BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarska Bożena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje w zarządzaniu ludźmi we współczesnych organizacjach
Competences in Managing People in the Contemporary Organizations
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 17, s. 116-124, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kompetencjami
Human Capital Management, Employees competencies, Competence management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ważności wdrożenia systemu kompetencyjnego we współczesnych organizacjach, pokazanie jak ważne jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych do pracy w każdej organizacji, oraz stworzenie konfigurowalnego i otwartego systemu zarządzania kompetencjami. W przedstawionej publikacji dominuje podejście metodologiczne i organizacyjne, szczególną uwagę zwrócono m.in. na strategiczny kontekst zasobów ludzkich, kompetencje firmy oraz doskonalenie kompetencji menedżerskich jako droga do osiągania przewagi konkurencyjnej organizacji. W obszarze przedstawionego tematu znajdują się współczesne organizacje, diagnoza sytuacji menedżer średniego i wyższego szczebla we współczesnej organizacji, badania pod kątem konkretnych kompetencji w zarządzaniu ludźmi oraz analiza zagadnień związanych z łączeniem kompetencji z zarządzaniem ludźmi. Zastosowana została analiza porównawcza modeli kompetencyjnych w różnych krajach a modeli kompetencyjnych we współczesnych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Purpose of this article is to show how important is to implement a system of competence in the contemporary organizations, to show how weighty is development and improvement of the competencies necessary to work in any organization, also to create configurable and open a competence management system. In the presented publication dominates publishing and organizational approach, special attention was paid to the strategic context of human resources, business skills and managerial competence improvement as a way to achieve competitive advantage the organization. In the presented topic are included contemporary organizations, the diagnosis of the situation manager, middle and higher-rank in contemporary organization, testing for specific expertise in managing people and analyzing issues related to join the competence with people management. Comparative analysis of competency models was used in different countries and competency models in contemporary organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyatzis R., The Compenent Manager. A Model for Effective Performance, John Wiley end Sons, New York,1982.
 2. Byham W.C., Developing Dimension/Competency - Based Human Resource Systems, Development Dimensions International, 1996.
 3. Crozier, M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWN, Warszawa, 1993.
 4. Dejnaka A., Zasoby ludzkie-planowanie i zarządzanie, http://onepress.pl/książki/zaspiz.htm.
 5. Domański, S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Spis, Warszawa, 1993.
 6. Drucker P. F., Praktyka zarządzania, http://www.mtbiznes.pl/a2-peter-drucker.htm.
 7. Fryczyńska M., Maria Jabłońska-Wołoszyn, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa, 2008.
 8. Gick A.,Tarczyńska M., Współczesne organizacje, wyzwania i zagrożenia, PWN, Warszawa, 1999.
 9. Hrk Portal Rynku Pracy, Kompetencje uniwersalne czy szyte na miarę, http://hrk.pl.
 10. Iacocca L., Autobiografia, Książka i Wiedza, Warszawa, 1990.
 11. Janiszewska, M., Zarządzanie kompetencjami osób drogą do osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/97/18.pdf.
 12. Juchnowicz M., Rostowski T., Zastosowanie macierzy kompetencji w praktyce. [w]: Dobij D (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa, 2003.
 13. Kossowska, M., Sołtysińska I, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.
 14. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław, 1958.
 15. Levy-Leboyer, C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltex, Warszawa, 1997.
 16. Lucia A.D.,Lepsinger R., The Art and Science of Competency Models. Pinpointing Critical success Factors in Organization, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco, 1990.
 17. Matczak, A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2001.
 18. Matczak A. Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua, Warszawa, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW, 2001.
 19. McClland D.C. Identifying Competiences with Behavioral-Event Interviews. Psychologica Science, 9(5), 1998.
 20. McClelland D., Testing for competence rather than for intelligence, American Psychologist, nr 28, 1-14, 1973.
 21. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie, Difin, Warszawa, 2008.
 22. Moczydłowska, J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa, 2010.
 23. Morita, A., http://szukaj.onet.pl/query.html?qt=akio%20morita.
 24. Morgan, G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa, 1997.
 25. Mróz, B., Kompetencje menedżerskie w rysunku projekcyjnym, W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.,A., Listwan T., (red.), Difin, Warszawa, 2008.
 26. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami . Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006.
 27. Porter M., W: Kreatywne kierowanie, Penc J., Placet, Warszawa, 2000.
 28. Profirma, X Forum Zarządzania Kompetencjami, Warszawa, 05.2011.
 29. Sadler, P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, WPSB, Kraków, 1997.
 30. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, http://www.pou.edu.pl.
 31. Spencer L.M., Spencer S.M. Competence at Work. Models for Superior Performance. John Wiley end Sons Inc., New York, 1993.
 32. Wawrzyniak, B., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy, "Master of Business Administration", Warszawa,1992, nr 2.
 33. Witkowski S.A., Listwan T. (red.),Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, 2008.
 34. Zawadzka A., M., (red.) Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu