BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giordano Klaudia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Zadworny Waldemar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Monitoring i zarządzanie odpadami azbestowymi w zrównoważonym rozwoju miasta Lublina
Monitoring and Asbestos Wastes Management in Lublin Sustainable Development
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 95-117, rys., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Odpady, Rozwój zrównoważony, Regulacje prawne, Ochrona środowiska
Wastes, Sustainable development, Legal regulations, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lublin
Lublin
Abstrakt
Artykuł przedstawia system krajowy (Polska) i lokalny (Lublin) zarządzania oraz monitoringu odpadami azbestowymi. Prezentuje instrumenty prawne i finansowe realizacji systemu. Charakteryzuje skutki zdrowotne ekspozycji na azbest. Wskazuje potencjalne możliwości usprawnienia działań na rzecz tempa wzrostu unieszkodliwiania odpadów azbestowych, które zgodnie z wytycznymi prawa musi zakończyć się w 2032 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents national level (Poland) and local level (Lublin) system of monitoring and asbestos wastes management. Shows legal and financial instruments of system implementation. Describes health effects of asbestos impact. Indicates possibilities of activities rationalization connected with growth rate asbestos wastes disposal, which must be finish in 2032. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145).
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595).
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 z póź zm.).
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1571).
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033).
 23. Aktualizacja Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2011.
 24. Dlaczego azbest jest groźny?, Materiały Państwowej Inspekcji Pracy, Departament Informacji i Promocji GIP, Opole, www.pip.gov.pl/html/pl/mov/azbest.pps.
 25. Friendly Lublin, Albińska E, Giordano K, Pęczuła W (red.), Citty of Lublin, Lublin 2011.
 26. Łuniewski A., Łuniewski S., Azbest. Historyczne obciążenie z XX wieku. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010.
 27. Informacja z wykonania zadań określonych w uchwale Nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania i porządku na terenie Miasta Lublin, za okres sprawozdawczy od 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2010 r., UM Lublin 2010.
 28. Program oczyszczania kraju z azbestu (POKzA) na lata 2009-2032, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 14 lipiec 2009 r.
 29. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 14 maj 2002 r.
 30. Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin, UM Lublin, Lublin 2008.
 31. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2008.
 32. Raport WIOŚ Lublin za rok 2010, WIOŚ, Lublin 2011.
 33. Realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" w praktyce - raport, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin 2010.
 34. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2010, WFOŚiGW, Lublin marzec 2011.
 35. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2011, WFOŚiGW, Lublin marzec 2012.
 36. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005.
 37. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287).
 38. Urbaniak W., Domaszewicz A., Lipiecka S., Ocena inwentaryzacji azbestu dla Poznania, "Recykling" 2009, nr 9.
 39. Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2010.
 40. Zarządzenie nr 399/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11.05.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Lublin oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów azbestowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu