BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszka Karol (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Problematyka dozoru w badaniach efektywności warunkowego umorzenia postępowania karnego
The Research Problems of Effectiveness with the Supervision in the Institution of the Conditional Discontinuation of Criminal Proceedings
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 19, s. 5-13, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Kurator sądowy, Efektywność, Prawo karne
Probation officer, Effectiveness, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.; Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N110 121537.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie badawcze dozoru nakładanego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego w badaniach własnych 405 spraw sądowych. Omawiane zagadnienie obejmuje dozór kuratora sądowego nałożony przedmiotowym wyrokiem oraz dozór Policji. Miejsce dozoru w badaniach prezentowanej instytucji będzie ujęte także za pomocą propozycji zmian w jego stosowaniu. Prezentacja i analiza omawianej problematyki zostanie przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present research problems of the supervision of the conditional discontinuation of criminal proceedings institution. This research consists in the analysis of court records 405 cases concerning the effectiveness of this institution. These issue include supervision of a probation officer applied the present judgment and supervision of Police. The place of supervision presented in the study of institutions will also be included with the proposed amendments to its application. Presentation and analysis of these problems will be provided through successive stages of criminal proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Uchwała SN z dnia 12 grudnia 1995 r, I KZP 35/95, OSNKW 1996, nr 1-2, poz. 2.
 2. Uchwała Składu 7 sędziów SN z dnia 18 października 2001 r. I KZP 22/2001.
 3. Wyrok SA w Warszawie z dnia 24 lutego 2004 r., AKa 10/2004.
 4. Post. SN z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80, OSNKW 1980, nr 10-11, poz. 82.
 5. Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, wyd. 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 6. Bojarski T. (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
 7. Bubik A., Cebulski S., Przeproszenie pokrzywdzonego, Prawo i Życie 1970, nr 14.
 8. Budyn-Kulik M. (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Cieślak M., Problemy wykonania orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania, Nowe Prawo 1971, nr 7-8.
 10. Daszkiewicz K., Dozór fakultatywny i obligatoryjny, Prokuratura i Prawo 2002, nr 10.
 11. Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 12. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 13. Fredrich-Michalska I., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.
 14. Gajewski M., Glosa do post. SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 33/01, Monitor Prawniczy 2003, nr 15.
 15. Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. V, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2007.
 16. Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego. t. III. Komentarz do art. 468-682 k.p.k., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 17. Jachimowicz M., Istota i charakter prawny podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 10.
 18. Kalitowski M. (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. t. I, Wyd. Arche, Gdańsk 2005.
 19. Kokot R., Warunkowe umorzenie postępowania w projekcie reformy prawa karnego (w:), PPiA, pod red. J. Kolasa, t. XXXI, Wyd. UWr., Wrocław 1995.
 20. Kordik A., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 21. Kosonoga J., Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 22. Kozioł T., Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, Kraków 2007, (niepublikowana rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ).
 23. Kozioł T., Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 24. Kozłowska-Kalisz P. (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 3, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 25. Królikowski M., Szczucki K. (red.), Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 26. Kubec Z., O sędziowskim wymiarze kary na tle projektu k.k., Państwo i Prawo 1969, nr 7.
 27. Kunicka-Michalska B. (w:) G. Rejman (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 1999.
 28. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 29. Leonieni M., Warunkowe umorzenie postępowania - naprawienie szkody, Gazeta Sądowa i Penitencjarna 1971, nr 3.
 30. Leonieni M., Warunkowe umorzenie postępowania w świetle Wytycznych Sądu Najwyższego, Nowe Prawo 1971, nr 7-8.
 31. Łabuda G. (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 32. Maliszewska-Grosman H., Jankowski J., Warunkowe umorzenie postępowania karnego a moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym, Ruch Prawniczy Ekonomiczne i Socjologiczny 1978, z. 4.
 33. Marek A., Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność, Acta Universitatis Nicolai Copernici 1978, Prawo XVI, z. 89.
 34. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 35. Murzynowski A., Nałożenie obowiązku naprawienia skutków przestępstwa jako element nowej polityki karania, Państwo i Prawo 1970, nr 5.
 36. Nowicki K., Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Wrocław 2001.
 37. Polańska B., Kozioł T., W sprawie określenia terminu spełnienia świadczenia pieniężnego stosowanego w ramach warunkowego umorzenia postępowania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Prawnych 2008, z. 2.
 38. Skarbek R. (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 32-116 k.k., t. II, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 39. Stachowiak S., Podjęcie postępowania karnego warunkowo umorzonego (w:) Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana prof. Tadeuszowi Nowakowi, pod red. S. Stachowiaka, t. VI, Prace WPiA UAM, Poznań 2002.
 40. Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 2000.
 41. Szewczyk M., Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? (w:) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, pod red. K. Krajewskiego, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 42. Szyprowski B., Zmiany w instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2000, z. 4.
 43. Wdzięczna E.A., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle koncepcji sprawiedliwości naprawczej, wyd. 1, Wyd. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2010.
 44. Wiśniewski A., Model kurateli w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
 45. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010. Zoll A., Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, Zeszyty Naukowe UJ Prace Prawnicze, z. 62, Warszawa - Kraków 1973.
 46. Zoll A., "Drobna przestępczość" jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, pod red. J. Czapskiej, A. Gaberlego, A. Światłowskiego, A. Zolla, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 47. Zoll A. (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., t. I, wyd. 3, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu