BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Resztak Ilona (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Analiza zagrożeń wynikających ze stanu środowiska w Polsce - ochrona gleb
The Analysis of the Risks of the Environment in Poland - the Protection of Soils
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 46-57, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Ochrona gruntów rolnych, Prawo ochrony środowiska, Zadania samorządu terytorialnego
Environmental protection, Protection of agricultural land, Environmental law, Local government task
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor podejmuje rozważania dotyczące analizy zagrożeń wynikających ze stanu środowiska w Polsce oraz ochrony gleb. Wskazuję również iż instrumenty prawne dotyczące ochrony powierzchni ziemi są mało spójne. Jednak najważniejsze znaczenie odgrywa ustawa Prawo ochrony środowiska, która przedstawia ogólne cele ochrony powierzchni ziemi, oraz odsyła do innych aktów prawnych m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu gospodarowania na zdegradowanych gruntach, a także środków reglamentacyjnych ograniczających dostępność korzystania z powierzchni ziemi jak np. standardy jakości gleby, decyzje rekultywacyjną, zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów oraz zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji, a także do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych. (abstrakt oryginalny)

In this article the author takes the considerations concerning the analysis of threats from the environment in Poland and soil protection. It also indicates that the legal instruments for the protection of the earth's surface are not very consistent. But the most important role is played by the Environmental Protection Act, which presentsthe general objectives of soil protection, and refers to other legislation such aszoning plan and management plan for degraded land, and restricting theavailability of regulatory powers to use the earth's surface such as soil quality standards, reclamation decisions, consent for change of land use and permit the exclusion of land from production, as well as to the Law on the Protection ofagricultural and forest land, the Law on spatial planning and management, andothers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny , Dz.U. Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów, Dz.U. Nr 27, poz. 249 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2004 r. Nr. 121, poz. 1266 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr. 62, poz. 627.
 6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. Nr 93, poz. 898.
 8. Błażejczyk M., Założenia prawnego unormowania ochrony gruntów rolnych, PiP 1966, z.7-8.
 9. Bieszczad S., Sobota J., Zagrożenie, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wrocław 1993.
 10. Jastrzębski L., Normy prawne regulujące ochronę środowiska naturalnego w systemie prawa, PiP 1976, z. 11.
 11. Kaźmierska-Patrzyczna A., Gospodarowanie zasobami geosfery, [w:] M. Górski, (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.
 12. Lipiński A., Ustawa-Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jednorośka, Wrocław 2001.
 13. Popularny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2000.
 14. Radecki W., Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych z komentarzem, Warszawa 1995.
 15. Rakoczy B., [w:] Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.
 16. Rotko J., Komentarz do ustawy - Prawo ochrony środowiska. Ochrona zasobów środowiska. Tytuł II ustawy-Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu