BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pudełkiewicz Eugeniusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
Cooperative Forms of Economic Activity in Poland and in Other Countries of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 259-295, tab., bibliogr. 36 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo spółdzielcze, Rozwój spółdzielczości, Spółdzielczość, Prawo spółdzielcze
Cooperative company, Development of cooperatives, Cooperative movement, Cooperative law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest uświadomienie potrzeby identyfikacji różnych spółdzielczych form gospodarowania w świecie, a zwłaszcza w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, ukazując jednocześnie dylematy i antynomie spółdzielczej metody gospodarowania. Wydaje się, że refleksja teoriopoznawcza i metodologiczna w tym zakresie przyczyni się do prowadzenia pogłębionych studiów, analiz oraz badań empirycznych nad naturą i specyfiką spółdzielczej metody gospodarowania. Spółdzielczość we współczesnym świecie coraz częściej będzie się odnajdywać w ramach ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this elaboration is informing of a need of identification of different forms of co-operative farming, especially in Poland and in other countries of European Union, simultaneously revealing dilemmas and antinomies of a co-operative method of farming. As seen, this theory-knowledge ridden and methodological reflection in stated range of conduct will allow further deepened studies, analyses and empirical research over nature and specificity of co-operative method of farming. Co-operative movement will be significantly gaining popularity and recognition within the confines of social economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (red.), Efektywność zarządzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 2. K. Boczar, Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, PWE, Warszawa 1986.
 3. Boguta W., Ejsmont J., Kamiński R., Spółdzielczość wiejska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2000.
 4. Borzaga C., Santuari A., Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych (wydanie I), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 5. Brodziński M. G., Spółdzielnie - członkowie - samorządy. Z problematyki więzi oraz rozwoju spółdzielczości wiejskiej, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2007.
 6. Brodziński M. G., Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2005.
 7. Chyra - Rolicz Z., Społeczna gospodarka rynkowa za granicą i w kraju (w skali globalnej i lokalnej), w: K. Lachowski (red.), Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego (Materiały z konferencji w dniu 8 lipca 2006 r. II Spółdzielczego Forum Społeczno - Ekonomicznego), Wydawca: Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2006.
 8. Chyra - Rolicz Z., Stanisław Staszic prekursor spółdzielczości rolniczej, Pracownia Wydawnicza Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2004.
 9. Cioch H., Zarys prawa spółdzielczego, Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 10. Cook M. L., Chaddad F. R., Iliopoulos C., Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of Agricultural Economics Literature, w: G. W. J. Hendrikse (ed.), Restructuring Agricultural Cooperatives, Erasmus University, Rotterdam 2004.
 11. Daniłowska A., Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 12. Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, w: "Monitor Spółdzielczy" 1999, nr 1.
 13. Dyka S., Grzegorzewski P., Zarządzanie spółdzielnią, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 14. Emelianoff I., Economic Theory of Cooperation, Ann Arbor, Edwardd Brothers, 1942.
 15. Inglot S., Przedspółdzielcze formy współdziałania w dawnej Polsce, w: S. Inglot (red.), Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego (część I do 1918 r.), Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1971.
 16. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 17. Magdoń A., Spółdzielnia europejska - analiza założeń nowej ustawy, "Przegląd Prawno - Ekonomiczny" 2008, nr 4.
 18. Mierzwa D., W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 19. Nałęcz S., Konieczna - Sałamatin J., Polska spółdzielczość na progu XXI wieku: zasoby oraz wybrane funkcje społeczno - ekonomiczne, zamieszczonego w: "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 2008, nr 1.
 20. Phillips R., Economic Nature of the Cooperative Association, "Journal of Farm Economics" 1953, Vol. 35, No. 1.
 21. Piechowski A., Międzynarodowe Zasady i Wartości Spółdzielcze a praktyka działania spółdzielni, w: K. Lachowski (red.), Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego (Materiały z konferencji w dniu 8 lipca 2006 r. II Spółdzielczego Forum Społeczno - Ekonomicznego), Wydawca: Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2006.
 22. Piechowski A., Spółdzielczość w Europie i dotychczasowe doświadczenia tworzenia spółdzielni ponadgranicznych, w: A. Piechowski (red.), Spółdzielnia Europejska - szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie (Materiały z ogólnopolskiej konferencji Krajowej Rady Spółdzielczej i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2007 roku, Wydawca: Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2008.
 23. Pietrzak M., Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 24. Pudełkiewicz E., Samorząd a efektywność ekonomiczna i społeczna w RSP, "Studia i Monografie" 1990, nr 50.
 25. Pudełkiewicz E., Spółdzielczość wiejska, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1999.
 26. Robotka F., A Theory of Cooperation, "Journal of Farm Economics" 1947, Vol. 29, No. 1.
 27. Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską (Materiały Międzynarodowej Konferencji (Część I i II), Zakopane 2-4 grudnia 1997 r.), "Vademecum Spółdzielczości SIB" 1997 nr 8, 1998 nr 9.
 28. Staatz J. M., Farmer Cooperative Theory. Recent Developments, ACS Research Report No. 84, U.S. Department of Agriculture, Washington 1989.
 29. Stolińska - Janic J., (red.), Spółdzielcze formy gospodarowania, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1997.
 30. Stolińska - Janic J., Różnorodność form spółdzielczych w gospodarce rynkowej, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1992.
 31. Straffin P. D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 32. Switalski Z., Spółdzielczość w świecie do 1918 r., w: S. Inglot (red.), Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego (część I do 1918 r.), Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1971.
 33. Trzaskowski R., Spółdzielnia Europejska, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2004.
 34. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, Nr 233, poz. 1993; z 2006 r. Nr 94, poz. 651).
 35. Wierzbicki K., Zarządzanie spółdzielnią w warunkach gospodarki rynkowej. Poradnik dla kadry kierowniczej, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "SCh", Warszawa 1997.
 36. Witalec R., Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 1873-1939, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Rzeszów - Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu