BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki), Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Misje wybranych banków komercyjnych w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 295-312, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Sektor bankowy, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Misja przedsiębiorstwa
Commercial banks, Banking sector, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise mission
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor bankowy podlega ciągłym zmianom, wraz z upływem czasu przeobrażeniu uległ także sposób działania banków. Obecnie nie są to jedynie organizacje sprzedające produkty i usługi finansowe, ale także (albo przede wszystkim) instytucje odpowiedzialne społecznie, a więc takie, które odpowiadają za swoje działania wobec różnych grup interesariuszy (m. in. wobec klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności lokalnej). Powoduje to, że banki dążąc do wizerunku instytucji społecznie odpowiedzialnej podejmują działania w obszarach niefinansowych, takich jak: wolontariat, akcje społeczne, inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Kierunki funkcjonowania organizacji wyznaczane są przez kluczowe dla nich wartości, sformułowane w postaci misji. Ponieważ banki przyjmują w swojej strategii koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, to strategie te powinna mieć swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w misjach tych podmiotów. W artykule przeprowadzono ich przegląd oraz dokonano oceny w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy banki uwzględniają w swoich misjach ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, a jeśli tak, to jakie osiągnięto poziomy odpowiedzialności (według piramidy CSR) i wobec jakich grup interesariuszy deklarują odpowiedzialność? Analizę przeprowadzono na podstawie materiałów dostępnych na stronach internetowych 20 największych instytucji finansowych działających w Polsce (pod względem sumy bilansowej według Miesięcznika Finansowego Bank). (fragment tekstu)

The aim of the publication is to evaluate the mission selected commercial banks for account of corporate social responsibility on the basis of material available on the websites of entities. Operation in accordance with the principles of CSR brings benefits to financial institutions, therefore, the key value should be formulated based on this concept. The most important determinant of an organization's strategy is its mission, and hence extremely important is the implementation of socially significant for those responsible and involved.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Cardona, P., Rey, C. 2009. Zarządzanie poprzez misję, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Carroll, A. B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" July - August.
 4. Duliniec, E. 1994. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Freeman, E., Managing for Stakeholders: Trade-offs or Value Creation, "Journal of Business Ethics" no 96.
 6. Kaleta, A. 2004. Strategia przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kaplan, R. S., Norton, D. P. 2001. Strategiczna karta wyników, CIM, Warszawa.
 8. Komisja Europejska, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and European Economic and Social Committee implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006) 136, Brussels, 22.03.2006.
 9. Kos, B. 2011. Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] G. Polok (red.), Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty naukowe" nr 64, Katowice.
 10. Kreikebaum, H. 1996. Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 11. Mackiewicz, H. 2009. Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, "Przedsiębiorstwo i Region" nr 1.
 12. Marcinkowska, M. 2013. Kapitał relacyjny banku. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/10892 [18.02.2014].
 14. Moszoro, B. 2012. Znaczenie misji przedsiębiorstwa i jej wpływ na kompetencje przywódcze, "Management and Business Administration. Central Europe" no 2.
 15. Niestrój, R. 1996. Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 16. Nowotny I. 1994. Plan marketingowy, Poltext, Warszawa.
 17. Payne, A. 1994. Marketing usług, PWE, Warszawa.
 18. Porter, M., Kramer, M. 2011. Creating Shared Value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth, "Harward Business Review" January - February.
 19. Roszkowski, Z. 2002. Marketing bankowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 20. Rudnicka, A. 2012. CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 21. Stabryła, A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 22. SPI-Finance, Social Performance Indicaators for the Financial Industry, http://www.spifinance.com/SPI_Finance_2002.pdf (stan na dzień 14.03.2014).
 23. Urip, S. 2010. CSR Strategies. Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets, John Wiley & Sons, Singapore.
 24. Wołowiec, T. 2004. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu