BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Główka Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka)
Tytuł
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako czynnik gospodarki finansowej Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych
The Monetary Policy of the European Central Bank as a Factor in the Financial Management of the International Association of Cooperative Banks (Confédération Internationale des Banques Populaires) Headquarters in Brussels
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 30-41, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego
Cooperative banks, Monetary Policy of the ECB
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC), Unia Europejska (UE), Międzynarodowe Zrzeszenie Banków Spółdzielczych
European Central Bank (ECB), European Union (EU),
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest określenie roli polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, charakteru zrzeszenia banków spółdzielczych i ogólnych zasad ruchu spółdzielczego w Europie, ich pośredniego wpływu na rozwój gospodarki monetarnej na rynkach finansowych w państwach Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań są następujące zagadnienia: relacja między wzrostem gospodarczym a stabilnością cen na przykładzie niektórych krajów UE oraz wspieranie europejskiego potencjału gospodarczego przez zrzeszone grupy banków spółdzielczych, jako jednego z budulców finansowych potencjału Europy (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cioch H., Zarys prawa spółdzielczego, Warszawa 2007.
 2. Dane opublikowane z raportów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i InfoMonitora, Długi Polaków jak śnieżna kula, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 6.
 3. Gostomski E., Banca Popolare. Kapitalizm ludowy, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2011, nr 1.
 4. Gostomski E., Raiffeisen spółdzielcza ikona, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 10.
 5. Gostomski E., Ryk tygrysa. Bankowość spółdzielcza w Irlandii, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 4.
 6. Legrand P., The impossibility of "Legal Transplants", "Maastricht Journal of European and Comparative Law" 1997, nr 4.
 7. Krekora G. (red.), Bank z akcentem na spółdzielczy, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 12.
 8. Krekora G., Bank czy skarpeta? Fundusze europejskie - jak szukać żeby znaleźć, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2011, nr 1.
 9. Krekora G., Bank i klient - racje globalne, racje lokalne, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 12.
 10. Krekora G., Bank nie kasyno, gospodarka nie hazard, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 10.
 11. Krekora G., Europejczyk spółdzielca, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2009, nr 9.
 12. Krekora G., Spółdzielnie na akcjach, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2010, nr 11.
 13. Watson A., Legal Transpalnts and European Private Law, "Ius Commune Lectures on European Private Law 2", Maastricht, Metro 2000.
 14. Watson A., Legal Transplants. An Aproach in Comparative Law, "The Universyty of Georgia Press", Athens-Geargia 1993.
 15. Wobec globalnego kryzysu gospodarczego, "Europejski Bank Spółdzielczy" 2009, nr 1.
 16. Zalcewicz A., Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa 2009.
 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 1. 711 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, 1385, 1529 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2000 r., nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1149, 1166, 1385 z późn. zm.).
 22. Rozporządzanie Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r., w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE), Dz.U.UE L 03.207.1 z późn. zm.
 23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KMISF-2, Dz.Urz.UE L 05.175.3.
 24. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne między narodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR nr 32 oraz IFRIC 1, Dz.Urz.UE L 04.393.1.
 25. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny Dz.Urz.UE. L 92.302.1 z późn. zm.,41.
 26. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht w dniu 07 luty 1992 r., w wersji skonsolidowanej, uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei, Dz.Urz.UE C 326/15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu