BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Alicja Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cenowe i kwotowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii stosowane w Unii Europejskiej
Price and Quota Support Systems of Renewable Energy Sources Applied in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 33-41, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energetyka, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
Renewable energy sources, Energetics, Renewable energy development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wspólnota Europejska, stwarzając odpowiednie warunki do intensywnego rozwoju OZE, umożliwia indywidualny dobór stosowanych mechanizmów wsparcia w każdym kraju członkowskim. Artykuł prezentuje dwa główne systemy wsparcia stosowane na rynkach państw Unii Europejskiej: system kwotowy oparty na zielonych certyfikatach oraz cenowy oparty na systemie cen gwarantowanych. Celem artykułu jest ich charakterystyka, ocena i porównanie, a w szczególności pokazanie skuteczności obszarów funkcjonowania w ramach rynków OZE. Jak wynika z badań, dominującym mechanizmem jest mechanizm ceny gwarantowanej. Jest on stosowany w 23 krajach. Rzadziej stosowane są zielone certyfikaty. System cen gwarantowanych jest systemem prostszym w implementacji i o mniejszym ryzyku inwestycyjnym. Natomiast system zielonych certyfikatów, to system zapewniający wyższy poziom początkowego wsparcia i dlatego odpowiedni do wdrożenia na rynkach wschodzących. (abstrakt oryginalny)

The European Community creating suitable conditions for intensive RES development makes individual selection of applied support mechanisms possible in every member state. The article presents two main support systems applied on the European Union markets: quota system based on tradable green certificates as well as price system based on feed-in tariffs. Their identification, critical judgment and the comparison is the aim of the article, and particularly the presentation of effectiveness of functioning in the areas of renewable energy sources' markets. The investigation results show that feed-in tariff system is a dominant market mechanism, used in 23 countries. Green certificates are applied more rarely. The feed-in tariffs system is described as much simpler in implementation and having lower investment risk, whereas the system of green certificates assures the higher level of initial support and therefore it is much more suitable for launching on rising markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białowąs R, Raport roczny Komisji Europejskiej - systemy wsparcia OZE, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii" 2005 (grudzień), nr 4, s. 2.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. Urz. UE L 140/16, 5.06.2009.
  3. Graczyk A.M. (d. Pultowicz), Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce (na przykładzie energetyki wiatrowej), Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007 (maszynopis rozprawy doktorskiej).
  4. Graczyk A.M. (d. Pultowicz), Identyfikacja, analiza i ocena mechanizmów wsparcia stosowanych na rynku odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej, [w:] K. Malik (red.), Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2008, s. 232-244.
  5. Soliński B., Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, "Polityka Energetyczna" 2008, z. 2, t. 11, s. 107-119.
  6. The support of electricity from renewable energy sources. Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the promotion of the use of energy renewable sources, Commission Staff Working Document, Brussels, SEC(2008) 57, {COM (2008) 19}.
  7. Wind Energy - The Facts, European Wind Energy Association (EWEA), the European Commission's Directorate General for Transport and Energy (DG TREN), 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu