BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leskinen Maria (Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa; Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)
Tytuł
Polacy - "obcy" Europejczycy czy "swoi" Słowianie? Dylematy etnografii rosyjskiej XIX wieku
Poles in Russian View - The Others/Europeans or Their Own/Slavs? Dilemma in Russian Ethnography (19th Cent.)
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, R. 12, z. 7, s. 31-54, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Historia, Tożsamość narodowa, Stereotypy narodowe, Badania międzykulturowe
International relations, History, National identity, National stereotypes, Intercultural research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstrakt
Przedstawienia odmienności etnicznych mają w kulturze długą historię. Ich pochodzenie, ewolucję, strukturę, sposoby formowania i bytowania bada się w ciągu dwóch ostatnich wieków różnymi metodami i nie jest to domena tylko dyscyplin humanistycznych. Jednym z problemów w badaniu hierarchii tożsamości w epoce nowożytnego formowania się narodów wydaje się rozdział w rozmaitych obszarach kultury, także z użyciem narzędzi naukowych, identyfikacji "obiektywnej", zewnętrznej od identyfikacji zsubiektywizowanej, czyli samoidentyfikacji. Właśnie to niedopasowanie jest przyczyną polemik dotyczących natury i istoty pojęcia etniczności. (fragment tekstu)

The perception of Poles in Russian culture in 19th cent. is reconstructed on ethnographic descriptions of Poles in scientific narratives and popular literature (1840-1900). The ethnic stereotypes of Poles in Russian anthropological discourse were based on concept of national character, which was considered to be an objective ethnical feature. The main tasks of the article are to analyze how the modern (scientific) representations of Poles as Slavic people were correlated with traditional image of Poles as the Others, so as with Polish autostereotypes and their romantic literary images. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedyktowicz Z., Portrety "obcego". Od stereotypu do symbolu, Kraków 2002.
 2. Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.
 3. Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 1997.
 4. Głębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866), Kraków 2000.
 5. Harle V., The Enemy with a Thousand Faces: The Tradition of the Other in the Western Political Thought and History, Westport 2000.
 6. Kępiński A., "Lach" i "Moskal". Z dziejów stereotypu, Warszawa-Kraków 1990.
 7. Neumann I., Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation, Minneapolis 1998.
 8. Orłowski J., Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej: od wieku XVIII do roku 1917, Warszawa 1992.
 9. Quasthoff U., Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, [w:] Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998.
 10. Tolz V., Russian Identity and the "Other", [w:] Russia: Inventing the Nation, ed. V. Tolz, vol. 1, Oxford-New York 2001.
 11. Ван Дейк Т. А., Когнитивные и речевые стратегии выражения этнических предубеждений, [w:] Язык. Познание. Коммуникация, ред. Т. A. Ван Дейк, Москва 1989.
 12. Лескинен М. В., От «натуры» к «гению»: традиции нравоописаний европейских народов XVI-XVIII вв., [w:] Текст славянской культуры, Москва 2011.
 13. Лескинен М. В., Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «Другой» сквозь призму идентичности, Москва 2010.
 14. Лескинен М. В., Стереотип «веселого поляка» в описаниях польского национального характера эпохи Просвещения и Романтизма, "Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского", 2011, № 2 (1).
 15. Фалькович С. M., Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка, [w:] Поляки и русские в глазах друг друга, Москва 2000.
 16. Фалькович С. М., Представление русских о религиозности поляков и его роль в создании национального польского стереотипа, [w:] Россия - Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре, Москва 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu