BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Alicja Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
A Study of the Labour Market of Renewable Sources of Energy in Poland
Badania rynku pracy odnawialnych źródeł energii w Polsce
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 116-125, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Rynek pracy
Renewable energy sources, Renewable energy, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza rynku pracy odnawialnych źródeł energii w kraju na przykładzie badań ankietowych prowadzonych na obszarze Dolnego Śląska w 2010 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Autorka brała udział w omawianym projekcie jako członek zespołu badawczego i jest współautorką finalnej publikacji. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu systemowego Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku pt. "Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych". W artykule analizie poddano: zatrudnienie w sektorze OZE, przychody i oszczędności z tytułu OZE i możliwości kadrowe. Autorka zidentyfikowała również efekty prozatrudnieniowe w sektorze OZE na rynku krajowym i UE oraz dokonała prognozy popytu na pracę w sektorze OZE. Wyniki badań pokazują, że wzrost zatrudnienia w sektorze wynikający ze zwiększania produkcji i mocy zainstalowanej będzie przypadał na technologie związane z biomasą, energetyką słoneczną oraz wiatrową. Z danych dotyczących zatrudnienia na Dolnym Śląsku można wywnioskować, że w sektorze OZE zatrudnienie znajdują głównie specjaliści, kierownicy oraz osoby wykonujące pracę fizyczną. Widoczny jest też niezrealizowany popyt w sektorze rolnym i leśnym na pracowników fizycznych.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to analyse the renewable energy sources labour market in the country based on the example of survey studies conducted in Lower Silesia in 2010 commissioned by the Marshal's Office. The author took part in the discussed project as a member of the research team and is the co-author of the final publication. The study was conducted as part of a project by the Department of Economic Development of the Marshal's Office of the Lower Silesian Voivodeship in 2010 entitled "Prognoses and analyses of the potential of the Lower Silesia to use renewable energy sources". The article has analysed the following: employment in the RES sector, revenues and savings due to RES, and human resources. The author has also identified the pro-employment effects in the RES sector on the domestic and EU markets; she has also made prognoses for the demand for work in the RES sector. Study results show that the increase of employment in the sector resulting from the increase in production and installed power shall be related to biomass, solar power, and wind power technologies. From the data pertaining to employment in Lower Silesia one may conclude that the RES sector employs mostly specialists, managers, and physical labourers. Unmet demand for physical workers in the forestry and agricultural sectors is visible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberici S., Boeve S., Breevoort P. et.al, 2014, Subsidies and costs of EU energy. An interim report., Ecofys 2014 by order of: European Commission, project number: DESNL14583, 10 October 2014.
 2. Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OZE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wyd. SYGMA, Wrocław.
 3. Ciurla M., 2005, Kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego zawarte w strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, [in:] Regionalna Strategia Rozwoju. Wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska, Prace Naukowe nr 1/2005, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice.
 4. Czaja S., Pol M., 2014, Bariery i dylematy rozwoju energetyki a rzeczywisty potencjał biomasy pochodzenia rolniczego i przemysłu rolno-spożywczego w południowo-zachodniej Polsce, [in:] ,,Energetyka alternatywna. Jedna doktryna i różnorodność rozwiązań", ed. J .Popczyk, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice.
 5. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, Official Journal L 140/16, 5.6.2009.
 6. Energetyka potrzebuje energetyków, 2014, interview with Sławomir Krystek, director of Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Energia nr 1/225, special issue dated 14.08.2014.
 7. Etat der energies renouveables en Europe, Edition 2009, 9e bilan EurObserv'ER.
 8. Graczyk A., 2011, Makroekonomiczne aspekty rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, [in:] ,,Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki", ed. A. Graczyk, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 231,Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Maciaszek B., 2013, Rynek pracy OZE 2013, http://www.reo.pl/rynek-pracy-oze-2013, [access 12.11.2014].
 10. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, listopad 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 11. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, 2013, http://gieldaoze.pl/_upload/projekt-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-OZE-2013.pdf, [access 18.11.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu