BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Inwestycje jako instrument polityki regionalnej
Investments as an Instrument of Regional Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 103-118, tab., bibliogr. 33 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Inwestycje, Województwo, Atrakcyjność inwestycyjna, Polityka regionalna, Inwestycje publiczne
Investment, Voivodship, Investing attractiveness, Regional policy, Public investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena międzywojewódzkich dysproporcji w pozyskiwaniu inwestycji. Podstawą tej oceny była analiza skali napływu nakładów inwestycyjnych do województw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego w latach 2002-2006. W badaniach przyjęto hipotezę, że województwa o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego są bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom rozwoju gospodarczego województw miał wpływ na skalę pozyskiwanych inwestycji ogółem. W ten sposób pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Inwestycje publiczne - podobnie jak prywatne - były w znacznym stopniu lokalizowane w oparciu o kryteria atrakcyjności inwestycyjnej, które są efektem poziomu rozwoju gospodarczego województw. Ocena wykazała jednak, że podział inwestycji publicznych zmniejsza istniejące dysproporcje między grupami województw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Z kolei inwestycje prywatne, których liberalne zasady alokacji nie tylko nie pogłębiają istniejących dysproporcji międzyregionalnych, ale łagodzą je w stopniu zbliżonym do inwestycji publicznych. Jedynie grupa województw najsłabiej rozwiniętych gospodarczo charakteryzuje się wolniejszym tempem wzrostu nakładów inwestycyjnych sektora prywatnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to evaluate the interregional disproportions in gaining investments. The basis of this evaluation was the analysis of the scale of investments inflow to regions with different level of economical development in the years 2002-2006. In the research a hypothesis was made that regions on a higher level of economical development are more attractive for investors. The conducted analysis shows that the level of economical development of regions had an influence on the scale of total gained investments. Thus the research hypothesis was confirmed. Public investments - just like private ones - were mainly located based on investing attractiveness criteria, which are an effect of regional economical development level. But the evaluation proved that the distribution of public investments decreases the existing disproportions between groups of regions on different economical development level. On the other hand, private investments, with liberal rules of allocation, do not deepen existing interregional disproportions, but even decrease them to a similar degree as public investments. The only group of regions that characterizes in a slower rate of private investments growth is group of the least developed regions (in economical sense). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Ewolucja polityki rolnej w procesie transformacji rynkowej i integrowania Polski z Unią Europejską. /w:/ Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. SGGW, Warszawa T. IV/1996.
 2. Bank Danych Regionalnych GUS. Warszawa, www.stat.gov.pl. 24.07.2008.
 3. Czykier-Wierzba D., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 4. Fierla I., Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 10. Problemy rozwoju regionalnego, Warszawa 2001.
 5. Gorzelak E., Przesłanki regionalizacji polityki rolnej, Wieś Współczesna, Warszawa nr 4/1989.
 6. Gorzelak G., Szanse polskich regionów (Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski), VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 14. Problemy Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2001.
 7. Gorzelak G., Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa nr 4/2004.
 8. Guzik B., Atrakcyjność inwestycyjna województw, Gospodarka Narodowa, SGH Warszawa, nr 3/2008.
 9. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 1. Problemy Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2001.
 10. Heller J., Podstawy przestrzennego różnicowania polityki rolnej w wybranych państwach europejskich, Wieś Współczesna, Warszawa nr 3/1989.
 11. Heller J., Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. Studia i Monografie, z. 99. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 12. Heller J., Szczepaniak A., Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne nr 2, Warszawa 2008.
 13. Heller J., Warżała R., Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Ekonomista, Warszawa 2005, nr 6.
 14. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 15. Kalinowski T., (red.) Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, IBnGR Gdańsk 2007, http://www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/Atrakcyjnosc_3.pdf. 24.07.2008.
 16. Kamiński W., Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym, PWRiL, Warszawa 1989.
 17. Kozak M., Pyszkowski A., /red./ Pilotażowy program rozwoju regionalnego Phare - STRUDER. Doświadczenia - efekty - inspiracje. PARR Warszawa 1999.
 18. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE Kraków, 2004.
 19. Mierosławska A., Jakubowska J., Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i poziomu życia (w latach 1992 i 1995). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. IERiGŻ, Warszawa z. 422/1998.
 20. Organiściak-Krzykowska A., Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 21. Produkt Krajowy Brutto, Rachunki Regionalne w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny Katowice 2007.
 22. Pietrzyk I., Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 15. Problemy Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2001.
 23. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 24. Ustawa (a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, (Dz. U. nr 150, poz. 983).
 25. Ustawa (b) z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 155, poz.1014).
 26. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
 27. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo- cywilizacyjnych Zarys problemu, Wydawnictwo UWM w Olsztynie 2005.
 28. Wasilewski A., Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich, Studia i Monografie, z. 129, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 29. Wiatrak A.P., Regionalne zróżnicowanie zachowań ludności wiejskiej (w:) Lewandowski J., Wilkin J., /red:/ Produkcyjne i konsumpcyjne zachowania gospodarstw wiejskich w okresie przemian systemowych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1996.
 30. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2007. GUS. Warszawa www.stat.gov.pl. 24.07.2008.
 31. Zawadzki W., Stan technicznej infrastruktury w Polsce, (1975-1986), Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ, Warszawa 1987, z. 198.
 32. Zegar J., Regionalizacja polityki rolnej (Istota i propozycje rozwiązań), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa nr 2/1989.
 33. Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu