BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dokurno Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Struktura kapitału naturalnego jako determinanta jego wartości w zrównoważonym rozwoju
The Structure of Natural Capital as a Determinant of Its Value in the Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 22-32, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Ekosystem, Rozwój zrównoważony, Środowisko przyrodnicze, Zasoby naturalne
Ecosystem, Sustainable development, Natural environment, Natural resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę strukturalną kapitału naturalnego. Wyjaśniono znaczenie poszczególnych składników w procesie zrównoważonego rozwoju, wskazując na konkretne relacje. Ponadto przedstawiono charakterystykę wartości kapitału naturalnego w wymiarze obiektywnym oraz jako subiektywną kategorię. Ukazano relacje między endogeniczną akumulacją kapitału naturalnego a zrównoważonym rozwojem. Przedstawione rozważania prowadzą do uzasadnienia dwóch tez postawionych przez autora. Pierwsza z nich głosi, iż antropogeniczna endogenizacja kapitału naturalnego wzmacnia jego strukturę, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Druga teza skupia uwagę badawczą na fakcie, iż wyjałowiony kapitał naturalny, pozbawiony swoich podstawowych funkcji, przestaje być czynnikiem zrównoważonego rozwoju, ponieważ uniemożliwia trwanie ekosystemów na dotychczasowym poziomie równowagi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the structural analysis of natural capital and explains the importance of individual components in the process of sustainable development, pointing to specific relationships. In addition, the specific features of the natural capital as a dimension of objective and subjective category are depicted. The last part presents the relationship between the endogenous accumulation of natural capital and sustainable development. The considerations lead to the justification of two theses put forward by the author. The first of them states that anthropogenic endogenous natural capital strengthens its structure, contributing in this way to sustainable development. The second thesis focuses on the fact that meaningless natural capital, deprived of its basic functions, stops being a factor in sustainable development because it prevents ecosystems at the current level of balance from lasting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Collados C, Duane T., Natural capital and quality of life, "Ecological Economics" 1999, vol. 30, s. 441-460.
  2. Didier J., Słownik filozofii, Wyd. Książnica, Katowice 2003.
  3. Fromm O., Ecological structure and functions of biodiversity as elements of its total economic value, Environmental and Resources Economics" 2000, vol. 16, s. 303-328.
  4. Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.
  5. Jeżowski R, Kapitał naturalny w ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej, [w:] P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, SGH, Warszawa 2007.
  6. Jeżowski R, Podstawy regulacji środowiska i zdrowia, [w:] P. Jeżowski (red.), Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, SGH, Warszawa 2009. Kant L,
  7. Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
  8. Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
  9. Kant I., Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki, [w:] Kant I., Dzieła zebrane, t. 1, Pisma przedkrytyczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
  10. Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu