BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Definiowanie kapitału społecznego i jego pomiar
Definition of Social Capital and its Measurement
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 135-146, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Bezrobocie
Social capital, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto rozważania nad kapitałem społecznym. W pierwszej części omówiono główne nurty definicyjne oraz kierunki badawcze kapitału społecznego. Druga część to próba oceny kapitału społecznego osób bezrobotnych zamieszkałych w województwie mazowieckim. Podstawę do przeprowadzonej analizy stanowiły dane pierwotne zebrane wśród bezrobotnych z województwa mazowieckiego metodą wywiadu standaryzowanego. Metody analizy danych uwarunkowane były zastosowanymi w badaniach skalami pomiarowymi cech. Wielowymiarową analizę przeprowadzono w oparciu o analizę wariancji ANOWA. Metodą zastosowaną do zgromadzenia danych niezbędnych do przedstawiania teoretycznych aspektów kapitału społecznego były studia literatury przedmiotu. Uzyskane w pracy wyniki potwierdziły, w ujęciu mikro, niski stopień kapitału społecznego wśród osób bezrobotnych zamieszkałych na Mazowszu. Najniższym kapitałem społecznym charakteryzowały się osoby długotrwale bezrobotne.(abstrakt oryginalny)

The paper discusseds social capital. In the first part the main definitional currents and research directions of this phenomenon are presented. The second part includes an attempt to assess the social capital of the unemployedresiding in the Mazowieckie Voivodeship. The basis for the analysis were primary data collected by the standardized interview among the unemployed in the Mazowieckie Voivodeship. Data analysis methods were conditioned by traits measurement scales. The multivariate analysis was performed using the analysis of variance (ANOVA). The method used to collect the data necessary to present the theoretical aspects of social capital consisted of research literature studies. The obtained results confirmed, in micro perspective low social capital of the unemployedfrom the Mazowieckie Voivodeship. The long-term unemployed showed a negative evaluation in all categories.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Columbia University Press, New York 1975.
 2. Bourdieu P., The forms of capital, [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986, s. 241-258.
 3. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass. 1990.
 4. Dasgupta P., The Economics of Social Capital, Working Paper, University of Cambridge, Cambridge 2005.
 5. Dyduch W., Szczepankiewicz M., Szczepankiewicz E., Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w Nowej Ekonomii, [w:] M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój 2001, s. 193-202.
 6. Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 7. Giza-Poleszczuk A., Rychard A., Marody M., Od mikrostrategii do makrosystemu: założenia teoretyczne i problem badawczy, [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 8. Gradowski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kostro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, ,,Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7-8.
 10. Łopaciuk-Gonarczyk B., Mierzenie kapitału społecznego, ,,Gospodarka Narodowa" 2012, nr 1-2.
 11. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków- Warszawa 1995.
 12. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu