BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiliańska Anna
Tytuł
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Limitations on Parental Authority
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 21-32, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Prawo rodzinne, Rodzina, Dzieci, Orzecznictwo sądu
Family law, Family, Children, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób, w jaki tego wymaga dobro dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest to zmniejszenie w zakresie ustalonym przez sąd uprawnień i obowiązków, jakie przysługują rodzicom lub jednemu z nich, co do dziecka. Kodeks rodzinny opiekuńczy precyzuje przypadki możliwości ingerencji sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez sąd może nastąpić: w wyroku rozwodowym ( art. 58§1a kro); w razie osobnego zamieszkiwania rodziców ( art. 107 kro); w związku z dobrem dziecka ( art. 109 kro). Sąd ograniczając władzę rodzicielską powinien w orzeczeniu precyzyjnie wskazać, do jakich obowiązków i uprawnień jest ona ograniczona, ponieważ rodzic, wówczas swoje uprawnienia i obowiązki może realizować tylko w zakresie ustalonym dla niego przez sąd. (abstrakt oryginalny)

Parental authority should be exercised in such a way as is fit and required for the benefit of the child. Limitation of parental authority means reduction, to the extent prescribed by a court of law, rights and obligations exercised by parents or one of them over the child. The Family and Guardianship Code defines precisely the instances in which a court of law can interfere with the exercise of parental authority. Limitation of parental authority by the court of law can occur: in a divorce judgement (art. 58§1a, The Family and Guardianship Code), in case parents live apart (art. 107, The Family and Guardianship Code), with regard to the child's welfare (art. 109, The Family and Guardianship Code). The Court, when deciding on limitation of parental authority shall define precisely to what and which obligations and rights is the authority limited, as the parent affected by the limitation can carry out his/her rights and obligations only within the limited scope prescribed by the court of law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.; Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1997 r., III CKN 321/97, LEX nr 236525.
 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070.
 5. Ustawa z dnia 27.7.2001r., o kuratorach sądowych, Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, Dz.U. z 2008 r. Nr 115,poz. 728 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 220, poz. 1431.
 8. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77.
 9. Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, OSNC 1976, nr 9, poz., 184.
 10. Orz. SN z dnia 5 marca 1947 r., IIC 1043/46, OSN 1947, poz. 59.^6 Orz. SN z dn. 30 sierpnia 1949 r., WaC 76/49, PiP 1950, nr 7, s. 118.
 11. Orz. SN z dnia 21 listopada 1952 r., C 1814/52, OSN 1953, nr III, poz. 92.
 12. Orz. SN z dnia 30 listopada 1954 r., 2 CR 1229/54, OSN 1957, nr II, poz. 35.
 13. Orz. SN z dn. 1 grudnia 1957 r., 1 CR 1045/56, OSN 1959, nr II. poz. 76.
 14. Orz. SN z dnia 26 kwietnia 1958 r., 3 CR 135/58, OSN 1958, nr III, poz. 90.
 15. Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1967 r., III CR 84/67, OSNC 1968/2/21.
 16. Postanowienie SN z dnia 12 września 1978 r., III CRN 158/78, LEX nr 8128.
 17. Postanowienie SN z dnia 27 października 1997 r., III CKN 321/97, LEX nr 236525.
 18. Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 452/00, LEX nr 52548.
 19. Postanowienie SN z dnia 5 maja 2000r., II CKN 869/00, OSNC 2000, Nr 11, poz. 205.
 20. Postanowienie SN z dnia 13 września 2000 r., II CKN 1141/00, LEX nr 51969.
 21. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r., I ACa 458/10, LEX nr 784436.
 22. Ciepła H., Stosunki między rodzicami a dziećmi, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Wydanie 4, Warszawa 2009.
 23. Czech B., Ustanie małżeństwa, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Wydanie 4, Wielkie Komentarze, Warszawa 2009 .
 24. Budna E., W sprawie charakteru prawnego zgody rodziców na przysposobienie anonimowe dziecka, PS 1996, Nr 3, s. 37, t.5.
 25. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 1999.
 26. Gudowski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Warszawa 1998.
 27. Gromek K., Kuratorzy sądowi, Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Warszawa 2002.
 28. Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004.
 29. Gromek K., Władza rodzicielska, Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2008.
 30. Haak H., Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995.
 31. Ignaczewski J., Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, Art. 619 - 1136 KRO, Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2009.
 32. Józefowicz A., Nadzór sądu opiekuńczego o charakterze interwencyjnym, NP. 1969, nr 1, poz. 100.
 33. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, S.C. 1963, Tom III.
 34. Sokołowski T., Skutki prawne rozwodu, Poznań 1997.
 35. Sokołowski T., Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej, Preis 2003, Nr 3, s. 97, t. 1.
 36. Stojanowska W., Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca, Warszawa 2000.
 37. Strzebińczyk J., [w:] SPP, Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12.
 38. Winiarz J., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu