BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Karolina (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w działania z zakresu promocji zdrowia
Social Economy Entities' Engagement in the Activities in the Scope of Health Promotion
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 147-157, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Society and Economics
Słowa kluczowe
Promocja zdrowia, Ekonomia społeczna, Organizacje pozarządowe, Organizacje non-profit, Trzeci sektor gospodarki, Zdrowie
Health promotion, Social economy, Non-governmental organisation, Non-profit organisations, Third sector of the economy, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aby uzyskać wysoką efektywność promocji zdrowia, właściwe wydaje się zaangażowanie wielosektorowe, obejmujące samych obywateli, instytucje państwowe oraz podmioty trzeciego sektora, mogące mieć wpływ na utrzymanie i poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Kluczowe jest zaangażowanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonując lokalnie, przyczyniają się do wzrostu dobrobytu społecznego, co przekłada się nie tylko na sprawność gospodarowania, ale również na poprawę zdrowotności. Działania organizacji pozarządowych uznać należy za jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego oraz istotny element kapitału społecznego. Opracowanie oparte na badaniu ogólnopolskim identyfikuje pola działania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie promocji zdrowia oraz ich sposoby realizowania zadań. Badanie przeprowadzono w losowo dobranej grupie 305 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, deklarujących podejmowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.(abstrakt oryginalny)

To get high efficiency of the activities in the area of health promotion the involvement of many sectors, including citizens, state institutions and third sector orga-nizations, which may have an impact on maintaining and improving the overall health of society, seems appropriate. A key point is the potential involvement of social economy entities, which by acting locally contribute to the growth of social welfare. This translates not only into the efficiency of the management, but also to improve health. The activities of non- -governmental organizations should be recognized as one of the pillars of civil society and an important element of social capital. The study prepared on the basis of nation-wide research identified the playing field of social economy entities in the area of health promotion and the ways of their achievement. Nationwide study was conducted in a randomly selected group of 305 representatives of the social economy entities, declaring to take action for the protection and promotion of health.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2007.
 2. Cianciara D., Trzy dekady promocji zdrowia - czas działać, Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, nr 92(1), s. 7-13.
 3. Grzelońska U., Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, Studia Ekonomiczne 2011, nr 4, s. 325--344.
 4. Kluczyńska J., Guć M., Gosk I., Sienicka A., Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2009.
 5. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 6. Narski Z., Ekonomia społeczna. Zarys popularny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 7. Pietrzyk-Reeves D., Filozoficzne źródła idei społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, www.pozytek.gov.pl [dostęp: 3.03.2014].
 8. Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.
 9. Waśniewska A., Problemy rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań), Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 72, 2012, s. 5-15.
 10. World Health Organization, Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion, Ottawa 21 November 1986, www.who.int/healthpromotion/conferences/ previous/ottawa/ en [dostęp: 3.03.2014].
 11. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 przyjęty Uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873.
 13. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. nr 36, poz. 230.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. nr 179, poz. 1485.
 16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. nr 180, poz. 1493.
 17. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U. 1996, nr 10, poz. 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8937
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu