BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pięta Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Skierska-Pięta Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zasoby i wyniki produkcyjne gospodarstw indywidualnych oraz zamierzenia na przyszłość ich właścicieli
Resources and Production Results of Individual Farms and Future Plans of Their Owners
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 339-350, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Zatrudnienie kobiet, Stopa bezrobocia, Zatrudnienie w rolnictwie, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Individual arable farms, Women employment, Unemployment rate, Employment in agricultural sector, Double occupation of farmers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja części wyników badań, uzyskanych w ramach projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujących zagadnienia związane z zasobami czynników produkcji i wykorzystaniem zewnętrznych zasobów pracy w badanych gospodarstwach indywidualnych oraz identyfikacja zamierzeń ich właścicieli odnośnie dalszego prowadzenia działalności rolniczej. Badane gospodarstwa wpisują się w ogólny obraz polskiego rolnictwa, szczególnie pod względem mało korzystnej jeszcze struktury obszarowej i stosunkowo niskiego poziomu towarowości. Natomiast w zamierzeniach na przyszłość podkreślano najczęściej podjęcie pracy poza własnym gospodarstwem indywidualnym, jako główne źródło utrzymania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present part of results of researches gained within the research project entitled "Analysis and assessment of rural women situation on labour market" co-financed by the European Social Fund concerning issues connected with resources of production factors and use of external labour on researched individual farms as well as identification of their owners' plans towards future agricultural production. Researched farms are good examples of the Polish agriculture, especially in the perspective of disadvantageous land structure and low level of yield of marketable agricultural output. What is more, taking up a job outside own farm as the main source of income in the future was stressed by the largest proportion of interviewers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agriculture Main statistics 2005-2006., 7.09.2007, Eurostat Pocketbooks, 2007. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_0FFPUB/KS-ED-07-002/EN/KS-ED-07-002- EN.PDF.
  2. Majewski E.: Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. [w:] Wilkin J. (red.): Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
  3. Pałasz L.: Zasoby oraz wykorzystanie i obrót gruntami rolnymi w Polsce. Acta Sci. Pol. Oeconomia 2(2)2003, Warszawa 2003.
  4. Poczta W.: Rolnictwo. [w:] Wilkin J., Nurzyńska I.: Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Warszawa, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu