BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rawa Tadeusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szczyglak Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ wybranych parametrów siewu na kształtowanie przestrzeni życiowej roślin pszenicy
Impact of the selected sowing parameters on shaping a life space of wheat plants
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 263-273, rys., tab,. bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Zboża, Rolnictwo
Corn productions, Corn, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie jednostkowej przestrzeni życiowej roślin pszenicy. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pierwszym wykonano pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki wydajnościowej badanego zespołu wysiewającego, w drugim przeprowadzono pomiary związane z wyznaczeniem rzeczywistej powierzchni życiowej roślin pszenicy oraz stopnia wykorzystania przynależnej roślinom teoretycznej powierzchni życiowej, wynikającej z przyjętej szerokości międzyrzędzi i średniej odległości między nasionami w rzędzie. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych, na stopień wykorzystania powierzchni teoretycznej, przy wynikającej z wymagań agrotechnicznych stałej ilości wysiewu nasion - 220 kg·ha-1, istotny wpływ (α=0,05) ma tylko jedna zmienna niezależna: szerokość międzyrzędzi. Suma rzeczywistych jednostkowych powierzchni życiowych roślin pszenicy na odcinkach pomiarowych wynosiła od ok. 90 do ponad 356 cm2, co stanowiło od 31 do 83% wyznaczonej na podstawie wysianej liczby nasion i ustawionej szerokości międzyrzędzi, teoretycznej powierzchni życiowej roślin pszenicy.(abstrakt oryginalny)

The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as the sowing speed on shaping the unit life space of wheat plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage covered measurements related to specifying capacity of the examined sowing unit, the second stage included measurements related to determination of the real life area of wheat plants and degree of using the theoretical life area of plants resulting from the accepted width of interrows and the average distance between seeds in a row. Analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, only one independent variable: width of interrows significantly influences (α = 0.05) the degree of use of the theoretical area at a constant number of sowing - 220 kg·ha-1 resulting from agrotechnical requirements. The sum of real unit life spaces of wheat plants on the measured distances was ca. 90 to 356 cm2, which constituted from 31 to 83% of the theoretical life area of wheat plants, determined based on the number of sown seeds and the established width of interrows.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński, T.; Markowski, P.; Rawa, T. (2006). Influence of selected factors on irregularity of spring barley seeds dosage using the press drill seeder. Technical Science. Pap. And Rep., 9, 5-11.
 2. Bondyra, R.; Markowski, P.; Rawa, T. (2008). Wpływ wybranych czynników na nierównomierność dozowania nasion pszenżyta wybranym kołeczkowym zespołem wysiewającym. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 7-14.
 3. Heege, H. J. (1981). Zur Frage der Sätechnik für Getreide. Landtechnik, 36, 66-69.
 4. Heege, H. J. (1993). Seeding methods performance for coreals, rape, and beans. Trans. ASAE, 36(3), 653-661.
 5. Joshida, S. (1972). Physiological aspects of grain yield. Ann. Rev. Plant Physiol., 23, 437-464.
 6. Lejman, K.; Owsiak, Z. (1994). Badania podłużnej nierównomierności wysiewu siewników rzędowych. Roczniki Nauk Rolniczych, T 80 C-1, 127-133.
 7. Markowski, P. (2007). Analiza równomierności dozowania nasion kołeczkowymi zespołami wysiewającymi. Rozprawa doktorska. Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Maszynopis.
 8. Markowski, P. (2011). Wpływ wybranych czynników na równomierność wysiewu nasion żyta siewnikami rzędowymi. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 227-235.
 9. Markowski, P.; Rawa, T.; Lipiński, A. J. (2008). Wpływ wybranych czynników na równomierność dozowania i wysiewu nasion pszenicy kołeczkowym zespołem wysiewającym. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 103-109.
 10. Markowski, P.; Rawa, T.; Warych, G. (2007). Próba określenia wpływu przewodu nasiennego i redlicy siewnika na równomierność wysiewu nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 137-143.
 11. Markowski, P.; Szczyglak, P.; Rawa, T. (2012). Wpływ wybranych parametrów siewu na kształtowanie przestrzeni życiowej roślin bobiku. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 247-257.
 12. PN-84/R-55050:1985. Metody badań siewników polowych rzędowych i rzutowych.
 13. Rawa, T.; Markowski, P. (2006). Kształtowanie wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion rzepaku w zależności od wybranych czynników i procedur obliczeniowych. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 435-442.
 14. Rawa, T.; Markowski, P.; Lipiński, A. J. (2005). Próba określenia wpływu parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na równomierność dozowania nasion pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 255-263.
 15. Ruszkowski, M.; Jaworska, K. (1988). Zmiany w produktywności, strukturze plonu i architekturze łanu pszenicy ozimej zależnie od sposobu rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni. Materiały Konferencji Naukowej, nt. "Obsada a produktywność roślin uprawnych". IUNG Puławy, 13-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu