BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł (Uniwersytet Łódzki), Paszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Związek inflacji z kapitałem społecznym
The Relation between Inflation and Social Capital
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 259-266
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Inflacja, Kapitał społeczny, Teoria ekonomii, Opinia publiczna
Inflation, Social capital, Economic theory, Public opinion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od zarania dziejów, ludzie instynktownie wyczuwali potrzebę wspólnego działanie. Współdziałanie umożliwia ludziom budowanie społeczności oraz spajanie społecznych struktur. Poczucie przynależności oraz żywa obecność w sieciach społecznych mogą przynieść również korzyści ekonomiczne. W opracowaniu analizujemy związek kapitału społecznego z inflacją. Nasza analiza ogranicza się do badania wpływu inflacji na kapitał społeczny. Nie jest wykluczone istnienie związków o przeciwnym kierunku, aczkolwiek w naszej opinii są one znacznie słabsze. W ekonomii pojęcie kapitału społecznego dopiero zdobywa popularność. Dlatego też początkowo przedstawiamy pojęcie, definicje oraz mierniki kapitału społecznego. Następnie przedstawiamy teoretyczne aspekty wpływu inflacji na omówione mierniki kapitału społecznego oraz prezentujemy przegląd badań opinii społecznej na temat inflacji. (fragment tekstu)

The 'social capital' concept has become popular in economics and sociology in the 80's owing to works of J. Coleman, R. D. Putnam and others. These authors also created the modern approach to social capital as cohesion of interpersonal relations and the extent of society's organisation. In the social sciences the ways of measurement of social capital are still discussed. This concept should be measured multidimensionally taking into consideration different factors such as trust, social involvement, income diversion, criminality and unemployment rate. Inflation is a clue issue of modern macroeconomics; the term is strongly rooted in social awareness. There is a common opinion that inflation gives rise to a number of negative social-economic effects which could result in decline of economic growth. It appears that a part of negative consequences of inflation results in deterioration of interpersonal relations which is connected to the decrease of social capital. This article is of theoretical character. We consider theoretical aspects of inflation's influence on the social capital measures mentioned above. Our hypothesis assumes that inflation negatively influences social capital in a broad meaning. This elaboration surveys and systematizes theoretical arguments for the theory mentioned above. The evidence of this hypothesis would be the subject of authors' future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa, 1997, s.24.
 2. J.S. Coleman, Foundations of Social Theory, Camdidge Mass.: Harvard University Press, 1990, s. 300-301, za C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 55-59.
 3. R.D. Putnam, Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community, New York 2000, s. 19-22.
 4. N. Lin, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Camdidge: Cambrige University Press, 2001, s. 19, za C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 67.
 5. E. Lipiński, Problemy, pytania, wątpliwości z warsztatu ekonomisty, PWE, Warszawa, 1981 [cyt. za:] A. Matysiak. Wpływ kapitału społecznego na mechanizm rynkowy, "Ekonomista" 2000, nr 4, s. 537.
 6. R.D. Putnam, Social Capital: Measurment and Consequences, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.isuma.net/v02n01/putnam/putnam_e.shtml.
 7. Ch. Bjørnskov, The Multiply Facets of "social capital", "European Journal of Political Economy" 2006, vol. 22(1), (streszczenie).
 8. J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa 2005, s. 72.
 9. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002, s. 88.
 10. M. Paszkiewicz, Znaczenie przestępczości dla wzrostu gospodarczego, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 3, s. 64.
 11. R. Shiller, Why do People Dislike Inflation, "Cowles Foundation Discussion Papers" 1996, no. 1115, s. 3 i nast.
 12. S. Partycki, Społeczny wymiar inflacji, Wyd. UMCS, Lublin 1993, s. 55.
 13. S. Partycki , Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 125.
 14. P. Krajewski, P. Baranowski, Wprowadzenie i realizacja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce, Instytut Ekonomii UŁ, Łódź 2006, s. 40.
 15. R. Czarkowski, Myśl ekonomiczna Mikołaja Kopernika, "Zeszyty Naukowe UJ" 1973, Zeszyt 46, s. 56.
 16. W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, TRIO, Warszawa 2002, s. 41 i nast.
 17. A.W. Phillips, The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, "Economica" 1958, vol. 25, s. 283-289.
 18. B. Snowdon, Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 159-160.
 19. P. Baranowski, M. Raczko, Inflacja a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 6, s. 69.
 20. P. Fajnzylberg, D. Lederman, N. Loayza, What Causes Violent Crime, "European Economic Review" 2002, No. 7, [cyt. za:] J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa 2005, s. 86-88.
 21. P. Baranowski, Badania opinii publicznej na temat inflacji, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2005, t. LXXI, s. 85-87.
 22. R. Hall, Inflation: Causes and Effects, The University of Chicago Press, Chicago & London 1983, s. 228.
 23. M. Niesiobędzka, Analiza inflacji w świetle badań psychologicznych, "Projektowanie i Systemy" 2000, XVI.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu