BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Obszary problemowe w polityce regionalnej UE - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Handicapped Areas in the EU Regional Policy - Operational Programme Development of the Eastern Poland 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 119-128, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Polityka regionalna UE, Polityka strukturalna UE, Fundusze strukturalne, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Obszary problemowe
Operational Programme Eastern Poland, EU regional policy, EU structural policy, Structural funds, Regional development, Instruments supporting regional development, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Podstawową misją polityki strukturalnej UE jest wzrost poziomu spójności wewnętrznej w ramach całej organizacji. Zainteresowanie polityką rozwoju regionalnego wynika z różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów Unii Europejskiej. Początkowy okres funkcjonowania polityki regionalnej był związany ze wspieraniem rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty. Były to jednak działania skupione na prostych subwencjach. Od 1975 r., kiedy to utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego działania te przybrały formę planowanego systemu pomocy strukturalnej. Fundusze strukturalne w Polsce służą zmniejszeniu dystansu rozwojowego wobec innych państw UE, a w układzie regionalnym - zmniejszeniu rozpiętości pomiędzy regionami w naszym kraju. Kierując się tymi przesłankami Rząd Polski wystąpił z inicjatywą opracowania programu na rzecz rozwoju wschodnich województw. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest jednym z instrumentów polityki regionalnej. Jego intencją jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych województw tj.: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, a przyjęte cele pozwolą na wyrównanie szans rozwojowych. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

The basic mission of the EU structural policy is to increase the level of internal cohesion within the whole organization. An interest in the policy of regional development results from differences in the social and economic development of European Union regions. The initial period of regional policy functioning was associated with supporting the development of individual regions of the Community. However, the activities were focused on simple subventions. Since 1975, the year when the European Fund of Regional Development was launched, the activities developed into a planned framework of structural support. Structural funds in Poland serve as a means of reducing the development disparity compared with other EU countries and - in regional terms - narrowing the gaps between regions within Poland. Guided by the above premises, the Polish Government put forward a proposal to draft a programme for the development of eastern voivodeships (provinces). Operational Programme for the Development of Eastern Poland is one of instruments of the regional policy. It is intended to enhance the rate of social and economic development of selected voivodeships, that is: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie and Warmińsko-mazurskie. The assumed targets will make it possible to give the voivodeships equal developmental opportunities. The programme is an additional element of support provided by structural funds and it will strengthen other programmes for Eastern Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Ewolucja polityki rolnej w procesie transformacji rynkowej i integrowania Polski z Unią Europejską. /w:/ Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. SGGW, Warszawa T. IV/1996.
 2. Bański J.: Problems areas In Poland's agriculture. Geographia Polonica. vol.74. no.1. Spring 2001,Warszawa 2001.
 3. Ciepielowska M., Jahns H.: Polityka regionalna i strukturalna [w:] red. Kawecka- Wyrzykowska E., Synowiec E.: Unia Europejska. T.I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 4. Chruski P., Hanke J.: Obszary problemowe w Polsce w układzie jednostek NTS [w:] (red.) Rogacki H.: Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwa Naukowe, Poznań 2002.
 5. Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl/aktualności
 7. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Projekt. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2006.
 9. Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii. Warszawa 2006.
 10. Rokicki B., Ryba J.: Charakterystyka polityki spójności UE [w:] Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii. Warszawa 2006.
 11. Ryba J.: Dokąd zmierza polityka spójności Unii Europejskiej? Biuletyn analiz. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 18/2008.
 12. Seidel B.: Regionalna polityka strukturalna [w:] Weidenfeld W., Wessels W.: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wyd. WOKÓŁ NAS. Gliwice 1999.
 13. Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2004.
 14. Założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu