BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju
Regional Differentiation of Agricultural Support Instruments with Regard to the Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 33-46, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Wspieranie rolnictwa, Finansowanie rolnictwa, Rozwój zrównoważony, Rozwój obszarów wiejskich, Sektor rolno-spożywczy, Renta strukturalna
Agriculture, Payments for agricultural, Agriculture support, Agricultural finance, Sustainable development, Rural development, Agri-food sector, Structural pension
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy do wdrażania płatności bezpośrednich oraz poszczególnych działań tworzących PRO W oraz SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " w latach 2004-2006. Celem badań była ocena wykorzystania działań związanych z tymi programami przez rolników i mieszkańców wsi w powiatach dolnośląskich. W tym czasie województwo dolnośląskie uzyskało wsparcie finansowe z obu programów i z tytułu dopłat bezpośrednich w kwocie około 1,9 mld złotych. Największy udział w finansowaniu miało działanie związane ze wspieraniem terenów ONW oraz renty strukturalne, a także wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolniczych i ułatwianie startu młodym rolnikom. Wykorzystanie kwot wsparcia było zróżnicowane w zależności od warunków lokalnych i stanu rolnictwa. Największymi beneficjentami okazali się mieszkańcy powiatu kłodzkiego i wrocławskiego. W opracowaniu zwrócono także uwagę na znaczenie poszczególnych instrumentów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The analysis of implementation of direct payments was done in the study. The Rural Areas Development Plan and selected actions within Sectoral Operational Programme "Restructurizing and modernizing of agri-food sector and rural areas development" in years 2004-2006 was presented. The study aimed at evaluation of using this programmes by farmers and rural areas citizens in selected districts of Lower Silesia. In the years 2004-2006 to this Province was directed of amount 1.9 billions PLN of financial support within mentioned above programmes and direct payments. The biggest share in was noted for action connected to less favoured areas. structural pensions and also investments in agricultural farms and support for young farmers. Using of these quotas were spatially different and dependent on local and agricultural conditions. The biggest beneficiaries were farmers from Kłodzko and Wrocław districts. In this study was pointed out the realization of sustainable development of selected instruments on rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.. Dresler E.: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin woj. lubelskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo LXXXVII.
 2. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa: Dwa lata po akcesji. ARiMR. Warszawa 2006.
 3. Bułkowska M.: Ustalenia realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006. Roczniki Naukowe SERiA. T. IX. z. 2. Warszawa- Poznań - Kraków 2007.
 4. Czykier -Wierzba D.: Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006. Wieś i Rolnictwo. nr 4 (133)/2006.
 5. Drygas M.: Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020.. red. nauk. M. Kłodziński. Wyd. IRWiR PAN. Warszawa 2008.
 6. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r.
 7. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.
 8. Kania J.: Wybrane efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Roczniki Naukowe SERiATX.z.1. Warszawa- Poznań -Lublin 2008.
 9. Kutkowska B.: Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo. nr. 2 (123)/ 2004.
 10. Kutkowska B. - Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych. Wieś i Rolnictwo. nr 3 (136) IRWiR PAN. Warszawa 2007.
 11. Kutkowska B.. Parylak D.. Patkowska- Sokoła B. . Kordas L.: Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku . Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Politechnika Wrocławska. Prace naukowe. Seria konferencje. Wrocław 2007.
 12. Praca magisterska Karola Sakowskiego pt. Oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa powiatu wałbrzyskiego. Katedra Ekonomik i organizacji Rolnictwa UP we Wrocławiu. Promotor Barbara Kutkowska. Wrocław. 2008.
 13. Praca magisterska Marty Krzyżowskiej pt. Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych na Dolnym Śląsku. Katedra Ekonomik i Organizacji Rolnictwa UP we Wrocławiu. Promotor Barbara Kutkowska. Wrocław. 2008.
 14. Piechowicz B.: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w sektorze rolno-żywnościowym Roczniki Naukowe SERiA. T. VIII. z. 4. Warszawa- Poznań 2006.
 15. Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.: Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska. z.5 (12). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław 2001.
 16. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229. poz. 2273 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu