BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Problemy wielokulturowości z perspektywy prawa i stosunków międzynarodowych
Problems of multiculturalism viewed from a legal and international relations perspective
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 69-90, bibliogr. 82 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Wielokulturowość, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne, Prawo międzynarodowe, Kontakty interkulturowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Multicultural, International relations, International political relations, International law, Intercultural contacts, International economic relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska (UE)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), United Nations (UN), Council of Europe, World Trade Organization (WTO), European Union (EU)
Abstrakt
W debacie nad "wielokulturowymi odysejami" wskazuje się na przyszłość "międzynarodowej polityki różnorodności" - jako na kierunek nacechowanej innowacyjnością "nawigacji" - zarówno w teorii polityki i w prawie międzynarodowym, jak i w obszarze studiów nad socjologicznymi i geopolitycznymi podstawami praw różnego rodzaju mniejszości kulturowych. Współcześnie dostrzega się częściej rolę i wpływ wielokulturowości na ogólne teorie prawa międzynarodowego - także w kontekście działalności organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza tych należących do systemu ONZ. Istotnym kontekstem postrzegania wielokulturowości współczesnej jest także stopniowy rozwój prawa międzynarodowego w takich dziedzinach, jak: walka z terroryzmem, badanie tożsamości kulturowej i jej uwarunkowań, status ludności tubylczej oraz uwarunkowane kulturowo orientacje w postępowaniu przed organami Światowej Organizacji Handlu (WTO). (fragment tekstu)

The first part of this article analyzes the subject of multiculturalism in the light of selected aspects of the United Nations legal framework. These include standards of human rights and the geographic representation requirement for the election of judges to the International Tribunal of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea, and for positions within the governing bodies of such international organizations as the International Seabed Authority. A concomitant of this requirement is the representation of various legal cultures. The activities of UNESCO and WTO are also analyzed from the perspective of multiculturalism and its protection. The second part of the article presents multicultural relations from an European and wider perspective, in the light of, among other things, the activities of the Council of Europe, and discusses the protection of indigenous cultures and the influence of globalization on intercultural communication in selected social environments of various countries. The different research and educational approaches to multiculturalism are also mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Kymlicka, Multicultural Odysseyes. Navigation the New International Politics of Diversity, Oxford 2007.
 2. Y. Sienho, J.Y. Morin (red.), Multiculturalism and International Law. Essays in Honour of Edward McWinney, Leiden 2009.
 3. J.A.R. Nafziger, A.M.N. Nicgorski (red.), Cultural Heritage Issues. The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce, Leiden 2009.
 4. W.K. Barth, On Cultural Rights: The Equality of Nations and the Minority Legal Tradition, Leiden 2008.
 5. M. al-Bashir Muhammd al-Amine, Risk Management in Islamic Finance. An Analysis of Derivatives Instruments in Commodity Markets, Leiden 2008.
 6. T. Wasti, The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan. Sharia in Practice, Leiden 2009.
 7. J.J. Ahmad Nasir, The Status of Woman under Islamic Law and Modern Islamic Legislation, Leiden 2009.
 8. M. Ssenyonjo, Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Oxford 2009.
 9. B.J. Richardson, Shin Imai, K. McNeil (red.), Indigenous Peoples and the Law. Comparative and Critical Perspectives, Oxford 2009.
 10. P. Capps, Human Dignity and the Foundations of International Law, Oxford 2009.
 11. A. Xanthaki, Indigenous Rights and United Nations Standards, Cambridge 2007.
 12. E. Stamatopoulou, Cultural Rights in International Law. Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and Beyond, Leiden 2007
 13. J. Symonides, Prawa człowieka wobec wyzwań XXI wieku, "Sprawy Międzynarodowe-International Relations" 2002, t. 25, nr 1-2.
 14. J. Błeszyński, J. Błeszyńska-Wysocka (red.), Własność intelektualna. Prawo autorskie, Znaki towarowe, Układy scalone, Wynalazczość, Rzecznicy patentowi, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Prze-ciwdziałanie monopolom. Porozumienia międzynarodowe. Stan prawny na 1 stycznia 1995 r, Bielsko-Biała 1995
 15. R. Kariyawasam, International Economic Law and the Digital Divide. A New Silk Road?, Oxon 2007.
 16. T. Voon, Cultural Products and the World Trade Organization, Cambridge 2007.
 17. Konwencja UNESCO sporządzona w Paryżu 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, ratyfikowana przez Polskę 19 lipca 2007 r., Dz. U. 2007, nr 215, poz. 1585.
 18. MEMO/05/387, Bruksela, 20 października 2005 r.
 19. A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona dziedzictwa kulturalnego w dokumentach Rady Europy, "Annales UMCS" 2007/2008, nr 54/55.
 20. Rada Europy. 800 milionów Europejczyków, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2006
 21. http:www.coe.int/T7E/Cultural_Co-operation/Heritage
 22. Religious Diversity and Intercultural Education: A Reference Book for Schools, Strasbourg 2007;
 23. Gods in the City - Intercultural and Interreligious Dialogue at Local Level, Strasbourg 2008
 24. Educational pack - Ideas, Resources, Methods and Activities for Informal Intercultural Education with Young People and Adults, Strasbourg 2004
 25. Mirrors and Windows - An Intercultural Communication Textbook, Strasbourg 2003
 26. The Religious Dimension of Intercultural Education, Strasbourg 2004
 27. Islamofobia and Its Consequences on Young People, Strasbourg 2005.
 28. Recóndita armonia - A Reflection on the Function of Culture in Building Citizenship Capacity, "Policy Note" 2007, nr 10.
 29. Cultural Policy and Cultural Diversity: Mapping the Policy Domain, "Cultural Policy Note" 2002,
 30. nr 7.
 31. Decentralization: Trends in European Cultural Policies, "Cultural Policy Note" 2002, nr 9.
 32. Critical Approach to the Media in Civic Education, Strasbourg 2002.
 33. Information Technology andLaw - Linking Systems and Their Users: Modern Communication Techniques in the Legal File, Cambridge 2000.
 34. L. Jeffrey, I. Nayman, Vital Links for a Knowledge Culture, Toronto 2001
 35. Ch. Lazard, La liberté logicielle.Une ethnographie des practiques d'échange et de coopération au sein de la communauté Debian, "Antropologie Prospective'' 2008, nr 2.
 36. A. Ellmeier, B. Rásky, Differing Diversities - Eastern European Perspectives, [b.m.w.] 2006.
 37. C.M. Constantinos, O.P. Richmond, A. Watson (red.), Cultures and Politics of Global Communication, "Review of International Studies" 2008, t. 34.
 38. R.N. Lebow, A Cultural Theory of International Relations, Cambridge 2008.
 39. A. Xanthaki, Indigenous Rights and United Nations Standards. Self-Determination, Culture and Land, Cambridge 2007
 40. T. Mattelart, Médias, migrations et cultures transnationales, Paris 2007.
 41. H. Oberdorff, Droits de l'home et libertés fondamentales, Paris 2008.
 42. A. Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Gdańsk 2009
 43. H. Spencer-Oatey, P Franklin, Intercultural Interaction, Hampshire 2009.
 44. Shi-xu, A Cultural Approach to Discourse, Hampshire 2009.
 45. F.E. Jandt, An Introduction to Intercultural Communication. Identities and A Global Community, London 2006.
 46. M.P.Orbe, T.M. Harris, Interracial Communication. Theory into Practice, London 2007.
 47. M.J. Gannon, R. Pillai, Understanding Global Cultures. Metaphorical Journeys Through 30 Nations, Cluster of Nations, and Continents, London 2009.
 48. W. Kymlicka, B. Bashir (red.), The Politics of Reconciliation in Multicultural Societies, Oxford 2008.
 49. M. Deveaux, Gender and Justice in Multicultural Liberal States, Oxford 2009.
 50. P. Pathak, The Future of Multicultural Britain. Confronting the Progressive Dilemma, Abingdon 2008.
 51. T. Modood, Multicultural Politics. Racism, Ethnicity and Muslims in Britain, Abingdon 2005.
 52. J. Nielsen, Muslim in Western Europe, Abindon 2004.
 53. C.W. Ernst, Rethinking Islam in the Contemporary World, Abindon 2004.
 54. M. Hulsether, Religion, Culture andPolitics in Twentieth-Century North America, Abindon 2007.
 55. A.S. Leoussi, S. Grosby, Nationalism and Ethnosymbolism. History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations, Abington, 2006.
 56. J.M. Bernstein (red.), The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture, Abington 2009.
 57. C. Moseley, Encyclopedia of the World's Endangered Languages, Abingdon 2007.
 58. M. Mookherjee, Women's Rights as Multicultural Claims. Reconfiguring Gender and Diversity in Political Philosophy, Edinburgh 2009.
 59. M.C. Gersten, A.-M. Soderberg, E.J. Torp (red.), Cultural Dimensions of International Mergers and Aquisitions, Berlin-New York 1998.
 60. A. Wierzbicka, Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction, Berlin-New York 2003.
 61. P. Wood, Ch. Landry, The International City. Planningfor Diversity Advantage, London 2007.
 62. A.G. Hargreaves, Multi-Ethnic France, Abingdon 2007
 63. Ch. Lazard, La liberté logicielle. Une eth-nographie des practiques d'échange et de coopération au sein de la communauté Debian, "Antropologie Prospective'' 2008, nr 2.
 64. D.J. Timothy, G. Nyaupane, CulturalHeritage andTourism in theDeveloping World, Abingdon 2008.
 65. M.C. Hall, W. Allan, Tourism and Innovation, Abingdon 2008.
 66. M.F. Peterson, M. Sondegaard (red.), Foundations of Cross Cultural Management, London 2008.
 67. M.A. Moodian (red.), Contemporary Leadership and Intercultural Competence. Exploring the Cross-cultural Dynamics within Organizations, London 2008.
 68. D.C. Thomas, Cross-Cultural Management. Essential Concepts, London 2008.
 69. P.B. Smith, M.F. Peterson, D.C. Thomas, Handbook of Cross-Cultural Management Research, London 2008.
 70. S. Atran, D. Medin, The Native Mind and the Cultural Construction of Nature, Cambridge, MA 2008.
 71. T. Bennet, J. Frow, The SAGE Handbook of Cultural Analysis, London 2008.
 72. Ch. Barker, Cultural Studies. Theory and Practice, London 2007.
 73. Ch. Antons (red.), Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law in the Asia-Pacific Region, Alphen a/d Rijn 2009.
 74. H. Anheimer, YR. Isar (red.), Cultures and Globalization. Conflicts and Tensions, London 2007.
 75. H. Anheimer, Y.R. Isar (red.), Cultures and Globalization. The Cultural Economy, London 2008.
 76. P. Bouquillon, Les industries de la culture et de la comminication. Les stratégie du capitalisme, Grenoble 2008.
 77. D. Burton, Cross-Cultural Marketing. Theory, Practice and Relevance, Abingdon 2008.
 78. C. Clauss-Ehlers (red.), Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology, Heidelberg 2009.
 79. M.-J. Browaeys, R. Price, Understanding Cross-cultural Management, Pearson Education, Essex 2009.
 80. G. Ferraro, Cultural Antropology. An Applied Perspective, Belmont-London 2009
 81. S. Nanda, R. Warms, Culture Counts, London 2009; G. Ferraro, Classic Readings in Cultural Anthropology, London 2009.
 82. C.E. Sleeter, C.A. Grant, Making Choices for Multicultural Education. Five Approaches to Race, Chichester 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu