BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanny Monika (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności
Spatial Diversification in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland Vis-A-Vis Problem Cohesion Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 47-56, rys., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Polityka spójności, Zróżnicowanie przestrzenne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne
Rural development, Cohesion policy, Spatial differentiation, Social economic development, Regional development, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podstawowym problemem jest odpowiedź na pytanie, czy prowadzona w okresie poprzedzającym akcesję z UE polityka spójności w rzeczywistości zmniejsza różnice rozwojowe występujące w kraju, czy też występuje tendencja do powiększania się ich w wyniku działania innych czynników, takich jak renta położenia, większa atrakcyjność lokalizacyjna obszarów o rozwiniętej infrastrukturze itp.? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano poprzez określenie zróżnicowania poziomu rozwoju oraz zróżnicowania dynamiki przemian prorozwojowych. Główne wnioski to:Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich wzrasta mimo polityki wyrównywania szans.Obszary zapóżnione i o niskiej dynamice rozwoju występują w obszarach położonych peryferyjnie w stosunku do sieci głównych miast. Częściej występują w Polsce wschodniej niż zachodniej.Strefy podmiejskie powstają wokół największych miast, a także wokół miast średnich o rozwiniętej strukturze funkcji miejskich. Nie powstają wokół miast monofunkcyjnych.Spośród dwóch czynników określających przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich: położenia w kategoriach opisu centrum-peryferie oraz zaszłości historyczne (rozbiorowe i związane z przesunięciem granic po II wojnie światowej) czynnik pierwszy obecnie odgrywa większą rolę. Inne czynniki (takie jak renta położenia) wpływają silniej na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju niż prowadzona polityka spójności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research project was to find an answer to the question whether spatial variations in the level of socio-economic development of rural Poland are gradually disappearing thanks to the cohesion policy pursued in the country or still growing despite this policy. It was assumed that the course of ongoing transformation is dependent on two factors: cohesion policy and the well-known regularity that the effectiveness of investment is higher in more-developed areas. Additionally. an attempt was made to determine how the discussed processes are influenced by policies pursued by local authorities. The most important conclusions fTom the research are as follows:Spatial variations in the level of socio-economic development of rural areas are growing despite the policy to even out disparities (cohesion policy).Communes showing the highest level of development and the highest development dynamics are located around the largest cities and are able to benefit from proximity to urban markets.Suburban areas develop around the largest cities and around medium-sized cities with a well-developed structure of urban functions. They do not develop around monofunctional cities.Backward areas and areas with low development dynamics are remote from main cities. More of them are in eastern than in western Poland.Of the two factors which determine spatial variations in the development of rural areas - location close to larger cities or in remote areas. and historical reasons (the partitions of Poland and shifts of borders after World War II) - the first one plays a more important role now.Other factors (e.g. the location rent) have greater influence on spatial variations in development than the cohesion policy pursued.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J.. Obszary problemowe w rolnictwie polskim. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Prace Geograficzne nr 172. Warszawa 1999.
  2. Frenkel I.. Rosner A. (red.). Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce. Polskie Towarzystwo Demograficzne. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa 1995.
  3. Grosse T. G.. Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne. nr 1. Warszawa 2002.
  4. Heffner K.. Regiony peryferyjne we współczesnej gospodarce. (w:) Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. red. nauk. A. Bołtromiuk. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2003.
  5. Rosner A. (red.). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa 2002.
  6. Rosner A. (red.). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa 2007.
  7. Rosner A.. Stanny M.. Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. (w:) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN. Warszawa 2007.
  8. Stanny M.. Zróżnicowanie struktur demograficznych a stopień zrównoważenia rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce. (w:) Prognozowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. (red.) K. Malik. Politechnika Opolska. Samorząd Woj. Opolskiego. KND PAN. KNoPiPS PAN. KPZK PAN. Opole 2007.
  9. Wilkin J.. Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (w:)Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. (red.) A. Bołtromiuk. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu