BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Marcin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Analiza nowych uprawnień i kompetencji Rzecznika Praw Dziecka w świetle ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Analysis of Powers and Competences of the Ombudsman for Children in the Light of the Law of 24 September 2010 on the Change of Law on the Ombudsman for Children and Some Other Laws
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 31-43, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawa dziecka, Ochrona praw dziecka, Orzecznictwo sądu, Regulacje prawne
Children, Child rights, Protection of children's rights, Judicial decision, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowych uprawnień, w jakie został wyposażony Rzecznik Praw Dziecka na mocy decyzji parlamentu z dnia 24 września 2010 r., wszystkie nowe prerogatywy będą niewątpliwie wpływać na jakość i skuteczność działań tego organu który w polskim systemie prawnym ma tak młodą historię. Do najważniejszych uprawnień należy zaliczyć przede wszystkim, możliwość udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, wszczętym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skarg konstytucyjnych, jeżeli te dotyczą praw dziecka, oraz umożliwienie Rzecznikowi udziału w tych postępowaniach. Rzecznik Praw Dziecka został wyposażony również w możliwość zwracania się do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych gdy te dotyczą praw dziecka, a także w przywilej korzystania z nadzwyczajnych środków w postaci kasacji i skargi kasacyjnej. Nowe uprawnienia w jakie został wyposażony Rzecznik Praw Dziecka, niewątpliwie wpływają na zwiększenie rangi tej instytucji wśród konstytucyjnych organów ochrony prawa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the new powers acquired by the Ombudsman for Children under the decision of the parliament of 24 September 2010, all new prerogatives will undoubtedly influence the quality and effectiveness of the actions of this body which in the Polish legal system has such a short history. The most important powers include, first of all, the possibility of taking part in the proceedings before the Constitutional Tribunal initiated on the motion of the Ombudsman for Children or in the cases of constitutional appeals if they concern the rights of the child and enabling the Ombudsman to take part in those proceedings. Ombudsman for Children was also empowered to address the Supreme Court with motions in the case of adjudication on the discrepancies between the interpretation of the law in the scope of legal provisions when they concern the rights of the child and he was also empowered to use the extraordinary measures in the form of cassations and cassation appeal. New powers acquired by the Ombudsman for Children undoubtedly influence the renown of this institution among constitutional bodies of law protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178).
 3. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich tj. (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia tj. (Dz.U. 2008 r. Nr 133 poz. 848 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2002 r. Nr 240 poz. 2052 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1345).
 13. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r. Nr 197 poz. 1307).
 14. Zarządzenie Rzecznika Praw Dziecka nr 11 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Rzecznika Praw Dziecka.
 15. S. Sagan, V. Serzhanowa; Organy i Korporacje Ochrony Prawa, Warszawa 2008.
 16. B. Szmulik, Polski model skargi konstytucyjnej na tle porównawczym, maszynopis powielonej rozprawy doktorskiej, Lublin 2005.
 17. Orzeczenia Sądów Administracyjnych: II SA/Rz/750/09; III SA/Po/744/09; II SA/Ol 782/10;IV SA/Po 666/10.
 18. Druk Sejmowy III kadencji Nr 3307 z 2 sierpnia 2001 r. - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2000.
 19. Druk Sejmowy IV kadencji Nr 471 z 30 kwietnia 2002 r. - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2001.
 20. Druk Senacki VII kadencji Nr 492 z 5 marca 2009 r.
 21. Druk Sejmowy VI kadencji Nr 2266 z 2 lipca 2009 r.
 22. Biuletyn Nr 4028/VI kadencji z posiedzenia Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 22 lipca 2010 r.
 23. Sprawozdanie stenograficzne z 72 posiedzenia Sejmu RP w dniu 5 sierpnia 2010 r.
 24. Sprawozdanie stenograficzne z 62 posiedzenia Senatu RP w dniu 12 sierpnia 2010 r.
 25. Sprawozdanie stenograficzne z 74 posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 września 2010 r.
 26. Informacje o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za lata 2007 - 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela - strona internetowa: www.brpo.gov.pl.
 27. Interpelacja nr 16346 z dnia 9 czerwca 2010 r., w sprawie znaczącego wzrostu liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.
 28. Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl.
 29. Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu