BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartniczak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Miejsce technologii środowiskowych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju
The Role of Environmental Technologies in the Implementation of the Concept of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 9-21, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Rozwój zrównoważony, Nowe technologie, Przewaga konkurencyjna
Eco-innovation, Sustainable development, High-tech, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor technologii środowiskowych jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Rozwój tego sektora może pozwolić przezwyciężyć Europie aktualny kryzys gospodarczy. Równocześnie technologie środowiskowe, ale również ekoinnowacje mogą przyczynić się do wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Rozwój technologii środowiskowych, nazywanych też często technologiami przyjaznymi dla środowiska, jest jednym z celów realizacji koncepcji zrównoważonej produkcji. Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad definicją technologii środowiskowych oraz ekoinnowacji. Wskazanie ich miejsca w dokumentach strategicznych zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Artykuł próbuje też udzielić odpowiedzi na pytanie o aktualny stan wdrażania ekoinnowacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The sector of environmental technologies is one of the fastest developing sectors of economy. Its development can help Europe to overcome the current economic crisis. At the same time environmental technologies as well as eco-innovation can contribute to the implementation of the concept of sustainable development. The development of environmental technologies, also often called environmental friendly technologies, is one of the aims of the realization of the concept of sustainable production. The aim of this article is a discussion on the definition of environmental technologies and eco-innovation. The article shows their positions in strategic documents both for Poland and the European Union. The article tries also to give an answer to the question about the current condition of the implementation of eco-innovation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Mapa Drogowa" Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce, Ministerstwo Środowiska 2006.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2009 r.
 3. Hemmelskamp J., Umweltpolitik und technischer Fortschritt. Eine theoretische und empirische Untersuchung der Determinanten von Umweltinnovationen, Physica, Heidelberg 1999.
 4. Jones E., Harrison D., McLaren J., Managing creative eco-innovation, structuring outputs from eco-innovation projects, "The Journal of Sustainable Product Design" 2001, nr 1.
 5. Kalinowska K., MSP i ekoinnowacje bez barier, http://pi.gov.pl/aktualnosci/14176.html (stan z 20.05.2010 r.).
 6. Klemmer P., Lehr U., Lobbe K., Umweltinnovationen. Anreize und Hemmnisse, Bd. 2, Analytica, Berlin 1999.
 7. Komisja Wspólnot Europejskich (2002) Raport Komisji, Technologie środowiskowe na rzecz rozwoju zrównoważonego, COM (2002) 122 końcowy.
 8. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Stymulowanie technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej w zakresie technologii środowiskowych, COM (2004) 38 wersja ostateczna.
 9. Komunikat Komisji Rozwijanie Planu działań Unii Europejskiej na rzecz technologii środowiskowych, COM(2003) 131 wersja ostateczna.
 10. Komunikat Komisji Sprawozdanie z realizacji Planu Działań w dziedzinie Technologii Środowiskowych w 2004 roku, COM(2005) 16. końcowy oraz Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie z realizacji Planu działań na rzecz technologii dła środowiska (2005-2006), KOM(2007) 162 wersja ostateczna.
 11. Komunikat Nr 1 MNil z dnia 21 września 2005 r. w sprawne ogłoszenia Krajowego Programu Ramowego, Dz. Urz. Nr 10, poz. 47.
 12. Krajowy System Monitorowania Technologii Środowiskowych, Zarys koncepcji.
 13. Kurpanek J., Skowrońska A. (red.), Analiza warunków rozwoju technołogii środowiskowych w Polsce, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006.
 14. Macharzina K., Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden 1999.
 15. Program Wykonawczy do Krajowego Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych na lata 2007-2009 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2010-2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007.
 16. Rennings K, Bausteine einer Umweltinnovationstheorie und politik - neoklasische und evolutionsökonomische Perspektiven, [in:] K. Rennings (Hrsg.), Innovation durch Umweltpolitik, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999.
 17. Steward F., Opponent note/: ecoinnovation - enviromental benefits, economic growth and Job creation, 2006.
 18. Strebel H., Innovation und ihre Organisation in der mitteständischen Industrie - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, Marchai und Metzenbacher Wissenschaftsverlag, Berlin 1979.
 19. Szymańska A., Ekoinnowacje czy mądry Polak po szkodzie?, "Ecomanager" 2010, nr 2.
 20. Urbaniec M., Wpływy innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE, Białystok 2009.
 21. Woźniak L., Trinks R., Bącal W, Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 22. Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu