BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kijanowski Piotr (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Tytuł
Renty strukturalne jako instrument przekształceń obszarowych w rolnictwie polskim
Early Retirement Pensions for Farmers as an Instrument of Structural Changes in Polish Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 129-143, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Renty, Renta strukturalna, Fundusze strukturalne, Polityka strukturalna UE, Pomoc dla rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna UE
Annuities, Structural pension, Structural funds, EU structural policy, Aid to agriculture, Agriculture, EU agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie rolnictwo charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą obszarową gospodarstw rolnych negatywnie wpływającą na jego konkurencyjność rynkową. Powstała więc potrzeba wprowadzenia do praktyki środka, który stymulowałby koncentrację ziemi w wysoko wydajnych jednostkach. W Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 instrumentem mającym realizować to zadanie były renty strukturalne. Cieszyły się one zainteresowaniem rolników i zapewniały im relatywnie wysoki poziom świadczeń. Istotne jest więc pytanie o formy i zakres oddziaływania tego instrumentu polityki rolnej na rolnictwo indywidualne. Celem opracowania jest dokonanie oceny wpływu wskazanego instrumentu polityki rolnej na przekształcenia strukturalne w rolnictwie polskim. Badania zostały zrealizowane na podstawie raportów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i roczników statystycznych GUS. Przeprowadzone analizy dotyczą lat 2004-2007, czyli okresu, w którym wdrażany był do praktyki wskazany instrument polityki rolnej i odnoszą się do całego obszaru Polski. Instrument rent strukturalnych stanowił ważny środek polityki rolnej wcielanej w życie w latach 2004-2006. Program wzbudzał duże zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi i był środkiem znacznego przepływu gospodarstw rolnych w części województw. Jego główny wpływ przejawiał się w obniżaniu wieku rolników oraz zapewnieniu starszym rolnikom środków do życia po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych. W mniejszym stopniu oddziaływał na transformację struktury obszarowej gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

Polish agriculture is characterised by the fragmented agrarian structure, negatively affected farms market competitiveness. So, it has occurred the need to introduce to a practice the instrument, which might to stimulate the agricultural land concentration in effective farms. In the Rural Development Plan for 2004-2006 the mean, which was devoted to realize this aim was pre- retirement pension scheme. The instrument was highly accepted by farmers, offered relatively high level of pensions. It has caused the questions about the forms and scope of the Polish agriculture affecting by mentioned instrument. The aim of paper is evaluation of pre-retirement pension scheme on structural changes in Polish agriculture. The analysis were conducted on the basis of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture reports, Rural Development Plan 2004-2006, and yearly books of GUS. The performed analyses has regard the 2004-2006 years, in which was introduced into a practice the instrument of pre-retirement pension scheme, and concern to the total territory of Poland. The instrument of pre-retirement pension scheme was an important mean of the agricultural policy realised in Poland in 2004-2006. It was accepted by farmers, stimulate the farms transfer in some provinces of Poland. The main feature of it was affecting at lowering of farmers age, ensuring elders farmers after stopping the farming activity the means of life. It is necessary to stress. That the instrument do no affect sufficiently at structural changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, październik 2008 r.
 2. Józwiak W. (red.): Czynniki określające zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi. IERiGŻ PIB, Warszawa 2006 r.
 3. Kupis G.: Przewodnik po rentach "strukturalnych". MRiRW, "Fundusz Współpracy", Warszawa 2004.
 4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich. M. P . z 2004 r. Nr 56, poz. 958.
 5. Paszkowski S.: Renty strukturalne w rolnictwie. IRWiR, Warszawa 2006 r.
 6. Paszkowski S.: Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim, Roczniki AR, Rozprawy Naukowe, zeszyt 345, s. 305, Poznań, 2004.
 7. Phare 2000 - Rolnictwo, Projekt PL0006.03 Rozwój instytucjonalny na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa. 2003 r.
 8. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW. Warszawa, lipiec 2004 r.
 9. PROWinki, Informator, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Nr 9 (13), 2006 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą., której udziela się warunkowej akredytacji. Dz. U. Nr 101, poz. 1030, z późn. zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą. Dz. U. .Nr 257, poz. 2157, z późn. zm.,.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji. Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1950.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych. Dz. U. z 200 r. Nr 190, poz. 1887.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, stanowiące fundament i warunkowało poprawne przygotowanie procedur oraz systemu informatycznego ARiMR do obsługi rent strukturalnych. Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z późn. zm.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji oraz zmieniające niektóre rozporządzenia. Dz. Urz. WE L. Nr 160 z dnia 26 czerwca 1999 r., s. 80.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych, stanowiące fundament i warunkowało poprawne przygotowanie procedur oraz systemu informatycznego ARiMR do obsługi rent strukturalnych. Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z późn. zm.
 18. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2004. Warszawa, czerwiec 2005 r.
 19. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2007. Warszawa, 2008 r.
 20. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu