BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosiadek Grzegorz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Unia bankowa krajów Unii Europejskiej
Banking Union of the European Union Member States
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 3 (46), s. 133-164, bibliogr. s. 158-162
Słowa kluczowe
System bankowy, Reforma bankowości, Unia bankowa
Banking system, Banking reform, Banking union
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W wyniku globalnego kryzysu finansowego kraje Unii Europejskiej doznały głębokiej depresji. Okazało się, że system finansowy, a szczególnie europejski sektor bankowy, jest nieodporny na tego rodzaju zdarzenia, głównie wskutek niedoskonałej architektury finansowej. Podjęte działania poszły w kierunku reform strukturalnych i utworzenia unii bankowej. Podczas, gdy reformy strukturalne sektora bankowego objęły wszystkie kraje UE, unia bankowa będzie dotyczyła jedynie krajów strefy euro oraz tych spośród pozostałych krajów UE, które wyrażą wolę uczestniczenia w nowej architekturze finansowej. Stanowić będzie ona dobrą podstawę do podjęcia następnych kroków zacieśniających więzi integracyjne w Europie. (abstrakt oryginalny)

As a result of the global financial crisis, the European Union countries suffered deep recession. It turned out that the financial system, especially the European banking sector, is not resistant to the influence of such events mainly because of imperfect financial architecture. Undertaken measures aimed at structural reforms and the establishment of a banking union. While structural reforms of the banking sector covered all the European Union countries, the banking union will affect only the Eurozone countries and those remaining ones that express the will to participate in the new financial architecture. It will constitute a good basis for undertaking further strong integration steps in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008.
 2. Nosiadek G., Powstawanie jednolitego rynku finansowego krajów UE w latach 2000-2008, rozdz. 4, [w:] D. Rosati (red.), Euro - ekonomia i polityka, OW WSHiP, Warszawa 2009.
 3. Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej, CeDe-Wu.PL Platinium, Warszawa 2014.
 4. Zaleska M., Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, [w:] M. Zaleska (red.), Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013.
 5. Barnier M., The European banking union, a precondition to financial stability and a historical step forward for European integration, Transatlantic Corporate Governance Dialogue, Brussels 17 December 2012, European Commission - Spokepersons Service, SPEECH/12/963.
 6. CEP, Komunikat UE. Pomoc publiczna dla banków. Broszura, Centrum für Eurpäische Politik - Forum Obywatelskiego Rozwoju, Broszura CEP nr  4/2014.
 7. McCann FitzGerald, Changes to Deposit Guarantee Schemes. Briefing, http://www.mccannfitzgerald.ie/McfgFiles/knowledge/5620-Changes%20 to%20Deposit%20Guarantee %20Schemes.pdf#page=1
 8. Constancio V., Speech at the conference 'Financial Regulation: Towards a Global Regulatory Framework', Chatham House City Series, London, 11March 2013.
 9. EC, Single Resolution Board, http://ec.europa.eu/internal_market/single--resolution-board/index_en.htm [dostęp 5.07.2014].
 10. Europe's World, Europe's Half a Banking Union, June 15, 2014, autorzy: Adam S. Posen, Nicolas Veron.
 11. FBD, Banking Union - Single Supervisory Mechanism (SSM) - SSM Framework Regulation (SSMFR), Freshfields Bruckhaus Deringer, Briefing, 12 June 2014.
 12. Finance Watch, Europe's banking trilemma. Why banking reform is essential for a succesfull Banking Union, Bruxelles September 2013, autorzy: D. Lindo, K. Hanula-Bobbitt.
 13. Groszek M., Czy to ostatnia duża reforma banków w  Unii?, "Rzeczpospolita", nr 87 (9814) z 14 kwietnia 2014 r.
 14. Hryckiewicz A., Pawłowska M., Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, NBP, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 289/2013.
 15. Nosiadek G., Globalny kryzys ekonomiczno-finansową a reforma międzynarodowego systemu walutowo-finansowego, "Myśl Ekonomiczna i Prawna", 2009, nr 2(25).
 16. Nosiadek G., Reforma architektury ekonomicznej Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43).
 17. Szpringer Z., Unia bankowa, Infos. Biuro Analiz Sejmowych, nr 8 (145)/2013.
 18. EBC, Postępy w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego, Raport Kwartalny o Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym, 2014/1, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ ssmqr20141pl.pdf
 19. EBC, Postępy w operacyjnym wdrażaniu rozporządzenia w  sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego, Raport Kwartalny o Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym, 2014/2, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ ssmqr20142pl.pdf
 20. EC, Structural measures to improve the resilience of EU credit institutions, 29 January 2014, MEMO/14/63.
 21. EP, Report on reforming the structure of the EU banking sector, Committee on Economic and Monetary Affairs, Brussels 24 June 2013, 2013/2021 (INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-IIEPII N0NSGML+REP0RT+A7-2013-0231+0+D0C+PDF+V0IIEN
 22. European Council (a), Roadmap for the completion of EMU. European Council conclusions on completing EMU, European Council, Brussels 14 December 2012a, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/en/ec/134320.pdf 2.
 23. European Council (b), Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Brussels 5 December 2012b, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_ Data/docs/pressdata/eu/ec/134069.pdf
 24. Larosiere de, The High-Level Group on Financial Supervision In the EU - Chaired by Jacques de Larosiere - Report, Brussels 25 February 2009, http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/statement_ 20090225_en.pdf
 25. Liikanen E., Final Report of the high-level expert group on reforming the structure of the EU banking sector, Brussels 2 October 2012, http://ec.euro-pa.eu/internal_market/bank/docs/high- level_expert_group/report_en.pdf
 26. Rada Europejska, W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rom-puya, Bruksela 26 czerwca 2012 r., EUCO 120/12, PRESSE 296, PR PCE 102, http://www.cosilium.europa.eu/uedocs/cms_data/dpcs/pressdata/PL/ ec/131295.pdf
 27. SWD, Facts and Figures on State aid in the EU Member States - 2012 Update, Accompanying the document State aid Scoreboard 2012 Update. Report on State aid granted by the EU Member States (COM(2012) 778 final), SWD (2012) 443 final, Commission Staff Working Document, Brussels 21.12.2012, s. 30-31, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do? uri=SWD:2012:0443:FIN:EN:PDF
 28. BRRD, Directive 2014/59/EU of the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/89/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/56/EC, 2007/36/EC/ 2011/35//EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No. 1093/2010 and (EU) No. 648/2012, of the European Parliament and of the Council, OJ L 173 of 12.6. 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-con- tent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0190.01.ENG
 29. CRD IV, Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, Official Journal of the EU, L 176/338, Vol. 56, 27 June 2013.
 30. CRR, Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No. 648/2012, Official Journal of the EU, L 321/6, Vol. 56, 26 June 2013.
 31. DGSD, Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May on deposit-guarantee schemes, Official Journal (EC), L 135, 31 May 1994.
 32. DGSD, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dziennik Urzędowy UE L 173/149 z dnia 12 czerwca 2014 r. ('Recast Directive').
 33. EBC, Rozporządzenie EBC z 16 kwietnia 2014 r, ustanawiające ramy współpracy w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzoru między EBC a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi, ECB/2014/17.
 34. ECB-Eurosystem, Bank structural reform - position of the Eurosystem on the Commission's consultation document, Brussels, 24 January 2013, http:// www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/120128_eurosystem_contributionen.pdf
 35. EC, Communication from the Commission: A  blueprint for a deep and genuine economic and monetary union. Launching a European Debate, Brussels 30 November 2012, COM (2012) 777 final/2.
 36. EC, Communication from the Commission on the application, from 1 August 2013, of state aid rules to suport measures in favour of banks in the context of the financial crisis ("Banking Communication"), Official Journal of the EU, C 216/01, 30 July 2013.
 37. EC, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EU credit institutions, 29 January 2014, COM/2014/043 final, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014PC0043
 38. EUC, Rozporządzenie Rady UE z 15 października 2013 r. w sprawie nadania EBC zadań związanych z polityką nadzoru ostrożnościowego nad instytu cjami kredytowymi, Dziennik Urzędowy UE, L 287/63 z dnia 29 października 2013 r.
 39. EP&EUC, Wniosek - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 82/891/ EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Bruksela 6.06.2012, COM (2012) 280 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0280&from=EN
 40. EP&EUC (a), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms In the Framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund and amending Regulation (EU) No. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, Brussels 23 April 2014, 8314/4, 2013/0253 (COD), http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20 8314%202014%20INIT
 41. EP&EUC (b), Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism an a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, Brussels, 3 July 2014, PE-CONS 88/14, 2013/0253 (COD), http://register. consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE %2088%202014%20INIT
 42. EP&EUC, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dziennik Urzędowy UE L 225/1 z 30.07.2014.
 43. EP&EUC, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady UE z 22 października 2013 r. zmieniające Rozporządzenie Rady UE z 2010 r. w sprawie utworzenia EBA, Dziennik Urzędowy UE, L 287/5 z dnia 29 października 2013 r.
 44. EUC, Agreement on the Transfer and Mutualisation of Contributions to the Single Resolution Fund, signed on 26 may 2014, http://register.consilium. europa.eu/doc/srv? l=EN&f=ST%208457%202014%20INIT
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu