BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzowski Klemens (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Warunki rozwoju migracji siły roboczej w europejskich krajach socjalistycznych
Conditions of Manpower Migration Development in European Socialist Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 340, s. 31-47, tabl.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Migracja zawodowa, Siła robocza, Demografia
Population migration, Economic migration, Occupational migration, Labour force, Demography
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wskaźniki struktury demograficznej ludności w krajach RWPG. Omówiono polską emigrację zarobkową do krajów socjalistycznych.

The complementarity of socialist countries in respect of manpower creates the necessity of searching for new forms of co-operation, including the division of labour with regard to labour-consuming production methods, co-operation of regions adjoining the border, exchange of specialists, cooperation regarding services, joint investments as well as migration, translocation of manpower among individual socialist countries. The shift of labour force among the countries of the Council fur Mutual Economic Aid is carried out according to plan when realizing the common raw material base, exchange of services (export of building engineering), joint enterprises and investments. The limitation of the range of manpower migration results, among others, from a number of economic, social and administrative barriers. The present stage of labour force development calls for the liquidation of the existing limitations and the creation of conditions for free migration of manpower among the countries of the Council for Mutual Economic Aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Budzowski, Społeczno-ekonomiczne problemy zatrudnienia siły roboczej w europejskich krajach RWPG, Analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" , Kraków 1986, nr 229.
 2. Problemy racjonalnego ispolzowanija trudowych resursów stran czlenow SEW w usłowiach specjalisticzeskoj ekonomiczeskoj integracji, MIEPS SS, Moskwa 1982, s. 18-29.
 3. K. Budzowski, Społeczno-zawodowa pozycja kobiet w europejskich krajach socjalistycznych, Analiza porównawcza. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 1987, nr 241.
 4. K. Budzowski, Szkolnictwo i zatrudnienie kadr wykwalifikowanych w europejskich krajach RWPG, "Życie Szkoły Wyższej " 1987, nr 4.
 5. J. Chałasiński, Emigracja jako zjawisko społeczne, "Przegląd Socjologiczny" 1936.
 6. B. Liberska, Międzynarodowa migracja wysoko kwalifikowanych kadr (Z krajów trzeciego świata do wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych - drenaż mózgów), AE, Kraków 1976, Seria : "Monografie", nr 32.
 7. M. Latuch, Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1985.
 8. K. I. Mikulskij, Ekonomiczeskij rost prl socjalizmie. Sowriemiennyj opyt i prespektywy. Izdat Nauka, Moskwa 1985.
 9. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, praca zbiorowa pod. Red. L. Balcerowicza, PWN, Warszawa 1987.
 10. L. S. Diegtiar, Problemy racjonalneh zaniatosti pri socjalizmie, Izdat Nuaka, Moskwa 1976.
 11. Uprawilienije trudowymi resursami, Sprawocznoje posobije, pod red. L. A. Kostina, Izdat. Ekonomika, Moskwa 1987 i inne.
 12. J. Venyige, J. Józsa, L. Gyetvai, Munkaeröszerketet es mobilitas, közgazdasagi es Jogi Könyvkiado, Budapest 1975, wg wersji rosyjskiej, Struktura i mobilnost roboczej siły, Izdat Ekonomika, Moskwa 1978, s. 25
 13. K.I. Mikulskij, Ekonomiczeskij rost pri socjalizmie, Sowriemiennyj opyt i perspektywy, Izdat Nauka, Moskwa 1983, s. 308-309.
 14. Trudowyje resursy i nauczno-techniczeskaja rewolucja (ispolzowanie trudowych resursów stran SEW w usłowiach nauczno-techniczeskoj rewolucji i sowierszenstwowanija metodow socjalisticzeskogo chozjajstwowania,praca zbiorowa pod red. K. Mikulskogo, Izdat Mysi, Moskwa 1974, s. 31.
 15. L. S. Diegtiar , Problemy racjonalnej zaniatosti pri socjalizmie, Izdat Nauka, Moskwa 1976, s. 133-135.
 16. M. Minkow, Problemy migracji siły roboczej między krajami - członami RWPG, Materiały informacyjne, Instytut Planowania, Warszawa 1972,s.4.
 17. L . B. Idalberto, Sostojanije i perspektywy ispolzowanija trudnowych resursow na Kubie, Moskwa 1980, s. 7 - autoreferat pracy habilitacyjnej.
 18. L.S. Diegtiar, Trudowyj potiencjał obszczestwa i socjalnaja polityka. Iz opyta ewropejskich stran-czlenow SEW, Izdat Nauka, Moskwa 1984, s. 80.
 19. Problemy racjonalnego ispolzowanija trudowych resursów stran czlenow SEW w usłowijach socjalisticzeskoj ekonomiczeskoj integracji, Materiały MIEPSSS, Moskwa 1982.
 20. L.S, Oiegtiar, Trudowyj potiencjał obszczestwa i socjalnaja politika, Iz opyta ewropejskich stran - czlenow SEW, Izdat,Nauka, Moskwa 1984.
 21. N.C. Zacharowa, Połnaja i efektiwnaja zaniatost w usłowijach intensyfikacji proizwodstwa (obzor diskusi uczionych stran-czlenow SEW), "Socjalisticzeskij Trud" 1987, nr 3.
 22. Mobilnost roboczej siły pri socjalizmie. Socjalno-ekonomiczeskij mechanizm regulirowanija, Izdat Nauka, Moskwa 1982, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu