BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uranowska Beata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Prawne aspekty pojęcia "rodzina rolnicza"
Legal Aspects of the Concept of "Family Farming"
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 44-49, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rodzina, Prawo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Rolnictwo
Arable farm, Family, Law, Family farm, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest uściślenie pojęcia "rodzina rolnicza" w oparciu o przepisy ustawodawstwa wspólnotowego i polskiego. Szczególną uwagę zwrócono na różne koncepcje pojęcia "rodzina", która stanowi element wyjścia do próby zdefiniowania "rodziny rolniczej" jako grupy osób związanych ze sobą m.in. wspólnotą gospodarczo-terytorialną oraz połączonych jednością pochodzenia. (abstrakt oryginalny)

This article aims to clarify the concept of "family farming" under the provisions of community legislation and polish. Particular attention was paid to the various concepts of 'family', which is part of the output to try to define "family farming" as a group of people connected with each other such economic community and territorial, and the combined unity of origin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984.
 2. Banaszkiewicz B., Prawne aspekty pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Warszawa 1989.
 3. Bauman Z., Zarys socjologii, Warszawa 1962.
 4. Dzięga A., Pytanie o rodzinę - niektóre kwestie dyskusyjne, [w:] Rodzina w prawie, pod red. P. Telusiewicza, Stalowa Wola 2007.^6 Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I., Rodzina. Biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996.
 5. Grzybowski S., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980.
 6. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1971.
 7. Ignatowicz J., Prawo rolne. Zarys wykładu, Warszawa 1995.
 8. Kłoskowska A., Socjologiczne aspekty prawnej ochrony rodziny, "Państwo i Prawo" 1968.
 9. Krąpiec M. A., Książka Kard. Karol Wojtyła biografią osoby jako podmiotu moralnego, "Analekta Cracoviensia" 5-6-1973-1974.
 10. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 11. Piotrowski J., Praca zawodowa kobiety a rodzina, Warszawa 1963.
 12. Pniewski Z., Personalizm społeczno-etyczny jako adekwatna teoria prywatności, Roczniki Nauk Społecznych 1984, z. 3.
 13. Skąpski M., Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny, Warszawa 2000.
 14. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 15. Sopoćko M., Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Studium etyczno-prawne, Wilno 1926.
 16. Tyszka Z., Rodzina w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym [w:] Przemiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskiej, Warszawa 1975.
 17. Tyszka Z., Socjologia rodziny, Warszawa 1974.
 18. Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Bydgoszcz 1988.
 19. Winiarz J., Rodzina w przepisach polskiego prawa, [w:] Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1986.
 20. Wiśniewska E., Pojęcie rodziny w ustawodawstwie polskim, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No 1152, Prawo CLXXXVI 1990.
 21. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 22. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.02.1964 r., Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.
 23. Ustawa ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolnika z dnia 20.12.1990 r., Dz. U. 1998 nr 7, poz. 25 z późn. zm.
 24. Ustawa ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 15.04.2003r., Dz. U. 2003 nr 64,poz. 592 z poźn. zm.
 25. Ustawa ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 26. Rady (EWG) Nr 768 z 21 marca 1989 r. ustanawiającemu system pomocy przejściowej w odniesieniu do dochodów rolniczych, Dz. Urz. WE Nr L 84 z 29.03. 1989 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu