BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczyk Irena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Przybytniowski Jarosław W. (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego
Insurance Intermediation in Polish Area of United European Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 173-183, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Jednolity rynek ubezpieczeniowy, Rynek ubezpieczeniowy, Usługi ubezpieczeniowe, Kanały dystrybucji
Insurance intermediation, Single market for insurance, Insurance market, Insurance services, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań są zmiany w otoczeniu, które oddziałują na charakter i rolę pośrednictwa ubezpieczeniowego w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego. Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań i kierunków rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wynikających ze zmiennego otoczenia dla struktury instytucjonalnej pośrednictwa. Na Jednolitym Rynku Europejskim korzysta się z różnych form pośrednictwa ubezpieczeniowego. Podstawy prawne funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego zostały uregulowane w Dyrektywie Rady 77/92/EWG z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie środków ułatwiających efektywną realizację swobodnego zakładania działalności i swobody świadczenia usług w odniesieniu do działalności agentów i maklerów ubezpieczeniowych oraz w szczególności, środków przejściowych w odniesieniu do tej działalności; w Rekomendacji Komisji Europejskiej 92/48/EWG oraz w Dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W Polsce zakłady ubezpieczeń korzystają z pośrednictwa ubezpieczeniowego w oparciu o przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., Nr 124, poz. 1154 z póżń. zm.). Udział pośredników ubezpieczeniowych oraz podmiotów wspomagających funkcjonowanie kanałów dystrybucji, prowadzi między innymi do wzrostu efektywności kontaktów pomiędzy uczestnikami kanału, uzyskiwania korzyści skali oraz redukcji sprzeczności funkcjonalnych pomiędzy działaniami podejmowanymi przez jeden podmiot. (abstrakt oryginalny)

In the paper authors presents changes in environment with affect character and role of insurance intermediation in Polish area of the United European Market. The aim of paper is recognize of condition and direction of development of insurance intermediation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEA Statistics N° 31, European Insurance in Figures, August 2007
 2. Kanały sprzedaży i obsługi [w:] Klienci w ubezpieczeniach: efektywne relacje, produkty i obsługa, Acceture, 2007
 3. Kufel-Siemińska A, Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005
 4. Kufel-Siemińska A, Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych wobec integracji z Unią Europejską, [w:] (red). Ortyński K, Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce., Instytut Ubezpieczeń i Prewencji Politechniki Radomskiej, Radom 2003
 5. Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001
 6. Lenart T.P., Zintegrowane kanały dystrybucji usług [w:] (red) Przybytniowski J.W., Podstawy ubezpieczeń gospodarczych. Stan prawny na dzień 20 lipca 2001 roku., Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2002
 7. Lewandowski J., Nowe trendy rozwiązań IT dla rynku ubezpieczeń [w:] Nowe technologie, Magazyn Comarch nr 2/2007
 8. Przybytniowski J.W., Tendencje zmian na rynku ubezpieczeń gospodarczych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej po 1993 roku [w:] (red) Sułkowska W., Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach europy Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007
 9. Rogacki M., Polisa na telefon, Comarch Direct Insurance w: Nowe technologie, Magazyn Comarch nr 2/2007
 10. Sławińska M., Strategia dystrybucji,[w:] (red) Michalak A., Marketing, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999
 11. Sliperski M., Bancassurance związki bankowo-ubezpieczeniowe, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu