BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warżała Rafał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie miar syntetycznych do konstrukcji regionalnego wskaźnika koniunktury
The Use of Synthetic Measures for the Construction of Regional Economic Indicator
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 3, s. 52-67, wykr., tab., bibliogr. s. 66-67
Słowa kluczowe
Syntetyczny miernik, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Koniunktura gospodarcza, Statystyka regionalna
Synthetic meter, Synthetic indicator of the business climate, Business trends, Regional statistics
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest opisanie wykorzystania konstrukcji mierników syntetycznych do budowy regionalnego wskaźnika koniunktury gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości gospodarczej pozwala na sformułowanie tezy, że współcześnie rośnie znaczenie regionów jako samodzielnych podmiotów gospodarczych i społecznych. Jest to również widoczne w realizacji polityki gospodarczej przez organizacje ponadnarodowe, jak Unia Europejska (UE). Dominacja regionów jako beneficjentów funduszy strukturalnych stanowi dowód podnoszenia rangi regionu w układzie administracyjnym i gospodarczym. Jednocześnie zaczęły narastać problemy towarzyszące koncepcji rozwoju endogenicznego. Głównym z nich jest nierównomierne tempo rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów, czego skutkiem jest postępująca dywergencja w tym zakresie. Próba skonstruowania instrumentu badawczego, jakim jest lokalny wskaźnik koniunktury, może być traktowana zarówno jako narzędzie monitorowania rozwoju, jak i rodzaj sygnału rynkowego mającego zwiększyć zaufanie miejscowych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. W warunkach rosnących kompetencji władzy regionalnej wiedza na temat sytuacji gospodarczej regionu może stanowić punkt wyjścia do uruchomienia narzędzi polityki gospodarczej służącej do przeciwdziałania negatywnym zmianom koniunktury w ujęciu regionalnym. (fragment tekstu)

The aim of this article is to assess the possibility of using synthetic indicators for the construction of the current and the pre-economic indicator on a regional basis, for example, the Warmia and Mazury Voivodship. The basis for the construction of these measures are partial indicators on the economic situation of the region, obtained from the Statistical Office in Olsztyn. The built current and leading indicators show that it is possible to assess the state of the economy on the basis of the so-called quantitative macroeconomic data for a specific region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z  krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Wydawnictwo IRG SGH
 2. Beckman B. A., Trapscott T. R. (1997), Composite indexes of leading, coincident and lagging indicators, "Survey of Current Business", No. 11
 3. Białek J. (2010), The Generalized Formula for Aggregative Price Indices, "Statistics in Transition - new series", Vol. 11, No. 1
 4. Drozdowicz-Bieć M. (red. nauk.) (2006), Wskaźniki wyprzedzające, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
 5. Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 6. Gomez V., Maravall A. (1996), Programs TRAMO-SEATS: Instructions for the user, "Working Paper", No. 96/28, Bank of Spain
 7. Grudkowska S., Paśnicka E. (2007), X-12 - ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, NBP
 8. Gruszczyński M., Podgórska M. (2000), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH
 9. Hodrick R. J., Prescott E. C. (1997), Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation, "Journal of Money Credit and Banking", Vol. 29, No. 1
 10. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 11. Maddala G. S. (2008), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 12. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 13. Malina A., Zeliaś A. (1998), On building taxonometric measures on living conditions, "Statistics in Transition", Vol. 3, No. 3
 14. Matkowski Z. (1998), Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
 15. Młodak A. (2005), Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym, "Wiadomości Statystyczne", nr 9
 16. Moon H., Lee J. (2012), Forecast Evaluation of Economic Sentiment Indicator for the Korean Economy, Paper prepared for the presentation at the 6th Irving Fisher Committee Conference, Basel, Switzerland, http://www.bis.org/ifc/events/6ifcconf/moonlee.pdf
 17. Skrzypczyński P. (2010), Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 252, NBP
 18. Warżała R. (2011), Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko- mazurskiego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(45)
 19. Wysocki F., Łuczak A. (2006), Zastosowanie rozmytej wielokryterialnej metody podejmowania decyzji do oceny poziomu rozwoju obszarów wiejskich, "Wiadomości Statystyczne", nr 6
 20. Zarnowitz V. (1992), Business Cycles. Theory, History, Indicators and Forecasting, NBER, University of Chicago Press, Chicago
 21. Zeliaś A. (2006), Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 450
 22. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu