BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych typologii kultury
Cultural Values of the Swedish Welfare State in the Light of the Chosen Typologies of Culture
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 51-63, tab., bibliogr. 27 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Socjologia, Ekonomia, Dobrobyt, Szwedzki model państwa dobrobytu
Sociology, Economics, Prosperity, Swedish model of the welfare state
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
W artykule omówiono wartości kulturowe państwa dobrobytu w Szwecji, łącząc cechy i zasady szwedzkiego typu państwa dobrobytu z wybranymi klasyfikacjami postaw wobec państwa dobrobytu i idei kultury dobrobytu. Autor artykułu porównuje wskazane przez siebie idee szwedzkiej kultury dobrobytu z cechami szwedzkiej kultury przedstawionymi w dwóch typologiach kultury, w których społeczeństwo szwedzkie scharakteryzowano bez większego odniesienia do cech państwa dobrobytu. Celem artykułu jest wskazanie związku cech szwedzkiego państwa dobrobytu z wartościami i postawami szwedzkiego społeczeństwa. Dodatkowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość dokonania porównań między konstrukcją państwa dobrobytu w danym kraju a jego kulturą poprzez wykorzystanie już istniejących typologii kultur. Artykuł kończy się stwierdzeniem wyraźnego podobieństwa między ideami szwedzkiej kultury dobrobytu a cechami kultury szwedzkiej w innych typologiach kultury oraz wysokiej użyteczności oceny rozwiązań państwa dobrobytu pod kątem wartości kultury dobrobytu.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the cultural values of the welfare state in Sweden by combining the characteristics and principles of the Swedish welfare state type with selected classifications of attitudes towards the welfare state and the idea of welfare culture. The author compares indicated ideas of the Swedish welfare culture with Swedish cultural characteristics presented in two typologies of culture, in which Swedish society is characterized without much reference to the characteristics of the welfare state. The purpose of this article is to show the relationship between characteristics of Swedish welfare state and the values and attitudes of Swedish society. An additional purpose of this article is to draw attention to the possibility of making comparisons between the structure of the welfare state in a country and its culture by using existing typologies of culture. The article ends by stating a clear similarity between the ideas of the Swedish welfare culture and features of Swedish culture in other typologies of culture and high usability of evaluation solutions of welfare state in terms of the welfare culture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W., O nordyckich receptach na spójność społeczną, [w:] K. Musiał, M. Chacińska, Nowocześni i postępowi ? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 2. Anioł W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 3. Burchell B., Flexicurity as a moderator of the relationship between job insecurity and psychological well-being, ,,Cambridge Journal of Regions, Economy and Society" 2009, no. 2(3).
 4. Czech-Rogosz J., Czech S., Wybrane modele gospodarki rynkowej, [w:] S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 5. Grimshaw D., J. Rubery, The end of the UK's liberal collectivist social model? The implications of the coalition government's policy during the austerity crisis, ,,Cambridge Journal of Economics", 2012, vol. 36.
 6. Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 7. Gardowski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2011.
 10. http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/children-and-young-adults/nordic-co-operation-on-children-and-young-people [dostęp: 12.11.2014].
 11. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-sweden_20752288-table-swe [dostęp: 12.11.2014].
 12. Jasiński R., Profile kulturowe a rozwój gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 13. Jordan B., The place of 'place' in theories of poverty: Mobility, social capital and well-being, ,,Cam-bridge Journal of Regions, Economy and Society" 2008, vol. 1(1).
 14. Justyński J., Justyńska I., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 15. Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 16. Księżopolski M., Polska polityka społeczna na tle modeli występujących w Europie, [w:] W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2011.
 17. Kumlin S., Państwo opiekuńcze: wartości, preferencje strategii decyzyjnych i ocena działania, [w:] R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 18. Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2004.
 19. Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa 1994.
 20. Nowiak W., Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku. Dylematy i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
 21. Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
 22. Pfau-Effinger B., Culture and welfare state policies: Reflections on a complex interrelation, "Journal of Social Policy", 2005, vol. 34, issue 01.
 23. Sandmo A., Ekonomiści o państwie dobrobytu, [w:] T.S. Edvardsen, B. Hagtvet (red.), Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, PWN, Warszawa 1994.
 24. Sugden R., Wilson J.R., Economic Globalisation: Dialectics, conceptualisation and choice, ,,Contributions to Political Economy" 2005, vol. 24(1).
 25. Swedenborg B., Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej, [w:] W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 26. Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 27. Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu