BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Alina (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)
Tytuł
Programy nauczania historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932)
History Curricula in Higher Schools of the Bolshevik Russia (1917-1932)
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, R. 12, z. 7, s. 119-136, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Historia, Szkolnictwo państwowe, Historia społeczeństw
Education, History, State education, Societies history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
"Szkoła to instytucja naukowa. W żadnym wypadku nie może podporządkowywać swojego wykładania jakimkolwiek prywatnym celom, wybierać z całego morza faktów historycznych jednego i przemilczać innych, żeby na kłamstwie budować swój system wychowania". W taki oto sposób Anatolij Wasiljewicz Łunaczarski, pierwszy minister oświaty Rosji bolszewickiej, w swoim wystąpieniu wygłoszonym w 1918 roku na piotrogradzkich kursach pedagogicznych przed - jak sam zaznaczył - dalece nieprzychylnym audytorium, scharakteryzował naganną w opinii komunistów praktykę, jakiej zwykli się dopuszczać pedagodzy szkół i uczelni przedrewolucyjnych, wykładający tzw. martwą historię. (fragment tekstu)

The article discusses the matter of taking control over the higher education system by the communists in the Bolshevik Russia in the years 1917-1932. The paper presents the process of gradual modification of curricular content at the faculties of humanities in close connection with the government policy aiming to make curricula a mean of promoting Bolshevik ideology, an indoctrination instrument that would allow shaping young minds in the spirit of Marxist-Leninist ideology. The article stresses the complexity of this process, dividing it into four stages of taking control over the universities in the Bolshevik Russia: 1917/1918-1921/1922 - a transitional period helping to pave the way for the future curricular changes, 1922/1923-1923/1924 - a period of the most significant transformation within the humanities, 1924/1925-1926/1927 - a phase of eliminating history from curricula and replacing it with other humanistic and sociological disciplines, 1927/1928-1931/1932 - a period of almost complete resignation from teaching history in the higher schools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Stobiecki R., Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998.
 2. Witczak J. K., Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości radzieckiej w latach 1918-1938, Toruń 2012.
 3. Войтеховская М. П., Вопросы российского образования в идеологии ли- беральной общественности конца XIX - начала XX веков, "Вестник ТГПУ", 2004, № 4.
 4. Кочергин К. И., Борьба за реформу университета, [w:] На штурм науки. Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета, ред. В. В. Мавродин, Ленинград 1971, s. 16-22.
 5. Леушина Л. Т., Фоминых С. Ф., Классическая филология в Томском государственном университете и cанкт-петербургские филологи-классики, "Вестник Томского государственного университета. Филология", 2009, № 2, s. 116-119.
 6. Литвин А. Л., Без права на мысль. (Историки в эпоху Большого террора. Очерки судеб), Казань 1994.
 7. Луначарский А. В., О преподавании истории в коммунистической школе, [w:] О воспитании и образовании, ред. А. М. Арсеньева, Н. К. Гон- чарова, Москва 1976.
 8. Мавродин В. В., Борис Дмитриевич Греков (1882-1953), Ленинград 1968.
 9. Малявина Л. С., Роль ученых Урала и "Белой" Сибири в развитии высшей школы и науки Дальнего Востока России (1918-1922), "Вестник Томского государственного университета. История", 2010, № 3.
 10. Михальченко С. И., Ткаченко Е. В., Академическая жизнь Киевского университета Св. Владимира в 1917-1918, "Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика", 2008, № 1.
 11. Перковская Г. А., Развитие исторического образования в университетах России во второй поовине XVIII - начале XX в., Ставрополь 2005.
 12. Рафаилова T. К., Общественно-педагогическое отделение ФОНа в 1921- 1925 гг., [w:] На штурм науки. Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета, ред. В. В. Мавродин, Ленинград 1971.
 13. Рожков A., Студент как зеркало Октябрьской революции, "Родина", 1999, № 3.
 14. Ром М. А., Первые шаги студенческой парторганизации (1920-1921 гг.), [w:] На штурм науки. Воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета, ред. В. В. Мавродин, Ленинград 1971, s. 7-15.
 15. Целовальникова А. С., Характеристика основных реформ по патриотическому воспитанию в советский период (1917-1992 гг.), "Учёные записки ЗабГУ. Серия: Педагогика и психология", 2012, № 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu