BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piórkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał ludzki w organizacji z perspektywy menedżerskich postaw społecznych
Human Capital in an Organization from the Perspective of Managerial Social Attitudes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 325-336, tab., bibliogr. 56 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Postawy społeczne, Organizacja, Czynniki endogeniczne
Human capital, Social attitudes, Organisation, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kapitału ludzkiego z perspektywy intraorganizacyjnej, a zwłaszcza z perspektywy menedżerskich postaw społecznych. W pierwszej części opracowania przedstawiono w zarysie istotę i znaczenie kapitału ludzkiego, w części drugiej zaprezentowano uwarunkowania charakteru kapitału ludzkiego w kontekście czynników endogenicznych, następnie omówiono rolę menedżerskich postaw społecznych w kształtowaniu kapitału ludzkiego; szczególnie wskazano na występowanie potencjalnych zależności pomiędzy menedżerskimi postawami społecznymi a charakterem/ natężeniem poszczególnych wymiarów kapitału ludzkiego; zasygnalizowano również postulaty rozwiązania problemów badawczych w tym zakresie. Wnioskowanie ma charakter dedukcyjny, a zastosowaną metodą są badania literaturowe i rozważania autora.(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to present the concept 'human capital' from the perspective of managerial social attitudes. The first part of the paper shows the essence and importance of human capital. Then, the determinants of human capital character in the context of endogenous factors were emphasized. Finally, the role of managerial social attitudes in creating human capital was described. The paper's assumptions are deductive and literature studies and author's considerations have been used as the methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alan K.M.A., Altman Y., Roussel J., Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China: A Human Capital Development Approach, "Journal of European Industrial Training" 2008, 32(1), s. 19-31.
 2. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Richard D. Irwin, Homewood (IL) 1980.
 3. Asch S.E., Effects of group pressure upon the modification distortion of judgments, [w:] H. Guetzkow (eds.), Groups, leadership and men, Carnegie Press, Pittsburgh (PA) 1951, s. 177-190.
 4. Asch S.E., Studies of independence and submission to group pressure: I. A minority of one against a unanimous majority, "Psychological Monographs" 1956, 70 (9) (Whole No. 417).
 5. Baldacci E., Clements B., Cui Q., Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs, International Monetary Fund Working Paper, Washington 2004.
 6. Bandura A., Social Learning Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ) 1977.
 7. Barney J.B., Looking inside for competitive advantage, "Academy of Management Executive" 1995, 9(4), s. 49-61.
 8. Beach M.J., A Critique of Human Capital Formation in the U.S. and the Economic Returns to Sub-Baccalaureate Credentials. Educational Studies, "A Journal of the American Educational Studies" 2009, 45(1), s. 24-38.
 9. Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education,The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 10. Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Part 2: Investment in Human Beings, "The Journal of Political Economy" 1962, 70 (5), s. 9-49.
 11. Biernacka R.E., Portretowanie pracowników przez pryzmat cech osobowości konformizm-nonkonformizm, [w]: S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, tom VI, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003.
 12. Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 13, Komisja Geografii Przemysłu, Zakład Przedsiębiorczości Przemysłu PTG, IG UP, Warszawa-Kraków 2009.
 13. Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.
 14. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice, 2001.
 15. Chandler A.D. Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge (MA) 1962.
 16. Crant J.M., Proactive behavior in organizations, "Journal of Management" 2000, vol. 26, no. 3, s. 435--462.
 17. Crant J.M., The proactive personality scale as a predictor of entrepreneurial intentions, "Journal of Small Business Management" 1996, vol. 34, iss. 3, s. 42-50.
 18. Davidsson P., Honig B., The role of social and human capital among nascent entrepreneurs, "Journal of Business Venturing" 2003, 18( 3), s. 301-331.
 19. Deutsch M., Gerard H.B., A study of normative and informational social influences upon individual judgment, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 1995, 51, s. 629-636.
 20. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 21. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 22. Glueck W.F., Business Policy, Strategy Formation, and Management Action, 2nd edition, McGraw Hill, New York 1976.
 23. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 24. Hansson B., Employers' perspectives on the roles of human capital development and management in creating value, OECD Education Working Papers no. 18, OECD Publishing, Paris 2009.
 25. Harrison R., Understanding your organisation's character, "Harvard Business Review" 1972, 50 (23).
 26. Kucharčíková A., Human Capital - definitions and approaches, "Human Resources Management &Ergonomics" 2001, no. 2, vol. 5.
 27. Kwon Dae-Bong, Human capital and its measurement, The 3rd OECD World Forum on "Statistics, Knowledge and Policy" Charting Progress, Building Visions, Improving Life, Busan (Korea), 27-30 October 2009.
 28. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 29. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa, 2004.
 30. Lepak D., Snell S., The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, "Academy of Management Review" 1999, no. 24, s. 31-48.
 31. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 32. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 33. Majeed M.T., Ahmad E., Human Capital Development and FDI in Developing Countries, "Journal of Economic Cooperation" 2008, 29 (3), s. 79-104.
 34. Marimuthu M., Ariokasamy L., Ismail M., Human capital development and its impact on firm per- formance: evidence from developmental economics, "The Journal of International Social Research" 2009, vol. 2, no. 8, s. 265-272.
 35. Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSIP, Warszawa 1997.
 36. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza-kapitał ludzki-innowacje, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012.
 37. Marciniak S. (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Politechnika Warszawska, Warszawa 2002.
 38. Ogunade A.O., Human Capital Investment in the Developing World: An Analysis of Praxis, "Schmidt Labor Research Center Seminar Series" 2011, s. 1-24.
 39. Piórkowska K., Imponderabilia społeczne w kontekście behawioralnych strategii menedżerskich, [w:] Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu, red. A. Barabasz, E. Głuszek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 273, UE, Wrocław 2012, s. 68-74.
 40. Piórkowska K., Strategia behawioralna wyznacznikiem sukcesu organizacji?, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, vol. 11, no. 4, part 2, s. 321-329.
 41. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa, 2007.
 42. Popek S., Kwestionariusz Twórczego Zachowania KAHN, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 43. Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 44. Rastogi P.N., Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation, "Human Systems Management" 2002, 21(4), s. 229-240.
 45. Rivas L.T.S., Cano M.G., Austria F.M.M., Need for Developing Human Capital Management in SMEs, "European Scientific Journal" 2013, no.1, s. 224-230.
 46. Schultz T.W., Investment in Human Capital, "American Economic Review" 1961, 51(1), s. 1-17.
 47. Schwarzer R., Proactive Coping Theory, Paper presented at the 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Cracow, Poland, July 12-14, 1999.
 48. Sherif M., A study of some social factors in perception, "Archives of Psychology" 1935, 27 (no. 187).
 49. Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Oxford-Warszawa 2006.
 50. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.
 51. Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 52. Sztumski J., Czy możemy mówić o patologii społecznej?, [w:] T. Sołtysiak (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, programy, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1995.
 53. Triandis H.C., Cross-cultural studies of individualism and collectivism, "Journal of Cross-cultural Psychology" 1990, vol. 21, s. 139-157.
 54. Triandis H.C., Motivation and achievement in collectivist and individualist cultures, [w:] M.L. Maehr, P.R. Pintrich (red.), Culture, motivation and achievement, vol. 9: Advances in Motivation and Achievement. JAI Press, Greenwich (CT) 1995.
 55. Verhoglyadova N.I., Definition and Content Interpretation of Human Capital, "Annals. Computer Science Series" 2006, no. 1.
 56. Wronowska G., Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu