BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zmarzłowski Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Woźniakowski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999-2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych
Comparison of Rating Higher Education Diversity in Poland in 1999-2006 on the Basis of Normalize Data Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 123-136, tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Analiza porównawcza, Poziom edukacji, Rozwój szkolnictwa
Higher education, Comparative analysis, Level of education, Development of education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie konkurencyjności szkolnictwa wyższego jest zagadnieniem interesującym i ważnym przede wszystkim z uwagi na dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w ostatnich 15 latach. W pracy została podjęta próba oceny stanu szkolnictwa wyższego w Polsce przy pomocy syntetycznego miernika skonstruowanego z zastosowaniem metod normalizacji danych. Przygotowano również rankingi i klasyfikacje przedziałowe województw ze względu na stan szkolnictwa wyższego w latach 1999-2006. Ponadto wartości miernika, rankingi i klasyfikacje przygotowano z zastosowaniem czterech różnych metod normalizacji zmiennych diagnostycznych: standaryzacji, unitaryzacji zerowanej, przekształcenia ilorazowego na podstawie średniej oraz przekształcenia ilorazowego na podstawie minimum i maksimum. Porównano uzyskane wyniki i nie stwierdzono istotnych różnić między nimi. (abstrakt oryginalny)

Research of higher education competitiveness is very important and absorbing issue. Main cause of this subject is dynamical development of higher education, especially in last 15 years. In this paper we made to attempt the rating polish position higher education with using the synthetic measure. To obtain synthetic measure we used several methods of normalize the diagnostics variables: standardization; zero unitarisation method; quotient transformation with mean, maximum and minimum. After that we made a classification and rating polish provinces in 19992006. We compared obtain results and we stated none statistical differences between used methods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Brooks, A. Shoecraft., A. Franklin: Education by Nation: A Multivariate Statistical Analysis, SUMSRI Journal, 2006.
 2. Deklaracja Bolońska, Szkolnictwo wyższe w Europie, MNiSW, http://www.nauka.gov.pl; 1998.
 3. D. N. Lawley, A. E. Maxwell: Factor Analysis as a Statistical Method, 2nd edition, Butterworths, London, UK 1971.
 4. D. Strahl: Struktura typologiczna województw Polski ze względu na stan oświaty i kultury, Wiadomości Statystyczne, 10, 1981.
 5. Dziennik Ustaw z 1990 r. Nr 65, poz. 361. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym; Warszawa 1990.
 6. Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 96, poz. 590. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych; Warszawa 1997.
 7. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; Warszawa 2005.
 8. K. Kukuła: Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. K. Zmarzłowski, P. Jałowiecki: Ocena zróżnicowania stanu szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1999-2006 w ujęciu wojewódzkim, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 7 (1), 2008.
 10. M. Sobczyk: Analiza porównawcza produkcji rolniczej w województwie Lubelskim, Wiadomości statystyczne, 12, 1983.
 11. M. Dutkowski, A. Hildebrandt, T. Piekarec., M. Tarkowski: Szkolnictwo wyższe w Polsce, uwarunkowania, ocena, rekomendacje - raport wstępny, Zeszyt 28/2001, IBnGR, Gdańsk 2001.
 12. Nowakowska-Siuta: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej, Instytut Badań Edukacyjnych MEN, Warszawa 2007.
 13. T. Bednarski, F. Borowicz, E. Mika: Badania z uwzględnieniem wniosków prognostycznych, dotyczących sytuacji szkolnictwa wyższego regionu dolnośląskiego z perspektywy potrzeb, a także oferty regionu w zakresie szkolnictwa wyższego, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2006.
 14. Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2004.
 15. U. Ostrowska: Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej ART. Bydgoszcz, Bydgoszcz 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu