BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ czynników kulturowych na praktykę zarządzania ekspatami w polskich filiach - wyniki badań empirycznych
The influence of Cultural Factors on Expats Management Practice in Polish Subsidiaries of Foreign Corporations in Poland - Research Findings
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 337-350, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Kultura, Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Culture, Personal function, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań ukazujących praktykę zarządzania kadrą ekspatriantów pracujących w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, w odniesieniu do przyjętego przez korporację podejścia do zarządzania tymi jednostkami. Pytanie badawcze zostało sformułowane następująco: Czy zauważa się wpływ kultury kraju pochodzenia centrali korporacji na realizację poszczególnych subfunkcji zarządzania kadrą ekspatriantów w jednostkach lokalnych w Polsce? Opracowanie to zawiera wyniki badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu pt: Kadra menedżerów- ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce, w latach 2011-2014. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, że widoczna jest przewaga korporacyjnych rozwiązań kadrowych we wszystkich badanych subfunkcjach względem ekspatriantów, jednak można zauważyć pewne zróżnicowanie, jeśli chodzi o kraj czy klaster, z którego wywodzi się korporacja.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the research findings showing the practice of managing expatriate managers working in Polish subsidiaries of multinational companies, in relation to approaches (ethnocentric, polycentric, regiocentric, geocentric) adopted by corporations to the management of these units. The background for the presented research results will be cultural factors such as nationality of expats, organizational culture of the local unit and culture of headquarter's country of origin. Research question was formulated as follows: Is the influence of culture of the country of the headquarters'origin noticed on the realization of HRM practices in relation to expatriates working in Polish subsidiaries? This paper presents the results of empirical studies that were carried out within the framework of the project entitled: Expatriate managers in multinational companies in Poland, in the years 2011-2014. The unit of analysis was the 213 expatriate managers who came from 37 countries, and have realized their missions in 83 Polish subsidiaries. The results of the study support the conclusion that there is apparent predominance of corporate solutions in all HRM areas relative to expatriates, but some differences in terms of country or cluster of the corporation's origin can be noticed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dowling P., Welch D., International HRM, Thomson Learning, London 2004.
 2. Early C. P., Erez M., The transplanted executive: Why you need to understand how workers in other countries see the world differently, Oxford University Press, New York 1997.
 3. Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 4. Global Relocation Trends. 2013 Survey Report. Brookfield Global Relocation Services, USA, 2012.
 5. Grodecka A., Olszewska M., Psychospołeczne skutki kryzysu finansowego na świecie-zagrożenia bodźcem do zmian, [w:] Procesy globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 6. Hofstede G., Hofstede J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 7. Kawka T., Wynagrodzenia kadry menedżerskiej, [w:] T. Listwan, M. Stor (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 8. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Listwan T., Stor M. (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 10. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 11. Perlmutter H., The tortuous evolution of the multinational corporation, "Columbia Journal of World Business" 1969, January-February, s. 9-18.
 12. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 13. Przytuła S., Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce - wyniki badań, [w:] Nauki o zarządzaniu, red. M. Przybyła, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 2 (15), Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
 14. Przytuła S., Ekspatriant - kto to taki? Próba eksplikacji pojęcia i zarys definicji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2012, nr 6 (749) czerwiec 2012.
 15. Przytuła S., Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 16. Purgał-Popiela J., Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2012, nr 6.
 17. Rutka R., Czerska M., Wpływ kultury kraju pochodzenia dominującego kapitału na kulturę organizacji działających w Polsce, [w:] Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, red. P. Wachowiak, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 18. Schuler R., Rogovsky N., Understanding compensation practice variations across firms; The impact of national culture, "Journal of International Business Studies" 1998, vol. 29.
 19. Scullion H., Collings D., Approaches to international staff, [w:] H. Sculion, G. Collings (eds.), Global Staffing, Routledge, London 2006.
 20. Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 21. Trompenaars F., Hampden Turner C., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 22. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu