BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperek Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metodyka Agile Simple Project Management w realizacji projektów logistycznych reorganizacji łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwie
ASPM Methodology in Realization Logistic Projects of Supply Chain Reorganization Projects in the Company
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 2, s. 27-32, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Projekty logistyczne, Zarządzanie projektem, Reorganizacja procesów biznesowych, Łańcuch dostaw, Zarządzanie procesami biznesowymi
Logistics projects, Project management, Business Process Reengineering (BPR), Supply chain, Business Process Management (BPM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele globalnych przedsiębiorstw produkujących zaawansowane technicznie produkty, dysponuje złożonymi łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa te realizując projekty reorganizacji ww. łańcuchów osiągają często rezultaty prowadzonej rekonfiguracji daleko gorsze od planowanych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w: 1. Zróżnicowaniu pod względem wielkości łańcuchów dostaw. 2. Jego elastyczności i złożoności. 3. Nieprzewidywalności skutków zmian w złożonych łańcuchach dostaw. 4. Szybkości zmian w otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie. Dlatego naturalną konsekwencją wydaje się sięgniecie po metodyki agile przy realizacji projektów rekonfiguracji łańcucha dostaw. W artykule, przedstawiono założenia metodyki ASPM, która została stworzona do planowania i realizacji projektów reorganizacji złożonych łańcuchów dostaw. Metodyka ta, jako metodyka agile, zakłada realizację projektu w wielu iteracjach oraz każdorazową analizę powstającego w wyniku reorganizacji systemu logistycznego łańcucha dostaw. Daje to podstawę do kolejnej reorganizacji. Takie podejście eliminuje opisane wcześniej problemy wynikające ze złożoności łańcucha dostaw i zmienności otoczenia, w którym on funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)

Many global companies producing complex products, has a complex supply chains. These companies performing supply chain reorganization projects, often state that the results of such a reconfiguration are far worse than planned. The reasons for this state of affairs should be sought in: 1. Size diversity of supply chains. 2. Its flexibility and complexity. 3. The unpredictability of the effects of changes in complex supply chains. 4. The rate of change in the environment and in the enterprise. Therefore, it seems natural consequence of reach for the agile methodology in the implementation of supply chain reconfiguration projects. The article presents guidelines ASPM methodology, which was developed for the planning and implementation of complex reorganization of supply chains. This methodology, as agile methodology, the project involves many iterations and to the respective analysis resulting from the reorganization of the logistics supply chain. This gives rise to a further reorganization. This approach eliminates the problems described above due to the complexity of the supply chain and interchangeability environment in which it operates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błuś, A., Maśny K. (2010). Złoty trójkąt doświadczenia. Eurologistics, (20).
  2. Gwanhoo L., Weidong X. (2010). Toward agile: an integrated analysis of quantitative and qualitative field data on software development agility. MIS Quarterly, 34 (1).
  3. http: //agilemanifesto.org/iso/pl/ (21.01.2015).
  4. Kasperek, M. (2014). Metoda Agile w zarządzaniu projektem logistycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  5. Pradelok, E., Pyka, J. (2008). Koncepcja agile zarządzania projektami. W: S. Marciniak, J. Ostaszewski (red.), Nowoczesne instrumenty za-rządzania, Warszawa: OW SGH.
  6. Rutkowski, K. (2013). Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność inwestycyjna Polski. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 2.
  7. Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Tao J., Li Y., Yao M. (2009) Reconstmction Model of Agile Logistics Based on Decision-Making Method of Gray Relational Grade (vol. 1, 518-522). Referat wygłoszony na: International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, Las Yegas.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu