BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszyński Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polskie koncepcje wzajemności. Wybrane problemy
Polish Conceptions of Reciprocity. Chosen Problems
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 73-90, bibliogr. 93 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Socjologia
Society, Sociology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzajemność to jedno z centralnych zagadnień wielu koncepcji wyjaśniających stosunki społeczne - począwszy od starożytnej zasady wzajemności (do ut des - "daję ci, abyś ty mi dał"), po współczesne teorie interakcjonizmu, teorię wymiany społecznej czy filozofię spotkania. Artykuł przedstawia wybrane problemy polskich koncepcji zasady wzajemności. Istnieją dwa rodzaje autorów. Pierwszy z nich zaprzecza wartości zasady wzajemności dla współczesnego życia społecznego (m.in. Zygmunt Bauman, Krzysztof Szewczyk). Drugi odwołuje się do praktycznych implikacji zasady wzajemności (m.in. Maria Flis).(abstrakt oryginalny)

Reciprocity is one of the central problems of numerous concepts explaining social relations. It starts from the ancient principle of reciprocity (do ut des - I give that you may give) and ends with contemporary theories of interactionism, theories of social exchange or the philosophy of the meeting. This paper presents selected problems of Polish conceptions of principle of reciprocity. There are two sorts of authors. The first sort of authors denies the value of the principle of reciprocity for contemporary social life (for example Z. Bauman and K. Szewczyk). The second refers to practical implications of the principle of reciprocity (for example M. Flis and J. Bierówka).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960.
 2. Arystoteles, Topiki, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1990.
 3. Axelrod R., Hamilton W.D., The Evolution of Cooperation, "Science" 1981, no. 211
 4. Axelrod R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
 5. Becker H., Man in Reciprocity, New York 1956.
 6. Biblia, oprac. Kazimierz Romaniuk, Biskup Warszawsko-Praski, Axel Springer Polska, Warszawa 2005.
 7. Bierówka J.P., Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 8. Brol M.W., Ciurla M., Hopej M., Czy menedżerowi opłaca się być etycznym?, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 1.
 9. Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Pax, Warszawa 1992.
 10. Buksiński T., Racjonalność współdziałań: szkice z filozofii polityki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1996.
 11. Chrzanowski W., Etyka polityka, etyka dyplomacji, [w:] J. Barcz, Etyka dyplomacji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2004.
 12. Chwistek L., Pisma filozoficzne i logiczne, PWN, Warszawa 1961.
 13. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
 14. Clark M.S., Mills J., The difference between communal and exchange relationship: What it is and is not, "Personality and Social Psychology Biulletin" 1993, no. 19.
 15. Cycero M.T., O powinnościach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornato, PWN, Warszawa 1960.
 16. Czarniawski H., Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin 2002.
 17. Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, PWN, Warszawa 1965.
 18. Derrida J., Donner le temps, Paris 1989.
 19. Doliński D., Hiperuległość, [w:] M. Lewicka, J. Grzelak, Jednostka i społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 20. Droit R.-P., 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, tłum. E. Urscheler, Gdańsk 2004.
 21. Flis M., Obdarowując innych dbamy również o siebie, [w:] I. Redlińska, Rozmowa z Marią Flis, www. rp.pl, [dostęp: 22.12.2007].
 22. Fracastoro G., O sympatii i antypatii, [w:] Filozofia włoskiego Odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii, wybór A. Nowicki, PWN, Warszawa 1967.
 23. Frieske K.W., Zasada wzajemności; istotne przesłanki deregulacji rynku pracy, [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 24. Gouldner A.W., Norma wzajemności. Preliminaria, [w:] M. Kempny, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, PWN, Warszawa 1992.
 25. Hasło reciprocity, [w:] Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition, PWN, Warszawa 1989.
 26. Hènaff M., Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie, Le Seuil, Paris 2002.
 27. Hezjod, Prace i dnie, tłum. W. Steffen, Zakłady Naukowe im. Ossolińskich, Wrocław 1952.
 28. Hobbes Th., Elementy filozofii, t. 1 i 2, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1956.
 29. Hobbes Th., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954.
 30. Hołówka J., Łukasz i Mateusz, "Studia Filozoficzne" 1985, nr 8-9.
 31. Jan Paweł II, Miłość i odpowiedzialność, KAI, Warszawa 2007.
 32. Juros H., Katalog praw podstawowych Unii Europejskiej. Bezbożne zasady czy "pobożne" życzenia?, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", nr 34.
 33. Kaniwoski A.M., Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 34. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, De Agostini, Altaya Polska, Warszawa 2002.
 35. Kolm S.Ch., Reciprocity. An Economics of Social Relations, Ecole des Hautes en Sciences Sociale, Paris 2008.
 36. Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, [w:] L. Kołakowski, Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 1967.
 37. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PWN, Warszawa 1988.
 38. Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, [w:] T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. 2, Ossolineum, Wrocław 2003.
 39. Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe i Literackie "Open", Jacek Santorski i S-ka, Bielsko Biała.
 40. Kwiatkowski F., Filozofia obyczaju, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, Kraków 1947.
 41. Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, PIW, Warszawa 1970.
 42. Lipiec J., Wobec terroryzmu, [w:] J. Lipiec, Koło etyczne, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Kraków 2005.
 43. Łukaszyński J., Gry a wzajemność, "Nauki Społeczne" nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 44. Łukaszyński J., Inkontrologiczna koncepcja wzajemności, "Nauki Społeczne" nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 45. Łukaszyński J., Trzy koncepcje wzajemności, "Nauki Społeczne" nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 46. Łukaszyński J., Zasada wzajemności. Wybrane problemy, "Nauki Społeczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
 47. Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, [w:] Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 1967.
 48. Malinowski B., Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich, De Agostini, Altaya Polska, Warszawa 2001.
 49. Malinowski B., Zwyczaj i zbrodnia w społeczeństwie dzikich, [w:] Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
 50. Mandeville B., Bajka o pszczołach, tłum. A. Glinczanka, PWN, Warszawa 1957.
 51. Markinówna E., Psychologia dążenia do mocy. Zestawienie poglądów Witwickiego i Adlera, "Kwartalnik Psychologiczny", t. VII, 1935.
 52. Markinówna E., Psychologia indywidualna Adlera i jej znaczenie pedagogiczne, Warszawa 1935.
 53. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 54. Mauss M., Szkic o darze. Formy i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] Socjologia i antropologia, tłum. K. Król, K. Pomian, J. Szacki, PWN, Warszawa 1973.
 55. Mill J.S., O zasadzie użyteczności, [w:] J.S. Mill, O wolności. O zasadzie użyteczności, tłum. F. Mierzejewski, De Agostini Polska, Altaya Polska, Warszawa 2003.
 56. Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 57. Nowicki A., Promienie epsilon, "Przegląd Humanistyczny" 1989, nr 11-12.
 58. Nowicki A., Teoria dialogu w systemie filozofii kultury, "Problemy" 1992, nr 1.
 59. Nowicki A., Witwicki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
 60. Nowicki, Filozofia warsztatu pracy twórczej i warsztat filozofii portretu, ,,Edukacja Filozoficzna" 1989, vol. 7.
 61. Ossowska M., Moralność mieszczańska, Zakłady Naukowe im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 62. Ossowska M., Normy moralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 63. Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, De Agostini Polska, Altaya Polska, Warszawa 2003.
 64. Ostasz L., Główne warunki i reguły współdziałania z punktu widzenia etyki, [w:] "Etyka współdziałania. Materiały IV Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego", Kraków, 5-6 czerwca 1992, Kraków 1993.
 65. Patrzałek W., Integracja a dezintegracja w kontekście wartości społeczeństwa konsumpcyjnego, [w:] J. Juchnowski, M.S. Wolański (red.), "Studia z Nauk Społecznych i Humanistycznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 66. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Biblioteka Menedżera/Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1997.
 67. Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. T. Kołakowska, PWN, Warszawa 1967.
 68. Riolo R.L., Cohen M.D., Axelrod R., Evolution of cooperation without reciprocity, "Nature", vol. 414, 22 listopada 2001.
 69. Sahlins M., Socjologia wymiany w społeczeństwach pierwotnych, [w:] M. Kempny, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, PWN, Warszawa 1992.
 70. Sale G., O wzajemności w relacjach międzyreligijnych, "La Civiltà Cattolica", 22.05.2006, [w:] Radio Watykańskie, www.oecumene.radiovaticana.org/pol/index.asp.
 71. Schaff A., Stereotypy a działania ludzkie, KiW, Warszawa 1981.
 72. Sekuła J., U podstaw etyczności jednoczącej, [w:] J. Sekuła (red.), Idea etyczności globalnej, "Sekulum", Siedlce 1999.
 73. Simmel G., Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 1975.
 74. Słownik synonimów, red. A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, MCR, Warszawa 1993.
 75. Szewczyk K., Kodeksy i bioetyka, [w:] "Diametros", Internetowy Serwis Filozoficzny, http: //www.iphils.uj.edu.pl.
 76. Sztompka P., Metoda funkcjonalna w socjologii i antropologii społecznej. Studium analityczne, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, PAN - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej nr 21.
 77. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 78. Tischner J., Filozofia dramatu, Znak, Kraków 1998.
 79. Tischner, Polska jest ojczyzną, "Tygodnik Powszechny" 1982, nr 21.
 80. Tomiczek E., Z badań nad istotą grzeczności językowej, [w:] "Język a kultura", t. 6, "Polska etykieta językowa", red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, "Wiedza o kulturze", Wrocław 1992.
 81. Twardowski K., O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III, "Etyka" 1971, nr 9.
 82. Twardowski T., Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
 83. Vardy P., Grosch P., Etyka, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 84. Wieczorek K., W stronę definicji spotkania, "Studia Filozoficzne" 1989, nr 10.
 85. Witkowski T., Psychomanipulacje, Unus, Wałbrzych 2000.
 86. Witwicki W., Uwagi o solidarności, [w:] A. Nowicki, Witwicki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
 87. Wojtyła K., Osoba i czyn, red. T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2000.
 88. Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, red. M. Kempny, J. Szmatka, PWN, Warszawa 1992.
 89. www. wikipedia.org/wiki/Zasada_wzajemności.
 90. www.pogranicze.sejny.pl/archiwum/krasnogruda/pismo/15/paryz/rutkowski.html.
 91. Żuk-Łapińska L., Problemy etyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997.
 92. Żuk-Łapińska L. Kryzys kultury europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997.
 93. Żuk-Łapińska L., Złota reguła, jej znaczenie i rola w systemach etycznych i potocznych rozważaniach moralnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu