BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramczyk Marek A. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Giryn Czesław (Bydgoska Szkoła Wyższa), Włudyka Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Ekonometryczne modelowanie gospodarki rybackiej dla celów logistyki i zarządzania. Uogólnione równania empiryczne
Econometric Model of Impact of Lake Water Pollution on the Effects of the Fishery Management. The Generalized Empirical Equations.
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, s. 2-6, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie ekonometryczne, Gospodarstwa rybackie, Zanieczyszczenie wód, Rybołówstwo
Econometric modeling, Fishing homestead, Water pollution, Fishery
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instrumentem wykorzystywanym w analizie wpływu degradacji środowiska przyrodniczego na efekty gospodarowania może być model ekonometryczny. W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. Skonstruowano uogólnione modele ekonomiczno-ekologiczne wyjaśniające zmiany efektów ekonomicznych rybołówstwa jeziornego w warunkach postępującego zanieczyszczenia wody na przykładzie odłowów płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka. Gdy w modelu yit jest wielkością i-tego rodzaju odłowów, zaś x(j - poziomem zawartości j-tej substancji w wodzie (j=l, 2, .., k), parametr struktury cl może informować o trzech możliwych sytuacjach: jeżeli Ol = 0, to obserwowane w jeziorze poziomy stężenia j-tej substancji są obojętne dla wielkości i-tego rodzaju odłowów, czyli nie występuje znaczący dla rozpatrywanego i-tego efektu stopień zanieczyszczenia jeziora gdy cl> 0, to występujące w wodzie jeziornej stany zawartości danej j-tej substancji są poniżej strefy obojętności, przez co były jeszcze stymulatorami rozwoju danej populacji ryb gdy cl < 0, mamy do czynienia z zanieczyszczeniem wody jeziora ponad stan obojętności. Wśród zaobserwowanych wielkości zawartości j-tej substancji w wodzie dominują wówczas obserwacje o przekroczonym poziomie ze strefy obojętności. Przyrost masy tego składnika jest więc zanieczyszczeniem jeziora szkodliwym dla jego rybostanu, a tym samym wpływającym negatywnie na rozpatrywany i-ty efekt ekonomiczny.(abstrakt oryginalny)

The econometric model can be a precise instrument for the analysis of an impact of the natural environment deterioration on management effects. This work presents the results of research in the field of an impact of lake water pollution on the effects of the fishery management. The economic-ecological models have been constructed, explaining changes of economic effects of the lake fishery in the conditions of an increasing water pollution presenting the catch of fish. When in the model made up of G of stochastic equations, yit is a scale of this type of catches and x(. is a level of content of j-this substance in water (j=l,.", k), a structural parameter a. can indicate three possible situations: 1) if . =0, then the concentration levels of j-this substance observed in a lake are neutral for a scale of i-this type of catches, i.e. a level of lake pollution significant for the considered i-this effect does not exist; 2) if a>0, then levels of a given j-this substance in the lake water are below the zone of neutrality, what makes them even stimulators of development of a given fish population; 3) when i(<0, it means that a lake water pollution is above the level of neutrality which has a negative impact on the i-this economical effect considered here. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agnew T. T, 1979, Optimal Exploitation of a Fishery Employing a Non-linear Harvesting Function, "Ecological Modelling", 16.
 2. Dyer T. G. J., Gillooly J. F., Symulating Fish Production Using Exponential Smoothing, "Ecological Modelling", 6.
 3. Jorgensen S. E., Lake Management, 1980.
 4. Ramczyk M.A., 1989, Dynamiczny model ekonomicznych skutków zmian jakości wód jeziornych, AUNC, "Ekonomia" 20, Toruń, ss. 201-212.
 5. Ramczyk M.A., Wiśniewski J.W., 1988, Jakość wód jeziornych a efektywność gospodarki rybackiej, "Wiadomości Statystyczne", ss. 32-34.
 6. Ramczyk M.A., 2006, Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na zmiany struktury odłowów ryb, [w:] Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze -prognozy, zbiór rozpraw pod redakcją S. Borsuka, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, sś. 229-239.
 7. Ramczyk M. A., 2007, Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb, [w:] Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy", zbiór rozpraw pod redakcją J. Garbacza, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss. 167-168.
 8. Ramczyk M. A., 2008, Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb. Równania odłowów szczupaka, [w:] Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy, zbiór rozpraw pod redakcją J. Garbacza, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss. 141-148.
 9. Ramczyk M. A., 2009, Ekonometryczny model wpływu zmian jakości wód jeziornych na odłowy ryb. Równania odłowów krąpia, [w:] Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy, zbiór rozpraw pod redakcją J. Garbacza, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss. 279-286.
 10. Ramczyk M. A., 2010, Modelowanie odłowów sielawy i siei, [w:] Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy, zbiór rozpraw pod redakcją J. Garbacza, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss. 189-198.
 11. Ramczyk M. A., Giryn C., Borowski Z., Ekonometryczne modelowanie struktury odłowów ryb dla potrzeb logistyki i zarządzania gospodarką rybacką jezior. Zagadnienia metodyczne i empiryczne, "Logistyka", nr 4/2010 (art. na CD, s. 137).
 12. Ramczyk M. A., Giryn C., Ekonometryczne modelowanie gospodarki rybackiej dla celów logistyki i zarządzania. Nowe równania empiryczne, "Logistyka", nr 6/2011, ss. 2-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu