictwo. Wieś. Państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa 1998.
 12. Duczkowska-Małysz K.: Wstęp oraz Refleksje końcowe i wnioski [w:] K. Duczkowska- Małysz (red.): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, PAN, IRWiR, Warszawa 1993.
 13. European Commission, Agriculture Directorate-General: A framework for indicators for the economic and social dimensions of sustainable agriculture and rural development, 2001.
 14. Gloza-Musiał H.: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich [w:] H. Zaniewska, A. Pawłat- Zawrzykraj, H. Gloza-Musiał: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
 15. Hediger W.: On the economics of multifunctionality and sustainability of agricultural systems [w:] materiały konferencyjne: 90th EAAE Seminar: Multifunctional agriculture, policies and markets: understanding the critical linkage. Rennes 2004.
 16. Heffner K.: Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] A. Rosner, I. Bukraba-Rylska (red.): Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN IRWiR, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 2001.
 17. Hopfer A., Bajerowski T., Suchta J.: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur [w:] A. Stasiak. (red.): Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską. Aspekty regionalne, PAN KPZK, SGGW, Studia, T. CX, Warszawa 2000.
 18. Hunek T.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich [w:] K. Duczkowska-Małysz (red.): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, PAN, IRWiR, Warszawa 1993.
 19. Hunek T.: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce [w:] T. Hunek (red.): Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, IRWiR PAN, Warszawa 2002.
 20. Kamiński W.: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi - uwarunkowania przestrzenne [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z.43 Kraków 1995.
 21. Kłodziński M.: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN-IRWiR, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1999.
 22. Kłodziński M.: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 23. Kłodziński M.: Perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich w Polsce [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczaka, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH-Katedra Agrobiznesu, Warszawa 2002.
 24. Kłodziński M.: Rozwój rolnictwa w powiązaniu z wielofunkcyjnością terenów wiejskich [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.): Rolnictwo w gospodarce Opolszczyzny. Znaczenie, perspektywy, zagrożenia, materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Fundację im. F. Eberta i Instytut Śląski w Opolu 9 listopada 1994 roku w Gliwicach, Wyd. SGGW, Warszawa 1995.
 25. Kłodziński M.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] M. Kłodziński, J. Okuniewski (red.): Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. Studium na przykładzie gminy Myślibórz. Wyniki badań prowadzonych w ramach IRWiR PAN i Fundacji F. Eberta, Wyd. SGGW, Warszawa 1993.
 26. Kłodziński M.: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 27. Koreleski K.: Rozwój wielofunkcyjny jako koncepcja aktywizacji gospodarczej wsi i rolnictwa [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Zeszyt 59, Kraków 1998.
 28. Kostrowicki J.: Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. [w:] Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, Z. 4, 1976.
 29. OECD: Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Paris 2001.
 30. Okuniewski J.: Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z. 43 Kraków 1995.
 31. Okuniewski J.: Kierunki odnowy i modernizacji wsi i rolnictwa w Polsce [w:] D. Gałaj (red.): Ku wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi i modernizacji rolnictwa, materiały z konferencji Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz IRWiR PAN, Warszawa 1989.
 32. Okuniewski J.: Ważniejsze wyniki i wnioski [w:] K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński (red.): Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, Ogólnopolska konf. IRWiR PAN, SGGW 7-8 paź. 1993, Wyd. SGGW, Warszawa 1994.
 33. Paszkowski S.: Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork "Rural Europe - future perspectives" [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Z.4, Warszawa - Poznań - Zamość 2000.
 34. Paszkowski S.: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] M. Kłodziński (red.): Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, PAN, IRWiR, WFOSiGW woj. Zachodniopomorskiego, AR w Szczecinie, Warszawa 2001.
 35. Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 36. Przygodzka R.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Podlasia jako skutek transformacji polskiej gospodarki [w:] A. Stasiak, R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.): Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2001.
 37. Rizov M.: Rural development under the European CAP: The role of diversity [w:] The Social Science Journal 42(2005).
 38. Rosner A.: Demograficzne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 39. Rosner A.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red): Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN-IRWiR, Warszawa 2001.
 40. Rosner A.: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce [w:] A. Rosner (red.): Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 41. Rouba H.: Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.): Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 42. Runowski H.: Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczaka, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH-Katedra Agrobiznesu, Warszawa 2002.
 43. Safin K.: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji [w:] K. Jaremczuk (red.): Uwarunkowania przedsiębiorczości, Wyd. PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 44. Sikorska-Wolak I.: Przedsiębiorczość w ujęciu normatywnym, funkcjonalnym i opisowym [w:] I. Sikorska-Wolak, K. Krzyżanowska (red.): Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
 45. Skawińska E.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim, Wyd. UMK, Toruń 1994.
 46. Spychalski G.: Wielofunkcyjność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich [w:] M. Adamowicz (red.): Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
 47. Stasiak A., Zgliński W.: Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przełomie XX-XI wieku [w:] A. Stasiak, W. Zgliński (red.): Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1997.
 48. Stola W.: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, PAN IGiPZ, Prace habilitacyjne, Ossolineum, Wrocław 1987.
 49. Stola W.: Struktura funkcjonalna wsi polskiej [w:] A. Stasiak (red.): Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich, PAN, KPZK, Biuletyn, Z. 158, Warszawa 1992.
 50. Stola W.: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna, Z. 3, Warszawa 1993.
 51. Stola W.: Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, IERiGŻ, Warszawa 1992.
 52. The Cork Declaration - A living countryside, The European Conference on Rural Development, Cork 1996.
 53. Wielka Encyklopedia PWN, T. 14, PWN, Warszawa 2003.
 54. Wierzbiński B.: Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Z.4, Warszawa - Poznań - Zamość 2000.
 55. Wilkin J.: Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce?, Wieś i rolnictwo, Nr 2 (123), 2004.
 56. Wortman M. S. Jr.: Rural entrepreneurship research: an integration into the entrepreneurship field [w:] Agribusiness, Vol. 6, No. 4, 1990.
 57. Woś A., Zegar J. S.: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 58. Woś A.: Polityka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998.
 59. Woś A.: Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga [w:] Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Nr 1, Warszawa 2005.
 60. Zabłocki G.: Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 61. Zarębski M.: Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), Rozprawa habilitacyjna, Wyd. UMK, Toruń 2002.
 62. Zawisza S.: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa [w:] S. Zawisza (red.): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004.
 63. Żmija J.: Rola organizacji i instytucji rolniczych w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Z.1 Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu