BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koperek Jerzy (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Poszanowanie prawa do własności prywatnej w kontekście zasady uniwersalnego przeznaczenia dóbr
The Respect of the Right of Private Property in the Context of Principle of the Universal Destination of Goods
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 41-48
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Prawo własności, Katolicka nauka społeczna, Sprawiedliwość społeczna, Godność człowieka
Ownership, Catholic social teaching, Social justice, Human dignity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poszanowanie prawa do własności prywatnej jest istotnym warunkiem demokratyzacji życia społecznego. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w krajach, które aktualnie dokonują ustrojowych przemian społeczno-polityczno-ekonomicznych stanowi zarówno o poszanowaniu prawa do własności prywatnej, jak również o demokratyzacji życia społecznego w całym państwie. Z tych względów warto - jak się wydaje - spojrzeć na zagadnienie własności prywatnej z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej, która w dobie transformacji systemowych ujmuje się za konkretnym człowiekiem broniąc jego prawa do własności prywatnej. (fragment tekstu)

This paper presents a reflection on three questions:
1. The human dignity as a condition of the priority of labour over capital;
2. The universal destination of goods as a fundamental principle of social justice;
3. The right of using and commanding property. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Koperek, Nauka społeczna Kościoła wobec filozofii społecznych, "Premislia Christiana" 1999, nr 8, s. 403-407 ["Logos i Ethos" 1998, nr 1 (6), s. 269-272].
 2. R. Legutko, Spory o kapitalizm, Wydawnictwo "Znak", Kraków 1994.
 3. R. J. Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, tłum. B. Szlachta, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1993.
 4. M. Novak, The Spirit of Democratic Capitalism, Simon: Schuster, New York 1982 (wyd. polskie: Duch demokratycznego kapitalizmu, tłum. TS, Biblioteka Polityki Polskiej, Kraków 1986).
 5. Jan Paweł II, Encyklika "Laborem Exercens" (1981), Tekst polski, n. 14, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie Papieskie, IV, 2, 1981, (lipiec-grudzień), Pallottinum, Poznań 1989, s. 86-88.
 6. H. Skorowski, Chrześcijańska interpretacja praw człowieka. Prawo własności w katolickiej nauce społecznej, Wydawnictwo »IMPULS«, Warszawa 1992.
 7. F. J. Mazurek, Własność, "Ateneum Kapłańskie" 1970, nr 3, s. 378-392.
 8. Cz. Strzeszewski, Własność. Zagadnienie społeczno-moralne, Wydawnictwo ODiSS, Warszawa 1981.
 9. Cz. Strzeszewski, Rola sektora prywatnego w gospodarce narodowej w świetle Katolickiej Nauki Społecznej, "Zeszyty Naukowe" 1987, nr 2 (30), s. 3-10.
 10. Cz. Strzeszewski, Chrześcijanin świecki w życiu społecznym i gospodarczym, "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" 1981, nr 6, s. 44-55.
 11. Jan Paweł II, Encyklika "Sollicitudo Rei Socialis", (1987), Tekst polski, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarnii Archidiecezjalnej, Wrocław 1988.
 12. Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus Annus" w setną rocznicę encykliki "Rerum Novarum" (1991), Tekst polski, "L'Osservatore Romano" 1991, nr 4, s. 4-30.
 13. Jan Paweł II, Nowe przymierze między Kościołem a kulturą. Spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki. 5 września - Wilno, "L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 1993, nr 12, s. 16-19.
 14. Jan Paweł II, W czym oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia. Wywiad z Janem Pawłem II wydrukowany we włoskim dzienniku "La Stampa", "L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 1994, nr 1, s. 23-26.
 15. Jan Paweł II, Człowiek w centrum społecznej nauki Kościoła. Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury, 9 września 1993 rok - Ryga, "L'Osservatore Romano", wyd. polskie, 1993, nr 12, s. 36-38.
 16. J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986, s. 35-42.
 17. Jan Paweł II, Encyklika "Sollicitudo Rei Socialis", (1987), n. 42, op.cit., s. 91.
 18. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego, Nauczanie Społeczne Kościoła (w skrócie), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1992, s. 77-78.
 19. Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et Spes", n. 69, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Tekst łacińsko-polski, wyd. 2, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1967, s. 942-945.
 20. Jan Paweł II, Encyklika "Laborem Exercens" (1981), n. 14, Tekst polski, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie Papieskie, IV, 2, 1981, (lipiec-grudzień), Pallottinum, Poznań 1989, s. 86.
 21. J. Majka, Etyka życia gospodarczego, WKA, Wrocław 1982, s. 125.
 22. Jan Paweł II, Przemówienie do Polaków na Placu św. Piotra w dwudziestą rocznicę Jego Pontyfikatu dnia 16 października 1998 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu