BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Dilemmas of Education Policy Public Funding System in the Context of the I and the II EU Programming Period
Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 83-93, bibliogr. 5 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Finansowanie oświaty, Polityka oświatowa, System edukacji, Środki unijne
Financing of education system, Educational policy, Educational system, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Członkostwo Polski w UE oznacza, że system edukacyjny naszego państwa powinien z jednej strony sprzyjać implementacji gospodarki opartej na wiedzy (inwestycje w przyszłość pokoleń/wspieranie innowacji), a z drugiej wspierać działania mające na celu ograniczanie skali bezrobocia, które pozostaje w ścisłym związku ze sferą ubóstwa obywateli (inwestycje w teraźniejszość/wyrównywanie dochodów). Przyznane Polsce środki z funduszy strukturalnych w II okresie programowania UE mają wspomóc realizację powyższych oczekiwań cywilizacyjnych. Obsługa tych środków napotyka jednak na wiele problemów. Artykuł poświęcony jest analizie dylematów systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa ze środków UE, tj.:
 • dylematu odmiennej koncepcji obsługi środków unijnych przez płatnika (Ministerstwo Finansów) i Instytucji Zarządzających (np. w PO KL);
 • dylematu rozbieżności w ocenie zasadności skierowanych do dofinansowania projektów pomiędzy oceniającymi (asesorzy i eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego a ocenianymi (projektodawcy);
 • dylematu nierównowagi popytu i podaży w zakresie zainteresowania beneficjentów ostatecznych proponowanymi im formami wsparcia unijnego.
(abstrakt oryginalny)

Poland's membership in the European Union determines the frames of our country's education policy. On one hand, it should be conducive to the implementation of knowledge-based economy (investment in the future of next generations/support for innovations), on the other hand it should support policies aiming ay diminishing the scale of unemployment being closely related to the citizens' spheres of poverty (investment to meet current needs/equalizing incomes). This article is focused on the realization of the process of lifelong learning using the EU funds as a component of state education policy. The aim of the paper is to present three main dilemmas of the system of education policy funding from the EU funds. These are:
 • varying concepts of the European funds management: focusing on the result versus administrative procedures;
 • discrepancies in the assessment of the validity of projects qualified for funding between the evaluators (assessors and experts of the Ministry of Regional Development) and the assessed (project applicants);
 • imbalance of supply and demand - the final beneficiaries' interest and the proposed EU support forms.
(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jawor R.: Oszczędności poprzetargowe w projektach ZPORR - procedury, problemy, rozwiązania. W: Europejski Doradca samorządowy 1/ 2007
 2. Kowalska I.: Edukacyjne konta osobiste instrumentem rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Praca pod red. I. Sikorskiej - Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007
 3. Kowalska I.: Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund. In: Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007
 4. Kowalska I.: Bank Services for Structural Funds on the Example of Individual Learning Accounts. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 65/2008
 5. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych. Przewodnik dla doradców. CDR, Radom 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu