BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonomiczne czynniki kształtowania podaży energii ze źródeł odnawialnych w Polsce
Economic Factors of Creating Renewable Energy Sources Supply in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 42-52, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energetyka, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ceny energii
Renewable energy sources, Energetics, Renewable energy development strategy, Energy prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza ekonomicznych czynników rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce w perspektywie do roku 2020. Przedstawiono tendencje kształtowania się cen nośników energii odnawialnej, cen klasycznych nośników energii, cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego, rynku świadectw pochodzenia energii, kosztów technologii energetyki odnawialnej, gotowości do podejmowania inwestycji, wsparcia publicznego dla rozwoju energetyki odnawialnej. Łącznie wskazują one na przyszły wzrost podaży energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the analysis of economic factors of renewable energy sources development in Poland in the perspective till 2020. There are introduced the tendencies of shaping renewable energy prices, the prices of conventional energy sources, the prices of electric energy and district heat, the certificates of energy origin market, renewable power technology costs, willingness to invest and renewable energy sources public support. All of them indicate future growth of supply of energy from renewable sources in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. Urz. UE, L 140/16.
 2. Hobohn J., Meilahn S., Investitionen durch denAsbau erneuerbarer Energien in Deutschland, Prognos AG, Berlin 2010, (maj).
 3. Inwestycje w zakłady wytwarzające biogaz i przetwarzające biomasą w latach 2010-2012, Milward Brown SMG/KRC, Warszawa 2009, (listopad).
 4. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, Projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, (maj).
 5. Michałowska-Kapp K., Wiśniewski G., Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw w zakresie energetyki odnawialnej, Edycja I, Konferencja Energy finance 2009, Perspektywy i finansowanie sektora energetycznego w okresie spowolnienia gospodarczego, GPW, Warszawa 2009, (29.10.).
 6. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, G. Wiśniewski (red.), Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), Warszawa 2007, (grudzień).
 7. OECD/IEA, Technology initiatives. Implementation trough Multilateral Co-operation, Paris 2010.
 8. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 (listopad).
 9. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Załącznik 2 do projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 (październik).
 10. Program działań wykonawczych na łata 2009-2012, Załącznik 3 do projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 (październik).
 11. Przełom w zakresie wieloletnich umów na skup biomasy dla polskiej energetyki, http://www.bio-ener-gia.pl/oferta_skup_biomasy_dla_energetyki.html (stan z 1.07.2010).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii wytworzonych w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2008 r. Nr 156, poz. 969, z późn. zm.).
 13. Rynek energetyki odnawialnej w Polsce, Planowane inwestycje w latach 2009-2011, Rachelski & Wspólnicy, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu