BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łabędzki Henryk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany atrakcyjności migracyjnej obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku
Changes of Migration Attractiveness on Lower Silesian Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 137-145, tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Obszary wiejskie, Przemiany demograficzne, Mobilność ludności
Population migration, Rural areas, Demographic transformation, Population mobility
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W oparciu o dane statystyczne GUS przeprowadzono analizę zjawisk migracyjnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1994-2006. W okresie tym następowało rozszerzanie się atrakcyjnych migracyjnie obszarów, w szczególności wokół Wrocławia i w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. W efekcie tego nastąpiła zmiana salda migracji ludności na pobyt stały, z ujemnego na dodatnie. Pod koniec rozpatrywanego okresu ujemne saldo występowało jedynie w gminach oddalonych od większych miast oraz przylegających do zewnętrznych granic województwa. (abstrakt oryginalny)

One the basis of statistical data of Main Statistical Office the analysis of migration phenomena on Lower Silesian rural areas Since 1994 till 2006 has been presented. In this period the attractiveness of migration areas has been enlarged especially around Wrocław City surrounding areas and Legnicko-Głogowskie Cooper Valley. As an effect the population net migration for permanent residence has been change from negative to positive. At the end of period under consideration the negative balance has been indicated only in communes located far away from bigger cities and surrounding outside borders of province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R.: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2004
  2. Frenkel I.: Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada zmian, IRWiRol PAN, Warszawa 2003
  3. Frenkel I.: Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2000-2006, Studia i monografie, 2/2008, IRWiRol PAN, Warszawa 2008
  4. Rajkiewicz A.: Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, W: Polityka społeczna, Pod red. Firlit-Fesnak G. i Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa 2007
  5. Red. naukowa Panek T.: Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007
  6. Zwoliński Ł.: Wpływ migracji na sytuację społeczno-demograficzną ludności związanej z gospodarstwami rolnymi, Roczniki Nauk. SERiA, Tom IX, zesz.2, Warszawa-Poznań-Kraków 2007
  7. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, GUS, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu