BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiorek Eliza
Tytuł
Odpowiedzialność porządkowa pracowników a współczesne stosunki pracy
Liability for Maintaining Order of Employees and Contemporary Labor Relations
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 102-107, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Regulacje prawne
Labour law, Employees responsibilities, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przyjrzenie się pojęciu odpowiedzialności porządkowej pracowników zawartej w ustawie z dnia 26. 06. 1974 r. (Dz. U. z 1974, Nr 24, poz. 141, ze zmian.) i jej zachodzącym zmianom na przełomie lat. Przepisy te umożliwiają realizację uprawnień pracodawcy stosowania tylko takich kar porządkowych, jakie przewiduje kodeks pracy w razie zaistnienia określonych kodeksem przesłanek. Za jej dalszym utrzymaniem w prawie pracy (w dobie gospodarki rynkowej) przemawiają przypisywane jej tradycyjne walory prewencyjno-wychowawcze. Autor jest świadomy, że artykuł nie ujmuje wszystkich zagadnień w sposób wyczerpujący, niektóre zaś kwestie tylko sygnalizuje. Zamiarem autora, było zwrócenie uwagi na charakter odpowiedzialności porządkowej pracownika, a nie szczegółowe omówienie zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of writing this article is to look at the concept of liability for maintaining order of employees contained in the Act of 26 06th 1974 (Journal of Laws of 1974 No. 24, item. 141, with amendments.) and the changes taking place throughout the years. These regulations allow employers' to use only those penalties for breach of order which are provided by the Labour Code, and only in the event of specific circumstances defined by the Code. Its continuing maintenance in the labor law (in the market economy) is supported by traditional values attributed to the prevention and education. The author is aware that the article does not include all the issues in a comprehensive manner, and some of the issues are only signaled. Since the author's intention was to draw attention to the nature of the employee's liability for maintaining order, rather than a detailed discussion of the issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K.W. Baran, Zarys systemu prawa pracy t.I Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
 2. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004 .
 3. D. Klucz, Kompetencje dyscyplinujące pracodawcy a ochrona jego interesów, MoPr 2005, Nr 8.
 4. M. Madej, A. Zwolińka, Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, PiZS, 2011, nr 12.
 5. W. Muszalski, Kodeks pracy, Komentarz, Warszawa 2011.
 6. Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy, lipiec 2013.
 7. W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.
 8. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1969.
 9. K. Walczak, Jedność w różnorodności studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, Księgą Pamiątkowa dedykowana prof. W. Muszalskiemu, Warszawa 2009.
 10. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013.
 11. Zbiorowy kodeks pracy projekty opracowane przez Komisję kodyfikacyjną prawa pracy, Katowice 2010.
 12. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy (Dz. U. 1950 Nr 20 poz.168.).
 13. Ustawa z dnia 10 września 1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. (Dz.U. 1956 Nr 41, poz. 187).
 14. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110).
 15. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz. U. 1928 Nr 35 poz. 323).
 16. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników ( Dz. U. 1928 Nr 35 poz. 324).
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.9.2004 r., I PK 487/03.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu