BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla Wspólnej Polityki Rolnej w UE
Contemporary Theories of Land Rent, Its Origins and Application to Common Agricultural Policy in the UE
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 39-55, bibliogr. 21
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Renta gruntowa, Wspólna Polityka Rolna, Świadczenia emerytalno-rentowe, Renty
Land annuities, Common Agricultural Policy (CAP), Retirement and disability benefits, Annuities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja ekonomiczna przyspiesza przepływy czynników wytwórczych w skali krajowej i globalnej. W rezultacie rosną jednak koszty transakcyjne funkcjonowania systemów gospodarczych i pojawia się konieczność wprowadzenia nowych mechanizmów ich optymalizacji i kontroli. Dotyczy to w szczególności sektora rolno-żywnościowego, który odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju gospodarki rynkowej. Pojawia się ważne pytanie, czy w tych warunkach czynnik ziemi jest zdolny do generowania rent ekonomicznych, które stanowiłyby przesłankę przewag komparatywnych? Z jednej strony, ricardiańskie renty gruntowe zanikają, renty ekonomiczne według doktryny H. George'a wywołują kryzysy finansowe, a założenia monetarystyczne okazują się niewystarczające. Z drugiej strony czynnik ziemi zyskuje nowe zastosowania w zakresie usług środowiskowych, które pozwalają założyć, że renty gruntowe mają źródło w przepływach realnych. Celem opracowania jest ukazanie ewolucji teorii renty gruntowej od czasów ekonomii klasycznej do dzisiaj. Podjęto w nim próbę sformułowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej do procesów zachodzących we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowując ją na czynniki instytucjonalne. Stawia się tezę, że renta instytucjonalna należy do najtrwalszych rent ekonomicznych, zważywszy na kierunek rozwoju, który obrało europejskie rolnictwo. (abstrakt oryginalny)

The economic globalisation process makes the economic factors rotate faster. As a result transaction costs of global system functioning increase and a coordination mechanism is needed - especially in agro-food sectors. There exists a crucial question whether a land factor is still capable to generate economic rents which would be the determinants of comparative advantages? On one hand, D. Ricardo's land rents are vanishing, H. George's rents are provoking financial crisis, monetarists assumptions are becoming unsufficient, on the other, the land factor gains new environmental applications and there is still a hope that land rents have its origins in a real value. This paper aims at presenting the evolution of the land rents theory starting from classical economics. One makes an attempt to find the most adequate conception of land rent creation at present day, searching for new sources of comparative advantages in the institutional factors. One argues that the institutional rent is the only durable economic rent in the European agricultural sector regarding chosen direction of CAP evolution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus J.G.: Henry George's Ingenious Tax: a Contemporary Restatement - Special Issue: Commemorating the 100th Anniversary of the Death of Henry George, "American Journal of Economics and Sociology", October 1997.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia .T1, PWE, Warszawa 1993.
 3. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Bringham E.F., Gapenski L.C.: Intermediate Financial Management, Dryden Press, Hinsdale, 1990.
 5. Czyżewski B.: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce w świetle teorii nowego instytucjonalizmu, Materiały VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, 2930 listopada 2007.
 6. Czyżewski B.: Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych, "Roczniki Naukowe Seria", tom X, zesz.3, Warszawa-Poznan- Lublin 2008.
 7. Czyżewski B.: Współzależności integracji kontraktowej i cen rolnych w gospodarstwach indywidualnych w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", Tom VIII, Zeszyt 5, Poznań 2006.
 8. Fiszel H.: Renta gruntowa - kandydat do rehabilitacji, "Życie gospodarcze" 1957.
 9. Foldvary F.E.: The Marginalists who Confronted Land, , "American Journal of Economics and Sociology", January 2008.
 10. Gburczyk S.: Podział korzyści ze wzrostu efektywności, "Zagadnienia ekonomiki rolnej", 4/5, 1990.
 11. George H.: Progress and Poverty, New York, Schalkenbach Foundation, 1981 [1879].
 12. Marks K.: Kapitał, t. III, cz. II, Warszawa 1959.
 13. Mieszczankowski M.: Teoria renty absolutnej, Warszawa 1964.
 14. Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 15. Robinson J.: The Economics of Imperfecta Competition, London 1948.
 16. Rodbertus K.: Pisma ekonomiczne, Warszawa 1959.
 17. Samuelson P.A.: Economics, New York 1958.
 18. Smith A.: Bogactwo narodów, Warszawa 1954.
 19. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Wyd. SGH, Warszawa., 2007.
 20. Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 21. Woś A.:, Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru, IERiGŻ, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu