BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okoń Szymon (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Aspekty kolizyjnoprawne transgranicznego łączenia się spółek
Conflict of Laws Issues Concerning Cross-Border Mergers
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 58-69, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Spółki, Połączenia jednostek gospodarczych, Prawo spółek, Orzecznictwo sądu
Companies, Business combinations, Company law, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.; Niniejszy tekst został opublikowany także w Zeszytach Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, Zeszyt IV, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
Abstrakt
Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw spowodowała, że konieczne stało się stworzenie ram prawnych umożliwiających koncentrację gospodarczą. Przełomowym momentem dla funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej było przyjęcie dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2006 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziesiąta Dyrektywa). Wprowadziła ona stosunkowo efektywną metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która stopniowo przyczyniać się ma do wzmocnienia rynku wewnętrznego. Celem niniejszego artykułu jest w analiza aspektów kolizyjnoprawnych związanych z transgranicznym łączeniem się spółek oraz ocena norm kolizyjnych wprowadzonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. W tym przedmiocie powstają wątpliwości czy przepisy te realizują podstawowe założenia Dziesiątej Dyrektywy, w szczególności wprowadzonej przez nią specyficznej procedury oraz mechanizmów dotyczących transgranicznego łączenia się spółek. (abstrakt oryginalny)

International co-operation of companies caused that it became necessary to create a legal framework for economic concentration. A turning point for the functioning of the EU single market was the adoption of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 2006 on cross-border mergers (Tenth Directive). It has introduced a relatively effective method for companies restructuring, which should gradually contribute to strengthening the internal market. The purpose of this paper is to analyze the conflict of laws issues of cross-border mergers of companies and assess the regulations introduced in the Act of 4 February 2011 - Private international law. There are doubts whether these provisions implement the basic assumptions of the Tenth Directive, in particular, the specific procedures and mechanisms for cross-border mergers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, (Dz.Urz. UE Nr L 310 z 25 listopada 2005 r., s. 1).
 2. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2008, Nr 86, poz. 524.
 3. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. 1965, Nr 46, poz. 290 ze zm.
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. 2011, Nr 80, poz. 432.
 5. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1936 r., III C 1167/35 (Zb.Urz. 1937, poz. 318).
 6. J. Balcarczyk, Wybrane problemy związane z projektem ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, Rejent 2009/ 7-8.
 7. A. Kozakiewicz, W. Krukowski, Co dalej z kodyfikacją prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003/ 4.
 8. N. Krause, N. Kupla, Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach SEVIC Systems und der EU-Verschmelzungsrichtlinie, AG 2006/ 7.
 9. T. Krzywicki, Nowelizacja szwajcarskiego prawa spółek w latach 2000-2007, Actio Pro Socio - Wissenschaftliche Studie zur Rechtsvergleichung 2007.
 10. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010.
 11. K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego [w:] Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Warszawa 2008.
 12. M. Pazdan, O potrzebie reformy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i niektórych proponowanych rozwiązaniach, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000/ 3.
 13. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001.
 14. M. Pazdan [w:] System prawa handlowego. Prawo spółek handlowych (red. S. Włodyka), Tom 2A, Warszawa 2007.
 15. M. Pazdan, Założenia i główne kierunki reformy prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce, PiP 1999/ 3.
 16. J. Poczobut, Osoby prawne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Projekt nowelizacji ustawy, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000/ 3.
 17. S. Sołtysiński, Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, Rejent 2001/ 7-8.
 18. M. Szydło, Statut personalny osób prawnych w projekcie nowej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007/ 1.
 19. M. Szydło, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej, Rejent 2006/ 12.
 20. T. Targosz (w:) Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Warszawa 2008.
 21. E. Wieczorek, Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2009/ 7.
 22. A. Zabłocka, Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002/ 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu