BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Pierzynka Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zadłużenie a inwestycje w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych
The Debt and Investments in Companies Using State-Owned Enterprises Against Payment
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 36-46, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo państwowe, Spółki, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Skarb Państwa, Zobowiązania długoterminowe, Zadłużenie, Współczynnik korelacji rang Spearmana
State enterprises, Companies, Privatisation of state owned enterprises, State Treasury, Long-term liabilities, Indebtedness, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie zależności między zadłużeniem a inwestycjami w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych. Funkcjonowanie i rozwój spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych w ramach prywatyzacji bezpośredniej ze względu na ich pracowniczy charakter jest istotne dla realizacji zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów procesu przekształceń własnościowych. O powodzeniu tej ścieżki prywatyzacji bezpośredniej w największym zakresie decyduje możliwość spłaty długoterminowego zobowiązania wobec Skarbu Państwa oraz wykonania planów inwestycyjnych ujętych w umowach prywatyzacyjnych z nim zawartych. Długoterminowe zobowiązanie wobec Skarbu Państwa, pomimo zaliczania opłat dodatkowych do kosztów finansowych i spłaty rat kapitałowych z bieżących dochodów, jest dla spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych nadmiernym obciążeniem, a przez to negatywnie oddziałuje na ich zaangażowanie inwestycyjne. Dla realizacji celu opracowania sformułowano główną hipotezę badawczą stanowiącą, iż w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych między zadłużeniem długoterminowym a wartością rzeczowych aktywów trwałych występuje bardzo silna zależność ujemna. Spadek kosztów obsługi długoterminowego zobowiązania wobec Skarbu Państwa, wynikający z sukcesywnej jego spłaty, sprzyja przeznaczaniu wolnych środków pieniężnych na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Weryfikacja postawionej hipotezy badawczej została przeprowadzona dla spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych z województwa mazowieckiego, które zawarły umowę prywatyzacyjną ze Skarbem Państwa w latach 2000-2011. Analiza zadłużenia i inwestycji została dokonana dla okresu od roku następującego po momencie prywatyzacji do roku 2011 w 16 spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych. (fragment tekstu)

The essential aim of this paper is to examine the relation between the debt and investments in companies using state-owned enterprises against payment. Empirical examinations were conducted among companies using state-owned enterprises against payment from the Mazovian province which entered into an privatization agreement with the State Treasury in years 2000-2001. In examining the relation between the longterm debt to equity ratio and the value of material fixed assets the coefficient of correlation of Spearman's ranks was applied. Conducted empirical examinations don't allow to positively validate the research hypothesis stating, that in companies using state-owned enterprises against payment between the long-term debt and the value of material fixed assets the very strong negative relation exists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk B.: Zjawisko wtórnej prywatyzacji - zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw państwowych. W: Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Red. M. Bałtowski. WN PWN, Warszawa 2002.
 2. Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z.: Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw. Politechnika Lubelska, Lublin 2003.
 3. Jarosz M., Kozak M.: Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991-1994. Konkluzje. W: Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995.
 4. Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 2009.
 5. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Zmiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 6. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Zmiany stosunków własnościowych w procesie tworzenia strategii gospodarczych. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1994.
 7. Kozarzewski P.: Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny. W: Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.
 8. Sierpińska M.: Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. WN PWN, Warszawa 2005.
 9. Sobczyk M.: Statystyka opisowa. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Sobolewski H.: Determinanty i procedury przekształceń własnościowych. Dwie dekady prywatyzacji. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.
 12. Wrońska E.: Strategie finansowe spółek pracowniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu